1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Văn bản luật
 4.  › 
 5. Văn bản khác
 • Bảng giá đất tỉnh Hải Dương áp dụng từ năm 2015 đến 2019

  • 18/06/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Bảng giá đất là một văn bản trong đó ghi nhận thông tin về giá đất cụ thể của một tỉnh, làm căn cứ để tính giá bồi thường, thu hồi đất, chuyển mục đích sử đụng đất… và nhiều vấn đề khác có liên quan.

  1. Luật sư tư vấn pháp luật đất đai

  Bảng giá đất thường được quy định cụ thể trong quyết định cụ thể của một tỉnh và được công khai để người dân có thể tham khảo để từ đó xác định giá trị đất cụ thể trong một số trường hợp. Tuy nhiên, việc xác định giá đất theo bảng giá đất thường rất khó khăn và phức tạp. Do vậy để được kiểm tra chính xác giá đất tại địa phương theo quy định tương ứng với phần diện tích mà mình đang có nhu cầu kiểm tra, tránh trường hợp xác định sai gây ảnh hưởng đến quyền lợi, quý khách hàng có thể liên hệ với công ty Luật Minh Gia theo hình thức gửi Emil tư vấn hoặc gọi tới số 1900.6169 để được bộ phận tư vấn pháp luật đất đai của chúng tôi hỗ trợ tư vấn.

  2. Bảng giá đất tỉnh Hải Dương giai đoạn 2015-2019

  ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH HẢI DƯƠNG
  --------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: 33/2014/QĐ-UBND

  Hải Dương, ngày 20 tháng 12 năm 2014

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH BẢNG GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

  Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

  Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

  Căn cứ Nghị quyết số 91/2014/NQ-HĐND15 ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương”.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
  CHỦ TỊCH

   

  Nguyễn Mạnh Hiển

  QUY ĐỊNH

  BẢNG GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  1. Quy định này quy định bảng giá đất cụ thể đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

  2. Bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ áp dụng trong các trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 114 Luật Đất đai năm 2013.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai.

  2. Người sử dụng đất.

  3. Các tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất.

  Điều 3. Bảng giá đất đối với từng loại đất cụ thể

  1. Bảng giá đất nông nghiệp, lâm nghiệp - Phụ lục I.

  2. Bảng giá đất ở tại nông thôn - Phụ lục II.

  3. Bảng giá đất ở tại đô thị - Phụ lục III.

  4. Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn - Phụ lục IV.

  5. Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn - Phụ lục V.

  6. Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị - Phụ lục VI.

  7. Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị - Phụ lục VII.

  8. Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại vị trí khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề - Phụ lục VIII.

  9. Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại vị trí khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề - Phụ lục IX.

  Điều 4. Bảng giá đất đối với các loại đất khác

  1. Đất sử dụng vào mục đích công cộng, đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng có mục đích kinh doanh thì giá đất được xác định theo giá đất thương mại, dịch vụ được quy định tại Phụ lục IV, VI, VIII.

  2. Đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh thì giá đất được xác định theo giá đất ở được quy định tại Phụ lục II, Phụ lục III.

  3. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản thì áp dụng bảng giá đất nuôi trồng thủy sản; sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp hoặc sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp kết hợp với nuôi trồng thủy sản thì căn cứ vào giá đất phi nông nghiệp tại khu vực lân cận để xác định.

  4. Đất chưa sử dụng, khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất để đưa vào sử dụng thì căn cứ phương pháp định giá đất và giá của loại đất cùng mục đích sử dụng đã được giao đất, cho thuê đất tại khu vực lân cận để xác định mức giá đất cụ thể.

  5. Đất phi nông nghiệp khác gồm: Đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động trong cơ sở sản xuất; đất xây dựng kho và nhà để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đất xây dựng công trình khác của người sử dụng đất không nhằm mục đích kinh doanh mà công trình đó không gắn liền với đất ở thì giá đất được xác định như đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn, tại đô thị và tại vị trí quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề.

  6. Đất phi nông nghiệp tại thời điểm xác định giá đất mà phải vượt lập, san gạt thì được giảm trừ chi phí vượt lập, san gạt để có mặt bằng tương đương với mặt bằng các thửa đất cùng khu vực nhưng mức giá sau khi giảm trừ không thấp hơn mức giá liền kề vị trí đó được quy định trong bảng giá. Trường hợp lô đất nằm ở vị trí cuối cùng thì mức giá sau khi giảm trừ chi phí san lấp không thấp hơn 70% mức giá của vị trí đó quy định trong bảng giá đất.

  Điều 5. Điều chỉnh bảng giá đất

  Bảng giá đất được điều chỉnh trong các trường hợp theo quy định tại Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất.

  Điều 6. Trách nhiệm thi hành

  1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

  a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Quy định này;

  b) Hướng dẫn tổ chức điều tra và thu thập thông tin giá đất; đánh giá tình hình và kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường của cấp huyện và xây dựng dự thảo bảng giá đất trình cấp có thẩm quyền quy định bảng giá đất định kỳ và điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp với khung giá do Chính phủ ban hành.

  2. Sở Tài chính:

  a) Là cơ quan Thường trực Hội đồng thẩm định bảng giá đất của tỉnh;

  b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc điều tra và theo dõi giá đất trên địa bàn tỉnh.

  3. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

  a) Thường xuyên theo dõi, tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường trên địa bàn;

  b) Phân nhóm xã, khu vực xã, các khu vực đất ven đường giao thông quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, các đầu mối giao thông, khu vực thương mại, du lịch và các điểm dân cư nông thôn cụ thể thuộc địa bàn các xã làm cơ sở định giá đất trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

  4. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức, thực hiện bảng giá đất theo quy định.
  Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, tổ chức và cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

  PHỤ LỤC I

  BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP

  (Kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Hải Dương)

  Bảng 1: Đất trồng cây hàng năm và đất nuôi trồng thuỷ sản

  Đơn vị tính: Đồng/m2

  Khu vực
   

  Vị trí

  Thành phố Hải Dương

  Thị xã Chí Linh

  Các huyện

  Phường

  Xã miền núi

  Xã đồng bằng

  Phường

  Thị trấn thuộc đồng bằng

  Xã đồng bằng và thị trấn thuộc miền núi

  Xã miền núi

  1

  75.000

  90.000

  65.000

  70.000

  75.000

  75.000

  70.000

  65.000

  2

  70.000

  85.000

  60.000

  65.000

  70.000

  70.000

  65.000

  60.000

  Bảng 2: Đất trồng cây lâu năm

  Đơn vị tính: Đồng/m2

  Khu vực
   

  Vị trí

  Thành phố Hải Dương

  Thị xã Chí Linh

  Các huyện

  Phường

  Xã miền núi

  Xã đồng bằng

  Phường

  Thị trấn thuộc đồng bằng

  Xã đồng bằng và thị trấn thuộc miền núi

  Xã miền núi

  1

  80.000

  90.000

  65.000

  75.000

  80.000

  80.000

  75.000

  65.000

  2

  75.000

  85.000

  60.000

  70.000

  75.000

  75.000

  70.000

  60.000

  Bảng 3: Đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng:

  Đơn vị tính: Đồng/m2

  Rừng sản xuất

  Rừng phòng hộ

  Rừng đặc dụng

  35.000

  30.000

  25.000

  Ghi chú: 

  1. Vị trí đất

  - Vị trí 1: Đất nông nghiệp ở trong đê (gồm đất trong đồng, trong đê bối);

  - Vị trí 2: Đất nông nghiệp ở ngoài đê (gồm đất ngoài bãi, ngoài triền sông).

