Luật - Bộ luật

Cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là Luật - Bộ luật, bao gồm Luật mới ban hành và các Luật đã hết hiệu lực để người dùng đối chiếu, tìm hiểu, nghiên cứu.
 
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỐ 74/2006/QH11

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỐ 74/2006/QH11

Luật số 74/2006/QH11 sửa đổi, bổ sung một số điều của Chương XIV của Bộ luật lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002.

Chi tiết >>

Luật Quản lý và sử dụng vốn nhà nước số 69/2014/QH13

Luật Quản lý và sử dụng vốn nhà nước số 69/2014/QH13

Luật số 69/2014/QH13 quy định việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và giám sát việc đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Chi tiết >>

Luật Phòng chống thiên tại số 33/2013/QH13

Luật Phòng chống thiên tại số 33/2013/QH13

Luật Phòng chống thiên tại số 33/2013/QH13 quy định về hoạt động phòng, chống thiên tai, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia hoạt động phòng, chống thiên tai, quản lý nhà nước và nguồn lực bảo đảm việc thực hiện phòng, chống thiên tai.

Chi tiết >>

Luật Phòng chống khủng bố số 28/2013/QH13

Luật Phòng chống khủng bố số 28/2013/QH13

Luật Phòng chống khủng bố số 28/2013/QH13 quy định về nguyên tắc, chính sách, biện pháp, lực lượng phòng, chống khủng bố; hợp tác quốc tế và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống khủng bố

Chi tiết >>

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người NN tại VN 2014

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người NN tại VN 2014

Luật này quy định nguyên tắc, điều kiện, trình tự, thủ tục, quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam; quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam, của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Chi tiết >>

Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13

Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13

Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 quy định về tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; việc tổ chức thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ; biện pháp bảo đảm phát triển khoa học và công nghệ; quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

Chi tiết >>

Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13

Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13

Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản và quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản

Chi tiết >>

Luật Kiểm toán nhà nước số 37/2005/QH11

Luật Kiểm toán nhà nước số 37/2005/QH11

Luật Kiểm toán nhà nước số 37/2005/QH11 quy định về địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán Nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán viên nhà nước; đơn vị được kiểm toán và tổ chức, cá nhân có liên quan; hoạt động và bảo đảm hoạt động của Kiểm toán Nhà nước.

Chi tiết >>

Luật Hộ tịch số: 60/2014/QH13

Luật Hộ tịch số: 60/2014/QH13

Luật Hộ tịch số: 60/2014/QH13 quy định về hộ tịch; quyền, nghĩa vụ, nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch; Cơ sở dữ liệu hộ tịch và quản lý nhà nước về hộ tịch.

Chi tiết >>

Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh số: 30/2013/QH13

Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh số: 30/2013/QH13

Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh số: 30/2013/QH13 quy định nguyên tắc, chính sách, nội dung cơ bản, hình thức giáo dục quốc phòng và an ninh; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, quyền và trách nhiệm của công dân về giáo dục quốc phòng và an ninh.

Chi tiết >>

Luật số 70/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Luật số 70/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Luật số 70/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt như sau:

Chi tiết >>

Luật Đấu thầu số: 43/2013/QH13

Luật Đấu thầu số: 43/2013/QH13

Luật Đấu thầu số: 43/2013/QH13 quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu

Chi tiết >>

Luật Căn cước công dân số: 59/2014/QH13

Luật Căn cước công dân số: 59/2014/QH13

Luật Căn cước công dân số: 59/2014/QH13 quy định về căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quản lý, sử dụng thẻ Căn cước công dân; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chi tiết >>

Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số: 41/2013/QH13

Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số: 41/2013/QH13

Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số: 41/2013/QH13 quy định về hoạt động phòng, chống sinh vật gây hại thực vật; kiểm dịch thực vật; quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

Chi tiết >>

Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13

Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13

Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động; cơ quan bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.

Chi tiết >>

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13

Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.

Chi tiết >>

Luật Đầu tư số 67/2014/QH13

Luật Đầu tư số 67/2014/QH13

Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.

Chi tiết >>

Luật xây dựng số 50/2014/QH13 (Hiệu lực từ ngày 01/01/2015)

Luật xây dựng số 50/2014/QH13 (Hiệu lực từ ngày 01/01/2015)

Luật này quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Chi tiết >>

Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13

Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13

Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường.

Chi tiết >>

Luật Quốc tịch sửa đổi số 56/2014/QH13

Luật Quốc tịch sửa đổi số 56/2014/QH13

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12

Chi tiết >>