Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Hướng dẫn điền tờ khai đăng ký biến động đất đai theo mẫu

Các mẫu văn bản liên quan đến đất đai được sử dụng khi người sử dụng đất có nhu cầu đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết một số vấn đề về việc sử dụng đất của bản thân hoặc gia đình mình. Đối với một số loại mẫu văn bản thì việc điền các thông tin cũng gây nhiều khó khăn cho người sử dụng đất.

1. Luật sư tư vấn, hướng dẫn biểu mẫu về đất đai

Trong quá trình sử dụng đất đai, có rất nhiều trường hợp mà người sử dụng đất phải thực hiện các thủ tục cụ thể theo nhu cầu và phải soạn thảo các mẫu đơn và gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền như thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, thủ tục liên quan đến biến động đất đai…

Tuy nhiên, việc điền các nội dung theo các mẫu đã được cơ quan nhà nước cung cấp sẵn đối với người sử dụng đất cũng gây nhiều khó khăn cho người sử dụng đất. Do đó, nếu bạn cũng đang gặp khó khăn liên quan đến đất đai đặc biệt là các vấn đề về điền các loại mẫu trong quá trình sử dụng đất bạn có thể liên hệ với công ty Luật Minh Gia để được đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của chúng tôi hỗ trợ tư vấn cụ thể trường hợp của mình.

Hoặc bạn có thể tham khảo mẫu đơn đăng ký biến động đất đai chúng tôi đã soạn thảo dưới đây để giải quyết trường hợp của mình.

2. Hướng dẫn điền tờ khai đăng ký biến động đất đai theo mẫu

Câu hỏi đề nghị tư vấn:

Luật sư cho tôi hỏi khi viết đơn đk biến động đất đai tài sản gắn liền với đất theo mẫu số 09/ĐK phần 1 người sd đất, chủ sở hữu mình chỉ ghi tên của 1 người là ông hoặc bà ở mục 1.1, 1.2 thôi phải ko ạ? Nếu trường hợp khi mình mua lại đất và đã chuyển nhượng rồi(*) thì mục 1.1 ghi tên của người đó (nguyễn văn B)và mục 1.3 ghi tên của mình (nguyễn văn A) hay sao ạ?

Phần 2.1 số vào sổ cấp GCN ví dụ trong sổ đỏ ghi CS02412 thì mình ghi hết CS02412hay chỉ ghi 02412 thôi ạPhần 3 nếu ko có thay đổi gì như trường hợp (*) thì mình có ghi gì không nếu có thì ghi ở mục 3.1 hay 3.2 ạ. Nếu có thay đổi như trường hợp (*) thì mình phải ghi như thế nào? Phần 5 thực hiện nghĩa vụ tài chính là sao ạ? Nếu đất của mình nhà nước không thu tiền sử dụng đất thì mình có phải ghi gì ở phần này không? Mong luật sư giải đáp cho ạ cám ơn luật sư nhiều.

Trả lời tư vấn:

Chào bạn! Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi tư vấn như sau:

Mẫu số 09/ĐK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi: ………………………………………………

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: ….. Quyển …..

Ngày …../…../……..
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

 

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất

1.1. Tên (viết chữ in hoa): ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

1.2. Địa chỉ(1): …………………………………………………………………………………………..

2. Giấy chứng nhận đã cấp

2.1. Số vào sổ cấp GCN: …………………………; 2.2. Số phát hành GCN: …………………….;

2.3. Ngày cấp GCN …/…/…… …….;

3. Nội dung biến động về: …………………………………………………………………………..

3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:

- ……………………………………………………;

……………………………………………………..;

……………………………………………………..;

……………………………………………………..;

……………………………………………………..;

……………………………………………………..;

3.2. Nội dung sau khi biến động:

- …………………………………………;

…………………………………..………;

………..…………………………………;

…………………………………………..;

…………………………………………..;

…………………………………………..;

4. Lý do biến động

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

- Giấy chứng nhận đã cấp:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

…………., ngày .... tháng ... năm ……
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

II- XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

(Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng)

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Ngày …… tháng …… năm ……
Công chức địa chính
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày …… tháng …… năm ……
TM. Ủy ban nhân dân
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)

III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày …… tháng …… năm ……
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất)

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày …… tháng …… năm ……
Thủ trưởng cơ quan
(Ký tên, đóng dấu)

(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi.

Chú ý: Mẫu đơn này sử dụng trong các trường hợp: chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất; từ hình thức thuê đất trả tiền một lần sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm; chuyển mục đích sử dụng đất; gia hạn sử dụng đất; đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông tin về giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân; thay đổi địa chỉ; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính về đất đai; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp giấy chứng nhận, đính chính giấy chứng nhận.

Bạn có thể tham khảo hướng dẫn cách ghi thông qua ví dụ giả định dưới đây: 

Thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

- Tên người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Ông Nguyễn Văn A;

- Chứng minh nhân dân số: 123456789;

- Địa chỉ thường trú: xã/huyện/tỉnh

Số phát hành Giấy chứng nhận: AB201346

Thông tin về thửa đất

- Thửa đất số: X1;

- Tờ bản đồ số: 15;

- Địa chỉ thửa đất: xã/ huyện/tỉnh;

- Diện tích: 302 m2;

- Hình thức sử dụng: sử dụng riêng;

- Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây hàng năm khác;

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

(không có tài sản gắn liền với đất)

Ngày tháng năm cấp: 1/5/2015

Cơ quan cấp: Ủy ban nhân dân huyện....

Số vào sổ: 1208

Khi bạn muốn đăng ký biến động, nội dung biến động cụ thể là chủ sở hữu đất đổi tên thành Nguyễn Xuân A. Bạn có thể điền vào mẫu 09/DK các nội dung sau:

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất

1.1 Tên: NGUYỄN VĂN A

1.2 Địa chỉ: xã/ huyện/tỉnh

2. Giấy chứng nhận đã cấp

2.1. Số vào sổ cấp GCN: 1208;

2.2. Số phát hành GCN: AB201346;

2.3. Ngày cấp GCN: 1/5/2015;

3. Nội dung biến động về: Thông tin về giấy tờ nhân thân

3.1 Nội dung trên GCN trước khi biến động:

Tên người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Ông Nguyễn Văn A

3.2 Nội dung sau khi biến động:

Tên người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Ông Nguyễn Xuân A

4. Lý do biến động: Thay đổi thông tin về giấy tờ nhân thân của người sử dụng đất

5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động

Đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo Hóa đơn số XYZ

6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

- Giấy chứng nhận đã cấp;

- Hóa đơn số....;

- Bản sao chứng minh nhân dân.

Bạn tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình! Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gọi: 0971.166.169