  2. Danh mục các xã miền núi:

  - Thị xã Chí Linh gồm các xã: An Lạc; Bắc An; Hoàng Hoa Thám; Hoàng Tiến; Hưng Đạo; Lê Lợi; Văn Đức; Kênh Giang.

  - Huyện Kinh Môn gồm các xã: Hoành Sơn; An Sinh; Hiệp Sơn; Hiệp Hoà; Thượng Quận; An Phụ; Phạm Mệnh; Hiệp An; Thất Hùng; Tân Dân; Duy Tân; Phúc Thành; Lê Ninh; Bạch Đằng; Thái Sơn.

  PHỤ LỤC II

  BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

  (Kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Hải Dương)

  Bảng 1. Bảng giá đất ở ven đô thị, ven đường giao thông chính (quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ), các đầu mối giao thông, khu thương mại, du lịch và các điểm dân cư

  Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2

  Khu vực

  Vị trí đất

  Khu vực 1

  Khu vực 2

  Khu vực 3

  Khu vực 4

  Khu vực 5

  Khu vực 6

  1

  7.000

  6.000

  5.000

  4.000

  3.000

  2.000

  2

  4.000

  3.500

  3.000

  2.000

  1.500

  1.000

  3

  2.500

  2.000

  1.500

  1.200

  1.000

  800

  4

  1.500

  1.200

  1.000

  900

  700

  600

  5

  1.000

  900

  800

  700

  600

  500

  6

  800

  700

  650

  600

  500

  400

  Ghi chú:

  1. Khu vực đất

  a) Khu vực 1:

  - Huyện Cẩm Giàng

  Đất ven Quốc lộ 5A thuộc điểm dân cư Ghẽ xã Tân Trường (đoạn từ Cầu Ghẽ đến hết chợ Ghẽ)

  Đất ven Quốc lộ 38A xã Lương Điền (đoạn từ giáp xã Hưng Thịnh đến hết thôn Đông Giao)

  Đất ven Quốc lộ 5A (đoạn thuộc thôn Hoàng Xá và thôn Mậu Tài xã Cẩm Điền)

  - Huyện Gia Lộc

  Đất ven Quốc lộ 37 thuộc xã Gia Tân (đoạn từ ngã tư Gia Lộc đến giáp đất thị trấn Gia Lộc)

  Đất ven Quốc lộ 38B (Khu cầu Gỗ xã Phương Hưng)

  b) Khu vực 2:

  - Huyện Kim Thành

  Đất thuộc điểm dân cư Đồng Gia, huyện Kim Thành

  - Huyện Cẩm Giàng

  Đất ven Quốc lộ 5A (đoạn thuộc xã Cẩm Phúc, đoạn từ ngã 3 Quý Dương đến chợ Ghẽ thuộc xã Tân Trường và đoạn còn lại thuộc xã Cẩm Điền)

  Đất ven Quốc lộ 38A (đoạn còn lại thuộc xã Lương Điền và đoạn từ giáp Lương Điền đến đường sắt thuộc xã Ngọc Liên)

  Đất ven đường 394C (đoạn từ ngã 3 Quý Dương đến hết ao Đình thôn Quý Dương thuộc xã Tân Trường)

  - Huyện Gia Lộc

  Đất ven Quốc lộ 37 (đoạn thuộc các xã Gia Xuyên và Gia Tân)

  Đất ven Quốc lộ 38B thuộc xã Gia Tân (đoạn từ ngã tư Gia Lộc đến giáp Kho bạc huyện mới)

  Đất ven đường 62m kéo dài thuộc huyện Gia Lộc

  Đất ven Quốc lộ 38B (khu vực điểm dân cư Trạm Bóng xã Quang Minh)

  Đất ven Tỉnh lộ 393 (đoạn thuộc Khu cầu Gỗ xã Phương Hưng)

  - Huyện Thanh Hà

  Đất ven tỉnh lộ 390 (đoạn thuộc Khu đô thị phía Tây xã Thanh Khê, Tân An đến Đài Liệt sỹ huyện)

  c) Khu vực 3:

  - Thành phố Hải Dương

  Đất ven Quốc lộ 5A (đoạn thuộc xã Nam Đồng)

  - Thị xã Chí Linh

  Đất ven Quốc lộ 37 (đoạn thuộc xã Tân Dân)

  - Huyện Kim Thành

  Đất ven Quốc lộ 5A (đoạn phía Bắc Quốc lộ 5A thuộc huyện Kim Thành)

  Đất ven Tỉnh lộ 388 (đoạn thuộc xã Kim Anh)

  Đất thuộc điểm dân cư xã Kim Đính

  - Huyện Cẩm Giàng

  Đất ven Quốc lộ 5A (đoạn còn lại thuộc xã Tân Trường)

  Đất ven Quốc lộ 38A (đoạn từ đường sắt đến hết trụ sở UBND xã Ngọc Liên)

  - Huyện Bình Giang

  Đất ven Quốc lộ 5A (đoạn thuộc xã Hưng Thịnh)

  Đất ven Tỉnh lộ 394 (đoạn thuộc xã Thái Học)

  Đất ven Tỉnh lộ 392 (đoạn thuộc xã Thái Học)

  Đất thuộc Khu dân cư xã Tráng Liệt (đoạn từ cổng UBND huyện đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

  - Huyện Nam Sách

  Đất ven Quốc lộ 37 (đoạn thuộc các xã Quốc Tuấn, An Lâm, Đồng Lạc, Thanh Quang)

  - Huyện Gia Lộc

  Đất ven Quốc lộ 37 (Khu vực điểm dân cư xã Hồng Hưng)

  Đất ven Quốc lộ 38B (đoạn còn lại thuộc xã Phương Hưng)

  Đất ven tỉnh lộ 395 (đoạn thuộc xã Gia Tân, điểm dân cư Yết Kiêu)

  d) Khu vực 4:

  - Thành phố Hải Dương

  Đất ven tỉnh lộ 390 (đoạn thuộc các xã An Châu, Nam Đồng)

  - Huyện Nam Sách

  Đất ven tỉnh lộ 390 (đoạn giáp thị trấn Nam Sách đến UBND xã Nam Trung)

