Luật Hôn nhân và Gia đình số 22/2000/QH10
Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Hôn nhân và Gia đình số 22/2000/QH10

Luật Hôn nhân và Gia đình số 22/2000/QH10 quy định chế độ hôn nhân và gia đình, trách nhiệm của công dân, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ HNGĐ - Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn

Chi tiết
Luật viên chức số 58/2010/QH12 cập nhật mới nhất 2024
Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật viên chức số 58/2010/QH12 cập nhật mới nhất 2024

Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 cập nhật mới nhất quy định về viên chức; quyền nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết
Luật Đầu tư công 2014 cập nhật mới nhất năm 2024
Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Đầu tư công 2014 cập nhật mới nhất năm 2024

Luật Đầu tư công 2014 cập nhật mới nhất quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý nhà nước về đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.

Chi tiết
Luật Căn cước công dân 2014 cập nhật 2024
Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Căn cước công dân 2014 cập nhật 2024

Luật Căn cước công dân số: 59/2014/QH13 quy định về căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quản lý, sử dụng thẻ Căn cước công dân; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chi tiết
Gọi: 0971.166.169