Luật - Bộ luật

Cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là Luật - Bộ luật, bao gồm Luật mới ban hành và các Luật đã hết hiệu lực để người dùng đối chiếu, tìm hiểu, nghiên cứu.
 
Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13

Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13

Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân; về Kiểm sát viên và các chức danh khác trong Viện kiểm sát nhân dân; về bảo đảm hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân.

Chi tiết >>

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số: 44/2013/QH13

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số: 44/2013/QH13

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số: 44/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 như sau:

Chi tiết >>

Luật Việc làm số: 38/2013/QH13

Luật Việc làm số: 38/2013/QH13

Luật Việc làm số 38/2013/QH13 quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm; bảo hiểm thất nghiệp và quản lý nhà nước về việc làm.

Chi tiết >>

Luật tổ chức tòa án nhân dân số 62/2014/QH13

Luật tổ chức tòa án nhân dân số 62/2014/QH13

Luật tổ chức tòa án nhân dân số 62/2014/QH13 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân; về Thẩm phán, Hội thẩm và các chức danh khác trong Tòa án nhân dân; về bảo đảm hoạt động của Tòa án nhân dân.

Chi tiết >>

Luật tổ chức quốc hội số 57/2014/QH13

Luật tổ chức quốc hội số 57/2014/QH13

Luật tổ chức quốc hội số 57/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014 như sau:

Chi tiết >>

Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13

Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13

Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 quy định về trách nhiệm tiếp công dân; quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc tổ chức hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị và điều kiện bảo đảm cho hoạt động tiếp công dân.

Chi tiết >>

Luật số: 61/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam

Luật số: 61/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam

Luật số 61/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11.

Chi tiết >>

Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12

Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12

Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12 quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chính sách, biện pháp thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Chi tiết >>

Luật số 64/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12

Luật số 64/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12

Luật số 64/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 như sau:

Chi tiết >>

Luật số 39/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Luật số 39/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Luật số 39/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2005/QH11 và Luật số 32/2009/QH12,

Chi tiết >>

Luật số 63/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội

Luật số 63/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội

Luật số 63/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội số 31/2001/QH10 và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 13/2003/QH11.

Chi tiết >>

Luật số 40/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy

Luật số 40/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy

Luật số 40/2013/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10

Chi tiết >>

Luật số 48/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa

Luật số 48/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa

Luật số 48/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 như sau:

Chi tiết >>

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT  SỐ ĐIỀU  CỦA CÁC LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN SỐ 38/2009/QH12

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN SỐ 38/2009/QH12

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN SỐ 38/2009/QH12 NHƯ SAU:

Chi tiết >>

Luật số: 37/2013/QH13 sửa đổi bổ sụng điều 70 Luật Doanh nghiệp

Luật số: 37/2013/QH13 sửa đổi bổ sụng điều 70 Luật Doanh nghiệp

Luật số: 37/2013/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2013 sửa đổi bổ sụng điều 70 Luật Doanh nghiệp như sau:

Chi tiết >>

Luật sửa đổi bổ sung Luật Bảo hiểm y tế Số: 46/2014/QH13

Luật sửa đổi bổ sung Luật Bảo hiểm y tế Số: 46/2014/QH13

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế Số: 46/2014/QH13 như sau:

Chi tiết >>

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỐ 74/2006/QH11

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỐ 74/2006/QH11

Luật số 74/2006/QH11 sửa đổi, bổ sung một số điều của Chương XIV của Bộ luật lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002.

Chi tiết >>

Luật Quản lý và sử dụng vốn nhà nước số 69/2014/QH13

Luật Quản lý và sử dụng vốn nhà nước số 69/2014/QH13

Luật số 69/2014/QH13 quy định việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và giám sát việc đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Chi tiết >>

Luật Phòng chống thiên tại số 33/2013/QH13

Luật Phòng chống thiên tại số 33/2013/QH13

Luật Phòng chống thiên tại số 33/2013/QH13 quy định về hoạt động phòng, chống thiên tai, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia hoạt động phòng, chống thiên tai, quản lý nhà nước và nguồn lực bảo đảm việc thực hiện phòng, chống thiên tai.

Chi tiết >>

Luật Phòng chống khủng bố số 28/2013/QH13

Luật Phòng chống khủng bố số 28/2013/QH13

Luật Phòng chống khủng bố số 28/2013/QH13 quy định về nguyên tắc, chính sách, biện pháp, lực lượng phòng, chống khủng bố; hợp tác quốc tế và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống khủng bố

Chi tiết >>