  - Huyện Bình Giang

  Đất ven Quốc lộ 38A (đoạn thuộc các xã Tráng Liệt, Hưng Thịnh, Thúc Kháng)

  Đất ven tỉnh lộ 392 (đoạn thuộc các xã Nhân Quyền, Tráng Liệt)

  Đất ven tỉnh lộ 394 (đoạn thuộc xã Long Xuyên)

  Đất thuộc Khu dân cư xã Tráng Liệt (đoạn từ cống Cầu Vồng đến cụm làng nghề xã)

  Đất thuộc Khu dân cư trung tâm thương mại Tây Bắc

  - Huyện Cẩm Giàng

  Đất ven Quốc lộ 38 A(đoạn còn lại của xã Ngọc Liên và đoạn thuộc xã Cẩm Hưng)

  Đất ven tỉnh lộ 394A (đoạn thuộc các xã Cao An, Cẩm Vũ, Cẩm Đông)

  - Huyện Gia Lộc

  Đất ven Quốc lộ 38B (khu vực xã Toàn Thắng, xã Đoàn Thượng, xã Đức Xương, xã Đồng Quang và đoạn còn lại thuộc xã Quang Minh)

  Đất ven Quốc lộ 37 (đoạn thuộc xã Hoàng Diệu)

  - Huyện Ninh Giang

  Đất ven Quốc lộ 37 (đoạn thuộc các xã Đồng Tâm, Tân Hương, Nghĩa An)

  - Huyện Kim Thành

  Đất ven Quốc lộ 5A (phía Nam Quốc lộ 5A)

  Đất ven tỉnh lộ 388 (đoạn thuộc các xã Ngũ Phúc, Tam Kỳ, Bình Dân)

  Đất ven tỉnh lộ 389

  - Huyện Kinh Môn

  Đất ven tỉnh lộ 388 (đoạn thuộc các xã: Hiệp Sơn, Hiệp An, Long Xuyên)

  Đất ven tỉnh lộ 389 (đoạn thuộc các xã: Hiệp Sơn, Hiệp An, Phúc Thành, Quang Trung)

  - Huyện Thanh Hà

  Đất ven tỉnh lộ 390 (đoạn thuộc các xã Tân An, Thanh Hải)

  Đất ven tỉnh lộ 390B (đoạn thuộc xã Cẩm Chế)

  Đường nút giao lập thể đến Nhà máy nước Thanh Hải thuộc địa phận xã Quyết Thằng, Tân An, Thanh Hải

  - Huyện Thanh Miện

  Đất thuộc khu trung tâm thương mại chợ Thông xã Đoàn Tùng

  Ven tỉnh lộ 392A đoạn thuộc xã Đoàn Tùng

  đ) Khu vực 5:

  - Thành phố Hải Dương

  Đất ven tỉnh lộ 390 (đoạn còn lại thuộc thành phố Hải Dương)

  Đất nằm giáp đường trục chính của các thôn: Khuê Liễu, Khuê Chiền, Liễu Tràng, Thanh Liễu và đoạn đường từ cống Đồng Nghệ đến địa giới phường Thạch Khôi thuộc xã Tân Hưng.

  Đất nằm giáp đường trục chính của các thôn: Nhân Nghĩa, Phú Lương và đường Xóm Tân Lập thuộc xã Nam Đồng.

  Đất nằm giáp trục đường chính của các thôn: Thôn Chùa Thượng (đoạn từ đầu đường 390 đến nhà ông Trịnh, ông Đến), thôn Đồng 1 (đoạn từ đầu đường 390 đến nhà ông Bắc), thôn Tiền (từ đường 390 đến nhà ông Toàn về ông Mân, đến nhà ông Tuệ, ông Ngọ, bà Tách), thôn Trác Châu (đoạn từ đường 390 đến nhà ông Tác, bà Liền, ông Thao, bà Quét và từ ông Tuyến đến nhà bà Lê) thuộc xã An Châu.

  - Thị xã Chí Linh

  Đất ven Quốc lộ 37 (đoạn thuộc các xã Đồng Lạc, Lê Lợi)

  Đất ven Quốc lộ 18 (đoạn thuộc xã Hoàng Tiến)

  - Huyện Kinh Môn

  Đất ven tỉnh lộ 389B (đoạn thuộc các xã An Phụ, Thượng Quận, Hiệp Hòa, Phúc Thành, Hiệp An)

  Đất ven tỉnh lộ 389 (đoạn thuộc các xã Lê Ninh, Bạch Đằng, Thất Hùng, Thái Sơn, Phạm Mệnh, Thăng Long)

  Đất ven đường trong Điểm dân cư mới thuộc xã Hiệp Sơn có mặt cắt đường ≥ 13,5m

  Đất ven đường trong Cụm dân cư Khu công nghiệp Hiệp Sơn có mặt cắt đường ≥ 13,5m

  - Huyện Nam Sách

  Đất ven tỉnh lộ 390 (đoạn thuộc các xã Nam Trung, Nam Chính, Hợp Tiến)

  Đường 5B (đoạn giáp thị trấn đến cầu Vạn Tải xã Hồng Phong)

  - Huyện Kim Thành

  Đường 5B (đoạn từ ngã ba đường 389 đến giáp Khu công nghiệp Lai Vu)

  - Huyện Gia Lộc

  Đất ven tỉnh lộ 395 (đoạn thuộc các xã Tân Tiến, Gia Khánh, Phương Hưng, Gia Hòa, Trùng Khánh)

  Đất ven tỉnh lộ 393 (đoạn thuộc xã Lê Lợi, Phạm Trấn)

  - Huyện Cẩm Giàng

  Đất ven tỉnh lộ 394A (đoạn còn lại thuộc huyện Cẩm Giàng)

  Đất ven đường 394C (đoạn còn lại thuộc xã Tân Trường)

  Đất ven đường 394B (đoạn thuộc xã Cao An)

  Đường 5B (đoạn thuộc thôn Phú Lộc, xã Cẩm Vũ và đoạn từ Đền Bia đến Bưu điện xã Cẩm Văn)

  Đất thuộc điểm dân cư Phí Xá, xã Cẩm Hoàng

  - Huyện Bình Giang

  Đất ven tỉnh lộ 394 (đoạn thuộc các xã: Tân Việt, Hồng Khê, Bình Minh, Tân Hồng, Thúc Kháng, Thái Dương)

  Đất ven tỉnh lộ 395 (đoạn thuộc xã Long Xuyên, Hùng Thắng)

  Đất ven tỉnh lộ 392 (đoạn thuộc các xã Tân Hồng, Bình Minh)

  Khu dân cư - chợ - dịch vụ Phủ, xã Thái Học

  Đất thuộc Khu dân cư xã Tráng Liệt (đoạn còn lại ven thị trấn Kẻ Sặt)

