LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Hợp đồng giao dịch của công ty TNHH 1 thành viên

Quy định về Hợp đồng, giao dịch của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và các nguyên tăc, điều kiện chấp thuận,… quy định về vô hiệu hợp đồng, cụ thể như sau:

1.  Hợp đồng, giao dịch giữa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức với các đối tượng sau đây phải được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên xem xét quyết định theo nguyên tắc đa số, mỗi người có một phiếu biểu quyết:

 

a)  Chủ sở hữu công ty và người có liên quan của chủ sở hữu công ty;

 

b)  Người đại diện theo uỷ quyền, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;

 

c)  Người có liên quan của những người quy định tại điểm b trên đây;

 

d)  Người quản lý chủ sở hữu công ty, người có thẩm quyền bổ nhiệm những người quản lý đó;

 

đ)  Người có liên quan của những người quy định tại điểm d trên đây.

 

Người đại diện theo pháp luật của công ty phải gửi cho Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên; đồng thời, niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của công ty dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung giao dịch đó.

 

2.  Hợp đồng, giao dịch quy định tại mục 1 trên đây chỉ được chấp thuận khi có đủ các điều kiện sau đây:

 

a)  Các bên ký kết hợp đồng hoặc thực hiện giao dịch là những chủ thể pháp lý độc lập, có quyền, nghĩa vụ, tài sản và lợi ích riêng biệt;

 

b)  Giá sử dụng trong hợp đồng hoặc giao dịch là giá thị trường tại thời điểm hợp đồng được ký kết hoặc giao dịch được thực hiện;

 

c)  Chủ sở hữu công ty tuân thủ đúng nghĩa vụ quy định của Luật Doanh nghiệp.

 

3.  Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật nếu được giao kết không đúng quy định tại mục 1 trên đây. Người đại diện theo pháp luật của công ty và các bên của hợp đồng phải bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.

 

4.  Hợp đồng, giao dịch giữa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân với chủ sở hữu công ty hoặc người có liên quan của chủ sở hữu công ty phải được ghi chép lại và lưu giữ thành hồ sơ riêng của công ty.

 

Trân trọng

P. Luật sư Doanh nghiệp - Công ty Luật Minh Gia

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Hỗ trợ nhanh
Chat zalo