Luật tiếp cận thông tin năm 2016
Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật tiếp cận thông tin năm 2016

Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân

Chi tiết
Luật Điều ước quốc tế 2016 cập nhật năm 2023
Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Điều ước quốc tế 2016 cập nhật năm 2023

Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13 năm 2016 quy định về việc ký kết, bảo lưu, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện, lưu chiểu, lưu trữ, sao lục, đăng tải, đăng ký và tổ chức thực hiện điều ước quốc tế.

Chi tiết
Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam 2015
Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam 2015

Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam số 75/2015/QH13 ngày 09 tháng 06 năm 2015 quy định về quyền, trách nhiệm, tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Nhà nước, Nhân dân và các tổ chức; điều kiện bảo đảm hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chi tiết
Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13
Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13

Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; trình tự, thủ tục khởi kiện, giải quyết vụ án hành chính, thi hành án hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính

Chi tiết
Luật trưng cầu ý dân số 96/2015/QH13
Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật trưng cầu ý dân số 96/2015/QH13

Luật trưng cầu ý dân số 96/2015/QH13 quy định về việc trưng cầu ý dân; nguyên tắc trưng cầu ý dân; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức trong trưng cầu ý dân; trình tự, thủ tục quyết định việc trưng cầu ý dân và tổ chức trưng cầu ý dân; kết quả và hiệu lực của kết quả trưng cầu ý dân

Chi tiết
Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015
Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13 quy định về nguyên tắc tổ chức điều tra hình sự; tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan điều tra; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; Điều tra viên và các chức danh khác trong điều tra hình sự; quan hệ phân công, phối hợp và kiểm soát trong hoạt động điều tra hình sự...

Chi tiết
Luật Thống kê số 89/2015/QH13
Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Thống kê số 89/2015/QH13

Luật Thống kê số 89/2015/QH13 quy định về hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê nhà nước; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê nhà nước; tổ chức thống kê nhà nước và hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê ngoài thống kê nhà nước.

Chi tiết
Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13
Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành tạm giữ, tạm giam; tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; quyền, nghĩa vụ của người bị tạm giữ, tạm giam; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi hành tạm giữ, tạm giam.

Chi tiết
Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng số 98/2015/QH13
Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng số 98/2015/QH13

Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng quy định về quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; quyền, nghĩa vụ, chế độ phục vụ, chế độ chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Chi tiết
Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13
Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13

Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 quy định về Danh mục phí, lệ phí; người nộp phí, lệ phí; tổ chức thu phí, lệ phí; nguyên tắc xác định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí; thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức trong quản lý phí, lệ phí.

Chi tiết
Liên hệ tư vấn
Chat zalo