  - Huyện Thanh Hà

  Đất ven tỉnh lộ 390 (đoạn thuộc các xã Tiền Tiến, Thanh Xá, Thanh Thủy, Thanh Cường, Thanh Bính, Hợp Đức)

  Đất ven tỉnh lộ 390B (thuộc địa bàn các xã Việt Hồng, Hồng Lạc)

  - Huyện Tứ Kỳ

  Đất ven Quốc lộ 10 (đoạn thuộc xã Nguyên Giáp)

  Đất ven Quốc lộ 37 (đoạn thuộc xã Quảng Nghiệp, Đại Hợp)

  Đất ven tỉnh lộ 391 (đoạn từ giáp thành phố Hải Dương đến phố Quý Cao trừ đoạn qua thị trấn Tứ Kỳ)

  Đất ven tỉnh lộ 392 (đoạn thuộc xã Minh Đức)

  - Huyện Thanh Miện

  Đất ven Quốc lộ 38B (đoạn qua các xã Tứ Cường, Cao Thắng, Hùng Sơn)

  Đất ven tỉnh lộ 392A (đoạn thuộc các xã Thanh Tùng, Lam Sơn)

  Đất ven đường 392B (đoạn qua các xã Thanh Giang, Tứ Cường, Ngũ Hùng, Tiền Phong)

  Đất thuộc điểm dân cư Chương

  - Huyện Ninh Giang

  Đất ven Quốc lộ 37 (đoạn thuộc xã Ninh Thành, Vĩnh Hòa)

  Đất ven tỉnh lộ 392 (đoạn thuộc các xã: Nghĩa An, Tân Hương)

  Đất ven tỉnh lộ 396 (đoạn thuộc các xã Đồng Tâm, Hồng Dụ, Hồng Thái, Hồng Phong, Kiến Quốc)

  Đất thuộc Khu dân cư bến xe (khu B, khu C) có mặt cắt đường Bn lớn hơn 13,5m thuộc Khu dân cư mới phía Bắc thuộc xã Đồng Tâm

  e) Khu vực 6:

  Đất thuộc các khu vực còn lại của các xã: Nam Đồng, An Châu, Tân Hưng và các xã còn lại của thành phố Hải Dương

  Các đoạn ven Quốc lộ, tỉnh lộ còn lại thuộc địa bàn thị xã Chí Linh

  Đất ven tỉnh lộ 395 (đoạn thuộc các xã Tráng Liệt, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hồng, Tân Việt, huyện Bình Giang)

  Đất ven tỉnh lộ 398 (đoạn thuộc xã Hoàng Hoa Thám thị xã Chí Linh)

  Đường 5B đoạn còn lại thuộc huyện Cẩm Giàng

  Đường còn lại trong Điểm dân cư mới thuộc xã Hiệp Sơn và trong Cụm dân cư Khu công nghiệp Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn

  Đất ven huyện lộ 5B (đoạn qua các xã Hồng Phong, Thái Tân, Nam Hồng, An Lâm, Phú Điền, Cộng Hóa, huyện Nam Sách)

  Đất thôn xóm của các xã nằm ven các thị trấn, ven quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ còn lại trên địa bàn tỉnh

  2. Vị trí đất

  - Vị trí 1: Đất có vị trí nằm giáp trục đường giao thông chính, khu thương mại, du lịch và điểm dân cư có điều kiện thuận lợi và có giá đất cao nhất;

  - Vị trí 2: Đất có vị trí nằm giáp các đường, ngõ lối đi ra đường giao thông chính có mặt cắt ngõ (ký hiệu là Bn) Bn ≥ 3m và có chiều sâu ngõ tính từ chỉ giới xây dựng đến đầu thửa đất (ký hiệu là D) D nhỏ hơn 200m.

  - Vị trí 3: Đất có vị trí nằm sát các đường, ngõ chính lối đi ra đường giao thông chính có mặt cắt ngõ Bn ≥ 3m và có chiều sâu ngõ tính từ chỉ giới xây dựng đến đầu thửa đất 200m nhỏ hơn hoặc bằng D nhỏ hơn 400m; nằm sát các ngõ có mặt cắt ngõ 2m ≤ Bn nhỏ hơn 3m và có chiều sâu ngõ tính từ chỉ giới xây dựng đường giao thông chính đến đầu thửa đất D nhỏ hơn 200m.

  - Vị trí 4: Đất có vị trí nằm giáp các ngõ chính lối đi ra đường giao thông chính có mặt cắt ngõ Bn ≥ 3m và có chiều sâu ngõ tính từ chỉ giới xây dựng đến đầu thửa đất 400m nhỏ hơn hoặc bằng D nhỏ hơn 600m; nằm sát các ngõ có mặt cắt ngõ 2m nhỏ hơn hoặc bằng Bn nhỏ hơn 3m và có chiều sâu ngõ hẻm tính từ chỉ giới xây dựng đường giao thông chính đến đầu thửa đất 200m ≤ D nhỏ hơn 400m.

  - Vị trí 5: Đất có vị trí nằm giáp các ngõ chính lối đi ra đường giao thông chính có mặt cắt ngõ Bn ≥ 3m và có chiều sâu ngõ tính từ chỉ giới xây dựng đến đầu thửa đất 600m nhỏ hơn hoặc bằng D nhỏ hơn 800m; nằm sát các ngõ có mặt cắt ngõ 2m ≤ Bn nhỏ hơn 3m và có chiều sâu ngõ hẻm tính từ chỉ giới xây dựng đường giao thông chính đến đầu thửa đất 400m nhỏ hơn hoặc bằng D nhỏ hơn 600m.

  - Vị trí 6: Đất các khu vực còn lại hoặc vị trí tiếp theo của thửa đất có chiều sâu lớn hơn 100m có giá đất thấp nhất.

  3. Đối với thửa (lô) đất có chiều sâu lớn (tính từ mép chỉ giới đất sử dụng hợp pháp) nằm giáp đường, ngõ do một tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng thì tuỳ chiều sâu của từng thửa (lô) đất có thể phân thành các vị trí làm căn cứ xác định giá đất cho phù hợp, theo nguyên tắc: Chiều sâu của thửa đất cứ 20 mét được xác định là một vị trí và diện tích đất có chiều sâu 20 mét tiếp theo được xác định là vị trí liền kề kế tiếp với vị trí phía ngoài.

