LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Các loại cổ phần và quyền của cổ đông ưu đãi

Cổ phần là khái niệm phát sinh trong loại hình doanh nghiệp là công ty cổ phần, có vai trò quan trọng trong quá trình thành lập và phát triển của công ty cổ phần. Hiện nay cổ phần bao gồm hai loại là cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi.

1. Luật sư tư vấn về công ty cổ phần

Khi nhắc đến loại hình công ty cổ phần bên cạnh các vấn đề liên quan đến quá trình thành lập, các vấn đề liên quan đến cổ đông và các vấn đề liên quan đến quá trình hoạt động của công ty thì vấn đề liên quan đến các loại cổ phần và vấn đề chuyển nhượng cổ phần cũng là vấn đề nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Trong đó, đối với từng loại cổ phần là cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi thì pháp luật đều có những quy định cụ thể điều chỉnh về từng loại cổ phần này. Việc tìm hiểu và nắm được các quy định của pháp luật về các loại cổ phần cũng như vấn đề chuyển nhượng các loại cổ phần này sẽ giúp các cổ đông trong công ty chủ động hơn khi quyết định các vấn đề liên quan đến cổ phần trong công ty.

Do vậy, để đảm bảo quyền và lợi ích của mình quý khách hàng hãy liên hệ với công ty Luật Minh Gia thông qua các hình thức như gửi Email tư vấn hoặc gọi tới số 1900.6169 để được luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật doanh nghiệp của chúng tôi giai đáp cụ thể các vấn đề của mình.

2. Các loại cổ phần và chuyển nhượng cổ phần

Quy định về các loại cổ phần: cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi, quy định cụ thể về cổ phần ưu đãi và quyền của cổ đông ưu đãi, cụ thể như sau:

co-phan-uu-dai-jpg-20082012102413-U1.jpg

Các loại cổ phần và quyền của cổ đông ưu đãi

Các loại cổ phần:

1.  Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông. 

2.  Công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi.

Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây:

a)  Cổ phần ưu đãi biểu quyết;

b)  Cổ phần ưu đãi cổ tức;

c)  Cổ phần ưu đãi hoàn lại;

d)  Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định.

3.  Chỉ có tổ chức được Chính phủ uỷ quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

4.  Người được quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

5.  Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu nó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau.

6.  Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Cổ phần ưu đãi biểu quyết và quyền của cổ đông ưu đãi biểu quyết

1.  Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông. Số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.

2.  Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết có các quyền sau đây:

a)  Biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết theo quy định tại điểm 1 trên đây;

b)  Các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại điểm 3 dưới đây;

3.  Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác.

Cổ phần ưu đãi cổ tức và quyền của cổ đông ưu đãi cổ tức

1.  Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức.

2.  Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có các quyền sau đây:

a)  Nhận cổ tức với mức theo quy định tại điểm 1 trên đây;

b)  Được nhận lại một phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào công ty, sau khi công ty đã thanh toán hết các khoản nợ, cổ phần ưu đãi hoàn lại khi công ty giải thể hoặc phá sản;

c)  Các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại điểm 3 dưới đây;

3. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Cổ phần ưu đãi hoàn lại và quyền của cổ đông ưu đãi hoàn lại

1.  Cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp bất cứ khi nào theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại.

2.  Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại điểm 3 dưới đây.

3.  Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Như vậy, các loại cổ phần bao gồm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi được quy định, hướng dẫn cụ thể  trên đây. Bên cạnh đó bài viết cũng nêu và thể hiện về quyền của cổ đông ưu đãi.

Hotline: 1900 6169