Luật - Bộ luật

Cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là Luật - Bộ luật, bao gồm Luật mới ban hành và các Luật đã hết hiệu lực để người dùng đối chiếu, tìm hiểu, nghiên cứu.
 
Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13

Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13

Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 quy định về Danh mục phí, lệ phí; người nộp phí, lệ phí; tổ chức thu phí, lệ phí; nguyên tắc xác định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí; thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức trong quản lý phí, lệ phí.

Chi tiết >>

Luật Khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13

Luật Khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13

Luật Khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13 quy định về hoạt động khí tượng thủy văn gồm: quản lý, khai thác mạng lưới trạm; dự báo, cảnh báo; thông tin, dữ liệu; phục vụ, dịch vụ khí tượng thủy văn; giám sát biến đổi khí hậu; tác động vào thời tiết và quản lý nhà nước

Chi tiết >>

Luật Kế toán số 88/2015/QH13

Luật Kế toán số 88/2015/QH13

Luật Kế toán số 88/2015/QH13 quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp về kế toán.

Chi tiết >>

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân số 87/2015/QH13 quy định về hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân...

Chi tiết >>

Luật an toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13

Luật an toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13

Luật an toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 quy định về hoạt động an toàn thông tin mạng, quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm an toàn thông tin mạng; mật mã dân sự; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng; kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng...

Chi tiết >>

Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13

Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13

Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật, chống mọi hành vi phạm tội; giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.

Chi tiết >>

Bộ Luật Hàng hải Việt nam số 95/2015/QH13

Bộ Luật Hàng hải Việt nam số 95/2015/QH13

Luật Hàng hải Việt nam số 95/2015/QH13 quy định về hoạt động hàng hải, bao gồm các quy định về tàu biển, thuyền viên, cảng biển, luồng hàng hải, cảng cạn, vận tải biển, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, bảo vệ môi trường, quản lý nhà nước về hàng hải và các hoạt động khác

Chi tiết >>

Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13

Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13

Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm

Chi tiết >>

Bộ luật Tố tụng Dân sự mới 2015

Bộ luật Tố tụng Dân sự mới 2015

Bộ luật Tố tụng Dân sự số 92/2015/QH13 - quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân (sau đây gọi chung là Tòa án) giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động

Chi tiết >>

Bộ luật Tố tụng hình sự 2015

Bộ luật Tố tụng hình sự 2015

Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 năm 2015 quy định trình tự, thủ tục giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và một số thủ tục thi hành án hình sự; nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng

Chi tiết >>

Luật bảo hiểm y tế 2014

Luật bảo hiểm y tế 2014

Văn bản hợp nhất Luật bảo hiểm y tế 2008 và Luật bảo hiểm y tế 2014 sửa đổi bổ sung

Chi tiết >>

Văn bản hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Văn bản hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Luật này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó.

Chi tiết >>

Luật nhà ở số 65/2014/QH13 năm 2014

Luật nhà ở số 65/2014/QH13 năm 2014

Luật nhà ở 2014 áp dụng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam.

Chi tiết >>

Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13

Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13

Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2015 quy định về đơn vị hành chính và tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính

Chi tiết >>

Luật tổ chức chính phủ số 76/2015/QH13

Luật tổ chức chính phủ số 76/2015/QH13

Luật tổ chức chính phủ số 76/2015/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2015

Chi tiết >>

Luật thú y số 79/2015/QH13

Luật thú y số 79/2015/QH13

Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2015 quy định về phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ động vật, sơ chế, chế biến động vật,...

Chi tiết >>

 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13

Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13

Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 ngày 25 tháng 06 năm 2015 quy định về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo;

Chi tiết >>

Luật nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13

Luật nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13

Luật nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2015 quy định về nghĩa vụ quân sự; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân và chế độ, chính sách trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Chi tiết >>

Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13

Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13

Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 quy định về lập, chấp hành, kiểm toán, quyết toán, giám sát ngân sách nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong lĩnh vực ngân sách nhà nước.

Chi tiết >>

Luật kiểm toán nhà nước số 81/2015/QH13

Luật kiểm toán nhà nước số 81/2015/QH13

Luật kiểm toán nhà nước số 81/2015/QH13 ngày 24 tháng 06 năm 2015 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Kiểm toán nhà nước;..

Chi tiết >>