  Bảng 2. Đất ở tại các vị trí còn lại ở nông thôn

  Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2

  Vị trí đất

  Xã đồng bằng

  Xã miền núi

  Nhóm 1

  Nhóm 2

  Nhóm 1

  Nhóm 2

  KV1

  KV2

  KV3

  KV1

  KV2

  KV3

  KV1

  KV2

  KV3

  KV1

  KV2

  KV3

  1

  2.000

  1.200

  900

  1.000

  600

  500

  1.200

  600

  400

  600

  500

  400

  2

  1.200

  800

  700

  700

  400

  400

  800

  400

  350

  450

  400

  300

  3

  900

  600

  500

  500

  350

  300

  500

  300

  300

  350

  300

  250

  4

  700

  500

  400

  350

  300

  280

  350

  280

  250

  280

  270

  220

  5

  500

  400

  350

  320

  280

  270

  320

  250

  220

  250

  220

  200

  Ghi chú:

  1. Nhóm đất:

  - Nhóm 1: Gồm các xã nằm gần trục đường giao thông chính, đầu mối giao thông, gần trung tâm các đô thị, khu thương mại, du lịch, công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề... có điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất kinh doanh và có giá đất thực tế trung bình cao nhất;

  -Nhóm 2: Gồm các xã còn lại, có giá đất thực tế trung bình thấp hơn nhóm 1.

  2. Khu vực đất:
  - Khu vực 1: Gồm các xã có các đường giao thông chính chạy qua hoặc gần khu thương mại và dịch vụ, khu du lịch, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề và có điều kiện thuận lợi nhất;

  - Khu vực 2: Gồm các xã có các đường giao thông chính chạy qua hoặc gần khu thương mại và dịch vụ, khu du lịch, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề và có điều kiện thuận lợi thấp hơn khu vực 1;

  Khu vực 3: Các xã còn lại.
  3. Vị trí đất:
  -Vị trí 1: Đất có vị trí nằm tại trung tâm xã, gần trường học, chợ, trạm y tế, nằm giáp đường giao thông chính hoặc các đầu mối giao thông của xã, có điều kiện thuận lợi và có giá đất cao nhất;

  -Vị trí 2: Đất có vị trí nằm tiếp giáp với đường giao thông chính, đường liên xã có điều kiện thuận lợi và có giá đất thấp hơn vị trí 1;

  -Vị trí 3: Đất có vị trí nằm tiếp giáp với đường liên thôn, có điều kiện thuận lợi và có giá đất thấp hơn vị trí 2;

  -Vị trí 4: Đất có vị trí nằm tiếp giáp với các đường ngõ ra đường giao thông chính, đường huyện lộ, đường liên xã và đất có vị trí nằm ven các trục đường khác của xã, có điều kiện thuận lợi và giá đất thấp hơn vị trí 3;

  -Vị trí 5: Đất các vị trí còn lại, có giá đất thấp nhất.

  PHỤ LỤC III

  BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ
  (Kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Hải Dương)
  Bảng 1. Bảng giá đất ở thuộc thành phố Hải Dương
  Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2

  Loại đường phố
  Vị trí

  Vị trí 1

  Vị trí 2

  Vị trí 3

  Vị trí 4

  I: A

  36.000

  10.000

  7.000

  5.000

  B

  28.000

  8.500

  6.500

  4.500

  C

  26.000

  8.200

  6.300

  4.200

  D

  24.000

  8.000

  6.200

  4.000

  E

  22.000

  7.500

  6.000

  3.800

  II: A

  20.000

  7.000

  5.500

  3.700

  B

  19.000

  6.700

  5.300

  3.600

  C

  18.000

  6.500

  5.200

  3.500

  D

  17.000

  6.000

  5.000

  3.200

  E

  16.000

  5.800

  4.800

  3.000

  III: A

  15.000

  5.600

  4.600

  2.900

  B

  14.000

  5.500

  4.500

  2.800

  C

  13.000

  5.000

  4.200

  2.500

  D

  12.000

  4.800

  4.000

  2.200

  E

  11.000

  4.500

  3.800

  2.000

  IV: A

  10.000

  4.200

  3.500

  1.900

  B

  9.000

  4.000

  3.200

  1.800

  C

  8.000

  3.800

  3.000

  1.700

  D

  7.000

  3.500

  2.800

  1.600

  E

  6.000

  3.000

  2.500

  1.500

  V: A

  5.000

  2.800

  2.000

  1.400

  B

  4.000

  2.500

  1.900

  1.300

  C

  3.500

  2.000

  1.800

  1.200

  D

  3.000

  1.800

  1.600

  1.100

  E

  2.500

  1.600

  1.200

  1.000

  Đường, phố loại I

  Nhóm A

  1

  Đại lộ Hồ Chí Minh

  2

  Phạm Ngũ Lão

  3

  Trần Hưng Đạo (đoạn từ Quảng trường Độc Lập đến đường Thanh Niên)

  Nhóm B

  1

  Sơn Hoà

  2

  Xuân Đài (đoạn từ Minh Khai đến Sơn Hoà)

  Nhóm C

  1

  Bắc Kinh

  2

  Minh Khai

  3

  Quang Trung (đoạn từ ngã tư Đông Thị đến đường Đô Lương)

  Nhóm D

  1

  Bạch Đằng (đoạn từ Quảng trường Thống Nhất đến Nguyễn Du)

  2

  Đồng Xuân

  3

  Hoàng Hoa Thám

  4

  Mạc Thị Buởi

  5

  Ngân Sơn

  6

  Nguyễn Du

  7

  Phạm Hồng Thái (đoạn từ Quảng trường Độc Lập đến đường Quang Trung)

  8

  Thống Nhất

  9

  Trần Phú

  10

  Tuy Hoà

  Nhóm E

  1

  Bạch Đằng (đoạn từ Nguyễn Du đến Thanh Niên)

  2

  Chi Lăng (đoạn từ ngã tư Máy Xay đến cống Hào Thành)

  3

  Trần Bình Trọng (Đại lộ Hồ Chí Minh đến đường Đồng Xuân)

  4

  Xuân Đài (đoạn từ Sơn Hòa đến Nguyễn Du)

  Đường, phố loại II

  Nhóm A

  1

  Bùi Thị Cúc

  2

  Hoàng Văn Thụ

  3

  Lý Thường Kiệt

  4

  Nguyễn Lương Bằng (đoạn từ ngã tư Máy Sứ đến đường Ngô Quyền)

  5

  Thanh Niên (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường sắt)

  6

  Tuy An

  Nhóm B

  1

  Bắc Sơn (đoạn từ Trần Hưng Đạo đến Phạm Hồng Thái)

  2

  Điện Biên Phủ (đoạn từ đường sắt đến ngã tư Máy Sứ)

  3

  Đội Cấn

  4

  Lê Lợi

  5

  Nguyễn Thái Học

  6

  Tô Hiệu

  Nhóm C

  1

  Bà Triệu

  2

  Hồng Quang (đoạn từ Quảng trường Độc Lập đến Ga)

  3

  Nguyễn Lương Bằng (đoạn từ Công ty cổ phần xây dựng 18 đến Công ty xăng dầu Hải Dương và đoạn từ ngã tư Ngô Quyền đến Bệnh viện đa khoa tỉnh)

  4

  Nguyễn Trãi

  5

  Nguyễn Văn Linh (đoạn từ Lê Thanh Nghị đến đường Ngô Quyền)

