LS Phùng Gái

Cổ đông thực hiện thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký doanh nghiệp?

Câu hỏi tư vấn: Vào tháng 06/2016 tôi có tham gia thành lập công ty cổ phần với 2 người anh quen biết. Vây đến giờ tôi không muốn làm ăn chung với 2 người đó nữa, tôi muốn trả lại cổ phần đăng ký mua 30% đó lại cho người đại diện công ty được không, nếu không xin quý luật sư tư vấn cách rút khỏi công ty đó.

Vào tháng 06/2016 tôi có tham gia thành lập công ty cổ phần với 2 người anh quen biết. Vây đến giờ tôi không muốn làm ăn chung với 2 người đó nữa, tôi muốn trả lại cổ phần đăng ký mua 30% đó lại cho người đại diện công ty được không, nếu không xin quý luật sư tư vấn cách rút khỏi công ty đó. Hiện tại tôi vẫn chưa đóng góp 1 đồng nào cổ phần cả và không tìm được người thay thế tôi nhận góp 30% đăng ký mua đó. Xin chân thành cảm ơn quý công ty giúp đỡ!

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 về việc thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể:

Điều 112. Thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký doanh nghiệp

1. Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần các cổ đông đã đăng ký mua.

a) Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác;

c) Số cổ phần chưa thanh toán được coi là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị được quyền bán;

d) Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại khoản 1 Điều này.

...

4. Cổ đông chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này. Thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới về các thiệt hại phát sinh do không thực hiện hoặc không thực hiện đúng quy định tại khoản 1 và điểm d khoản 3 Điều này.

Như vậy, đối chiếu quy định trên với trường hợp của bạn thì nếu việc bạn đăng ký mua cổ phần khi đăng ký thành lập doanh nghiệp thì trong thời hạn 90 ngày từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký phải hoàn tất đủ các cổ phần đăng ký mua. Theo đó, trong trường hợp của bạn nếu thời điểm tháng 6/2016 tham gia thành lập công ty cổ phần cùng hai thành viên khác và đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì đến hiện nay đã được 6, 7 tháng nhưng bạn vẫn chưa thanh toán tiền mua cổ phần nên đương nhiên bạn không còn là cổ đông của công ty và không được quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho thành viên khác. Nên bạn không cần phải thực hiện bất cứ thủ tục nào để rút khỏi vị trí cổ đông công ty cả. Về phía công ty khi này sẽ phải tiến hành thủ tục giảm vốn điều lệ của công ty và thay đổi cổ đông sáng lập (sau khi hội đồng quản trị đăng bán số cổ phần nhưng không có người mua).

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Cổ đông thực hiện thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký doanh nghiệp?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng!

CV P.Gái - công ty Luật Minh Gia.