Luật Cơ yếu số 05/2011/QH13
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Cơ yếu số 05/2011/QH13

Luật Cơ yếu số 05/2011/QH13 - quy định về hoạt động cơ yếu; nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của lực lượng cơ yếu; chế độ, chính sách đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm.

Chi tiết
Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13

Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 quy định về Danh mục phí, lệ phí; người nộp phí, lệ phí; tổ chức thu phí, lệ phí; nguyên tắc xác định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí; thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức trong quản lý phí, lệ phí.

Chi tiết
Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam 2015
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam 2015

Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam số 75/2015/QH13 ngày 09 tháng 06 năm 2015 quy định về quyền, trách nhiệm, tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Nhà nước, Nhân dân và các tổ chức; điều kiện bảo đảm hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chi tiết
Luật Phòng chống rửa tiền số 07/2012/QH13
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Phòng chống rửa tiền số 07/2012/QH13

Luật Phòng chống rửa tiền số 07/2012/QH13 quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền.

Chi tiết
Luật Khoa học và công nghệ 2013 cập nhật 2023
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Khoa học và công nghệ 2013 cập nhật 2023

Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 quy định về tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; việc tổ chức thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ; biện pháp bảo đảm phát triển khoa học và công nghệ; quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

Chi tiết
Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13 quy định về nguyên tắc tổ chức điều tra hình sự; tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan điều tra; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; Điều tra viên và các chức danh khác trong điều tra hình sự; quan hệ phân công, phối hợp và kiểm soát trong hoạt động điều tra hình sự...

Chi tiết
Luật nhà ở số 65/2014/QH13 năm 2014
Luật sư Vũ Đức Thịnh

Luật nhà ở số 65/2014/QH13 năm 2014

Luật nhà ở 2014 áp dụng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam.

Chi tiết
Luật quản lý nợ công năm 2017
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật quản lý nợ công năm 2017

Luật quản lý nợ công 2017 được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vay, sử dụng vốn vay, trả nợ và nghiệp vụ quản lý nợ công.

Chi tiết
Gửi yêu cầu tư vấn
Chat zalo Chat Facebook