  6

  Quang Trung (đoạn từ đường Đô Lương đến đường Nguyễn Công Hoan)

  7

  Trương Mỹ (đoạn từ Mạc Thị Bưởi đến cống hồ Bình Minh)

  Nhóm D

  1

  Chi Lăng (đoạn từ cống Hào Thành đến đường sắt)

  2

  Lê Thanh Nghị (đoạn từ ngã tư Máy Sứ đến Cầu Cất)

  3

  Ngô Quyền (đoạn từ đường Nguyễn Lương Bằng đến đường Nguyễn Chí Thanh)

  4

  Nguyễn Lương Bằng (đoạn từ Bệnh viện đa khoa tỉnh đến Công ty cổ phần xây dựng 18 và đoạn từ Công ty xăng dầu đến đường An Định)

  5

  Thanh Niên (đoạn từ đường sắt đến đường An Định)

  6

  Trần Bình Trọng (đoạn từ Đồng Xuân đến Bạch Đằng)

  7

  Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Thanh Niên đến Nguyễn Hữu Cầu)

  8

  Trần Khánh Dư

  9

  Trần Quốc Toản

  10

  Trần Thủ Độ

  11

  Tuệ Tĩnh (đoạn từ ngã tư Máy Xay đến Điện Biên Phủ)

  Nhóm E

  1

  Điện Biên Phủ (đoạn từ đường sắt đến đường An Định)

  2

  Hải Thượng Lãn Ông

  3

  Lê Thanh Nghị (từ cầu Cất đến ngã tư Hải Tân)

  4

  Ngô Quyền (đoạn từ đường Nguyễn Chí Thanh đến cầu Phú Tảo và đoạn từ đường Nguyễn Lương Bằng đến đường An Định)

  5

  Nguyễn Thị Duệ (đoạn từ ngã 3 chợ Mát đến Nhà máy Gạch Hải Dương)

  6

  Nguyễn Thượng Mẫn (đoạn từ Chi Lăng đến cống Hào Thành)

  7

  Trường Chinh (đoạn từ đường Lê Thanh Nghị đến đường Ngô Quyền)

  8

  Đường nối từ Mạc Thị Bưởi sang hồ Bình Minh

  Đường, phố loại III

  Nhóm A

  1

  Đoàn Kết

  2

  Phạm Hồng Thái (đoạn từ Quang Trung đến Phạm Sư Mệnh)

  3

  Tôn Đức Thắng

  4

  Trương Mỹ (đoạn từ cống hồ Bình Minh đến đường Lê Thanh Nghị)

  Nhóm B

  1

  An Ninh (đoạn từ đường Quang Trung đến cống 3 cửa)

  2

  Bắc Sơn (đoạn từ Phạm Hồng Thái đến đường Nguyễn Văn Tố)

  3

  Bùi Thị Xuân (đoạn từ đường Bạch Đằng đến hết Nhà thi đấu)

  4

  Canh Nông I

  5

  Nguyễn Quý Tân

  6

  Nguyễn Thượng Mẫn (đoạn từ cống Hào Thành đến đường Điện Biên Phủ)

  7

  Nguyễn Văn Tố

  8

  Thanh Niên (từ Trần Hưng Đạo đến cầu Hải Tân)

  9

  Trường Chinh (đoạn từ Ngô Quyền đến Đại lộ 30-10)

  10

  Vũ Hựu (từ Nguyễn Lương Bằng đến Nguyễn Văn Linh)

  Nhóm C

  1

  Bùi Thị Xuân (từ Nhà thi đấu đến hết địa phận phường Lê Thanh Nghị)

  2

  Đỗ Ngọc Du

  3

  Đức Minh (đoạn từ Nguyễn Lương Bằng đến đường Nguyễn Văn Linh)

  4

  Đường bến xe khách (đoạn từ đường Hồng Quang sang đường Chi Lăng)

  5

  Dương Hoà

  6

  Đường từ Nguyễn Đại Năng đến đường Vũ Hựu (Khu dân cư thương mại Thanh Bình)

  7

  Lương Thế Vinh (đoạn từ đường Thanh Niên đến đường Nguyễn Thị Định)

  8

  Mai Hắc Đế

  9

  Nguyễn Hới

  10

  Nguyễn Trác Luân

  11

  Nguyễn Văn Linh (đoạn từ Ngô Quyền đến hết chợ Thương mại Thanh Bình)

  12

  Phú Thọ

  13

  Thanh Niên (đoạn từ cầu Hải Tân đến ngã tư Hải Tân)

  Nhóm D

  1

  Đại Lộ 30-10

  2

  Đô Lương

  3

  Đường nối từ đường Nguyễn Lương Bằng sang đường Nguyễn Thị Duệ (đường Vũ Hựu kéo dài)

  4

  Hai Bà Trưng (đoạn từ Trần Hưng Đạo đến Phạm Hồng Thái)

  5

  Hải Đông

  6

  Lê Thanh Nghị (đoạn từ ngã tư Hải Tân đến Công ty CP Giầy Hải Dương)

  7

  Nguyễn Công Hoan

  8

  Nguyễn Thiện Thuật

  9

  Nguyễn Thời Trung

  10

  Nhà Thờ

  11

  Phố Ga

  12

  Tam Giang

  13

  Thái Bình

  14

  Tuệ Tĩnh kéo dài (từ đường Điện Biên Phủ đến đường Ngô Quyền)

  15

  Đường nối từ đường Ngô Quyền đến đường Đức Minh (đường Đỗ Ngọc Du kéo dài)

  Nhóm E

  1

  Bạch Năng Thi

  2

  Bình Minh

  3

  Đinh Tiên Hoàng

  4

  Đường còn lại trong Khu dân cư Đông Ngô Quyền

  5

  Trương Đỗ

  6

  Đường ra cầu vượt Tây cầu Phú Lương (đoạn từ Đại lộ Trần Hưng Đạo đến Quốc lộ 5A)

  7

  Hàm Nghi (đoạn từ đường Thanh Niên đến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm)

  8

  Hồng Châu

  9

  Lê Chân (đoạn từ Trương Mỹ đến đường Bình Minh)

  10

  Nguyễn Bỉnh Khiêm (đoạn từ Hàm Nghi đến Phạm Xuân Huân)

  11

  Nguyễn Thị Định

  12

  Nguyễn Thị Duệ (đoạn từ Nhà máy Gạch đến đường sắt)

  13

  Nguyễn Văn Linh (đoạn từ hết chợ thương mại Thanh Bình đến Đại Lộ 30/10)

  14

  Phạm Ngọc Khánh

  15

  Phạm Tu

  16

  Phạm Xuân Huân (đoạn từ đường Thanh Niên đến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm)

  17

  Thánh Thiên

  18

  Yết Kiêu (đoạn từ ngã tư Hải Tân đến lối rẽ vào UBND phường Hải Tân)

