Biểu mẫu Thủ tục Doanh nghiệp

Mục Biểu mẫu - Thủ tục về Doanh nghiệp được Luật Minh Gia cập nhật và cung cấp liên tục nhằm phổ biến kiến thức pháp luật về Doanh nghiệp cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên phạm vi cả nước.

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất (mẫu số 1) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh giấy phép thăm dò nước dưới đất

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh giấy phép thăm dò nước dưới đất (mẫu số 2) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất (mẫu số 3) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển (mẫu số 7) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước biển

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước biển (mẫu số 8) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham ...

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (mẫu số 9) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (mẫu số 10) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham ...

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép tài nguyên nước

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép tài nguyên nước (mẫu số 11) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu thiết kế thăm dò nước dưới đất

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu thiết kế thăm dò nước dưới đất (Mẫu số 23) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đề án thăm dò dưới nước

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đề án thăm dò dưới nước (Mẫu số 22) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu báo cáo tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép (Mẫu số 24) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất (Mẫu 25) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử (Mẫu B16) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham ...

Chi tiết >>

Mẫu đề án khai thác, sử dụng nước mặt

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đề án khai thác, sử dụng nước mặt (Mẫu 29) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng và tình hình thực hiện giấy phép

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng và tình hình thực hiện giấy phép (Mẫu 31) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham ...

Chi tiết >>

Mẫu báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt (Mẫu số 30) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đề án khai thác, sử dụng nước biển đối với trường hợp chưa có công trình khai thác

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đề án khai thác, sử dụng nước biển đối với trường hợp chưa có công trình khai thác (Mẫu 32) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm ...

Chi tiết >>

Mẫu báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước biển đối với trường hợp đã có công trình khai thác

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước biển đối với trường hợp đã có công trình khai thác (Mẫu 33) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để ...

Chi tiết >>

Mẫu tờ khai đăng ký công trình khai thác nước dưới đất

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu tờ khai đăng ký công trình khai thác nước dưới đất (Mẫu 38) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị cấp phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị cấp phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (Mẫu số 01) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham ...

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư

Để đáp ứng tối đa yêu cầu tư vấn luật ngày càng nhiều và đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty Luật Minh Gia mở rộng tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc địa chỉ ngoài văn phòng theo yêu cầu tư vấn.

Gửi Yêu Cầu

Gửi câu hỏi tại đây