  19

  Phan Đăng Lưu

  20

  Đường nối từ đường Đức Minh đến đường nối từ đường Nguyễn Lương Bằng sang đường Nguyễn Văn Linh (đường Bà Triệu kéo dài)

  Đường, phố loại IV

  Nhóm A

  1

  An Ninh (đoạn từ cống ba cửa đến Ga)

  2

  Bùi Thị Xuân (đoạn từ giáp phường Lê Thanh Nghị đến cầu Hải Tân)

  3

  Chương Dương (từ đường Bùi Thị Xuân đến đường Thanh Niên)

  4

  Hai Bà Trưng (đoạn từ Phạm Hồng Thái đến Canh Nông I)

  5

  Hàm Nghi (đoạn từ Nguyễn Đức Cảnh đến Thanh Niên và từ Nguyễn Bỉnh Khiêm đến Lương Thế Vinh)

  6

  Lê Hồng Phong

  7

  Lương Thế Vinh (đoạn từ Nguyễn Thị Định đến Bùi Thị Xuân)

  8

  Nguyễn Đức Cảnh

  9

  Nguyễn Hải Thanh

  10

  Nguyễn Hữu Cầu (đoạn từ Trần Hưng Đạo đến hết chợ Phú Lương)

  11

  Nguyễn Văn Linh (đoạn từ Đại lộ 30-10 đến đường Tứ Minh)

  12

  Phạm Sư Mệnh

  13

  Phạm Xuân Huân (đoạn từ Nguyễn Bỉnh Khiêm đến Lương Thế Vinh)

  14

  Quán Thánh

  15

  Quang Trung (đoạn từ đường Nguyễn Công Hoan đến đường sắt)

  16

  Quyết Thắng

  17

  Trần Công Hiến

  18

  Vũ Trọng Phụng và đường nhánh lối ra đường Thanh Niên

  Nhóm B

  1

  An Định (đoạn từ đường Thanh Niên đến ngã tư bến Hàn)

  2

  An Thái

  3

  Cao Bá Quát

  4

  Chợ con

  5

  Dã Tượng

  6

  Đào Duy Từ

  7

  Đoàn Thị Điểm

  8

  Đoàn Thượng

  9

  Đường nhánh từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Lý Quốc Bảo (ven sân Đô Lương)

  10

  Đường Hào Thành (đoạn từ cống Tuệ Tĩnh sang Phạm Ngũ Lão)

  11

  Lê Đình Vũ

  12

  Ngô Gia Tự

  13

  Nguyễn Bỉnh Khiêm (đoạn từ Phạm Xuân Huân đến Lương Thế Vinh và từ Hàm Nghi đến Đinh Tiên Hoàng)

  14

  Nguyễn Chí Thanh

  15

  Nguyễn Danh Nho

  16

  Nguyễn Đức Khiêm

  17

  Nguyễn Hữu Cầu (đoạn từ hết chợ Phú Lương đến Tam Giang)

  18

  Phạm Lệnh Công

  19

  Nguyễn Đại Năng

  20

  Quang Liệt

  21

  Thanh Bình

  22

  Thi Sách

  23

  Thiện Khánh

  24

  Thiện Nhân

  25

  Trần Hưng Đạo (đoạn từ Nguyễn Hữu Cầu đến chân cầu Phú Lương cũ)

  26

  Trần Thánh Tông

  27

  Võ Thị Sáu

  28

  Vương Văn

  29

  Yết Kiêu (từ lối vào UBND phường Hải Tân đến đường Vũ Khâm Lân)

  Nhóm C

  1

  An Định (đoạn từ ngã tư Bến Hàn đến đường Ngô Quyền và đoạn từ cầu vượt Phú Lương đến đường Thanh Niên)

  2

  Bùi Thị Xuân (đoạn từ cầu Hải Tân đến Chương Dương)

  3

  Chu Văn An

  4

  Chương Dương (đoạn từ đường Thanh Niên đến hết bãi quay xe)

  5

  Cựu Thành

  6

  Đặng Quốc Chinh

  7

  Đoàn Nhữ Hài

  8

  Đường cạnh chợ Hội Đô

  9

  Đường trong Khu dân cư Lilama

  10

  Đường nhánh còn lại trong Khu dân cư Bắc đường Thanh Niên

  11

  Hoà Bình

  12

  Hoàng Quốc Việt

  13

  Hồng Quang kéo dài (đoạn từ đường sắt đến đường An Định)

  14

  Lê Thánh Tông

  15

  Lý Công Uẩn

  16

  Lý Nam Đế

  17

  Lý Thánh Tông

  18

  Nguyễn Bình

  19

  Nguyễn Tri Phương

  20

  Nguyễn Công Trứ

  21

  Nguyễn Đổng Chi

  22

  Nguyễn Trung Trực

  23

  Phạm Văn Đồng (đoạn từ giáp Nhà văn hoá khu 2 phường Thanh Bình đến Đại lộ 30-10)

  24

  Quang Trung (đoạn từ đường sắt đến đường An Định)

  25

  Tạ Hiện

  26

  Tiền Phong

  27

  Tô Ngọc Vân

  28

  Vũ Văn Dũng

  29

  Vương Chiêu

  30

  Đường trong Khu đô thị Tuệ Tĩnh (Bn lớn hơn hoặc =24m)

  31

  Đường nối từ đường Nguyễn Lương Bằng sang đường Nguyễn Văn Linh (Khu dân cư Thanh Bình)

  32

  Đường trong khu dân cư Thanh Bình (Bn lớn hơn hoặc =24m)

  Nhóm D

  1

  An Định (đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Nguyễn Lương Bằng)

  2

  An Dương Vương

  3

  Bình Lộc (đoạn từ đường Lê Thanh Nghị đến đường Ngô Quyền)

  4

  Canh Nông II

  5

  Cầu Cốn

  6

  Chương Dương (từ bãi quay xe đến đường khu dân cư Kim Lai)

  7

  Đặng Huyền Thông

  8

  Đào Duy Anh

  9

  Đỗ Nhuận

  10

  Đỗ Uông

  11

  Đỗ Xá

  12

  Đường còn lại trong Khu dân cư thương mại Thanh Bình

  13

  Đường nhánh từ Trần Hưng Đạo đến đường Tam Giang (ngõ 53 Tam Giang)

  14

  Dương Tốn

  15

  Hàn Thượng (đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến hết phường Bình Hàn)

  16

  Hoàng Diệu

  17

  Hoàng Ngân (đoạn từ Thanh Niên đến đường Ngô Quyền)

  18

  Khúc Thừa Dụ

  19

  Lạc Long Quân

  20

  Lê Chân (đoạn từ Bình Minh đến thửa 172, tờ bản đồ 17 nhà ông Bắc)

  21

  Mạc Đĩnh Phúc

  22

  Mạc Hiển Tích

  23

  Nguyễn An

  24

  Nguyễn Công Hoà

  25

  Nguyễn Văn Ngọc

  26

  Phạm Công Bân

  27

  Phạm Hùng

  28

  Phan Đình Phùng (đoạn từ đường sắt đến đường An Định)

  29

  Trần Cảnh

  30

  Trường Chinh (đoạn từ Đại lộ 30/10 đến Tứ Minh)

  31

  Trương Hán Siêu (đoạn từ đường sắt đến đường An Định)

  32

  Tứ Minh

  33

  Vũ Thạnh

  34

  Vũ Tông Phan

  35

  Vũ Tụ

  36

  Vũ Văn Mật

  37

  Vũ Văn Uyên

  38

  Yết Kiêu (từ đường Vũ Khâm Lân đến phố Cống Câu)

  39

  Đường từ Công ty Giầy đến cầu Phú Tảo

  40

  Ven Quốc lộ 37 (đoạn từ cầu Phú Tảo đến hết phường Thạch Khôi)

  41

  Ven Quốc lộ 5A (đoạn thuộc phường Ái Quốc)

  42

  Ven Quốc lộ 37 (đoạn thuộc phường Ái Quốc)

  43

  Nguyễn Đình Bể

  44

  Nguyễn Văn Trỗi

  45

  Đường nhánh còn lại trong Khu dân cư Thanh Bình (có mặt cắt đường 19m= nhỏ hơn Bn nhỏ hơn 24m)

  46

  Nhữ Đình Hiền

  Nhóm E

  1

  An Định (đoạn từ Nguyễn Lương Bằng đến Khu công nghiệp Đại An)

  2

  Cô Đông

  3

  Cựu Khê

  4

  Đàm Lộc

  5

  Đinh Lưu Kim

  6

  Đinh Văn Tả (đoạn từ đường An Ninh đến đường An Định)

  7

  Đỗ Quang

  8

  Đức Minh (đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến Vũ Hựu)

  9

  Vũ Khâm Lân (từ Yết Kiêu đến phố Cống Câu)

  10

  Đường nhánh còn lại trong Khu đô thị phía Tây (co mặt cắt đường Bn≥23,5m)

  11

  Đường nhánh còn lại Khu đô thị phía Đông (Đông Nam cầu Hải Tân)

  12

  Đường nhánh còn lại trong khu dân cư Nam đường Trường Chinh

  13

  Đường nhánh còn lại trong Khu Du lịch - Sinh thái - Dịch vụ Hà Hải

  14

  Đường xóm Hàn Giang (Khu 6)

  15

  Hoàng Lộc

  16

  Hoàng Ngân (đoạn từ cầu Phú Lương đến đường Thanh Niên)

  17

  Lương Định Của

  18

  Lý Quốc Bảo (đoạn từ Đại lộ Trần Hưng Đạo đến hết thửa đất số 204, 205 tờ bản đồ 21 nhà ông Đảm, Lực)

  19

  Lý Tự Trọng

  20

  Mạc Đĩnh Chi

  21

  Ngô Bệ

  22

  Ngô Hoán

  23

  Nguyễn Chế Nghĩa

  24

  Nguyễn Tuấn Trình

  25

  Phạm Chấn

  26

  Phạm Văn Đồng (đoạn từ Đại lộ 30-10 đến đường Tứ Minh)

  27

  Phan Bội Châu

  28

  Tây Hào

  29

  Tô Hiến Thành

  30

  Trần Nguyên Đán

  31

  Trần Sùng Dĩnh

  32

  Trần Văn Giáp

  33

  Tự Đông (đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường An Định)

  34

  Vũ Dương

  35

  Vũ Hựu (đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến Trường Chinh)

  36

   Các đường thuộc khu phố Chợ, phố Đông Lạnh, Khu tiểu thủ công nghiệp và khu dân cư mới phường Thạch Khôi)

  37

  Phùng Chí Kiên

  38

  Đỗ Văn Thanh

  39

  Đường nhánh còn lại trong Khu đô thị Tuệ Tĩnh (Bn=nhỏ hơn24m)

  40

  Đường nhánh còn lại trong Khu dân cư Thanh Bình (có mặt cắt đường 13,5m=nhỏ hơnBnnhỏ hơn19m)

  41

  Đường Hào Thành (từ Tuệ Tĩnh đến Chi Lăng)

  Đường, phố loại V

  Nhóm A

  1

  An Lạc

  2

  An Lưu

  3

  Bình Lộc (đoạn từ Ngô Quyền đến Kênh Tre)

  4

  Cô Đoài

  5

  Cống Câu

  6

  Đại An

  7

  Đồng Niên (từ cầu vượt Đồng Niên đến đình Đồng Niên)

  8

  Đường thuộc Khu đô thị phía Tây (mặt cắt đường 13,5m nhỏ hơn Bn nhỏ hơn 23,5m)

  9

  Giáp Đình

  10

  Hoàng Ngân (đoạn từ Ngô Quyền đến giáp thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng)

  11

  Nguyễn Mại

  12

  Nguyễn Văn Thịnh

  13

  Kim Sơn

  14

  Nhị Châu

  15

  Phố Thượng Đạt (đường trục Khu dân cư Thượng Đạt)

  16

  Phố Văn (đoạn từ cầu Đồng Niên đến trường THCS Việt Hòa)

  17

  Phố Việt Hoà (đoạn từ đường Đồng Niên đến hết thửa 56 tờ bản đồ số 10)

  18

  Phương Độ

  19

  Tân Dân

  20

  Thái Hoà

  21

  Thuần Mỹ

  22

  Ỷ Lan

  23

  Trịnh Thị Lan

  24

  Bế Văn Đàn

  25

  Cù Chính Lan

  26

  Kim Đồng

  27

  Nguyễn Viết Xuân

  28

  Võ Văn Tần

  29

  Tô Vĩnh Diện

  30

  Phan Đình Giót

  Nhóm B

  1

  Bá Liễu

  2

  Đỗ Bá Linh

  3

  Đinh Đàm

  4

  Vũ Khâm Lân (từ phố Cống Câu đến giáp Công ty gạch Ngọc Sơn)

  5

  Đường giáp đê sông Thái Bình thuộc phường Bình Hàn

  6

  Đường giáp đê sông Thái Bình thuộc phường Ngọc Châu

  7

  Đường giáp đê sông Thái Bình thuộc phường Nhị Châu

  8

  Đường nhánh còn lại trong Khu đô thị phía Tây (có mặt cắt đường Bn≤13,5m)

  9

  Đường nhánh KDC đường Vũ Khâm Lân (đường 391 cũ)

  10

  Đường trong Khu dân cư Đại An

  11

  Đường trong Khu dân cư Kim Lai

  12

  Đường trục Khu dân cư Đồng Tranh

  13

  Đường từ Hồ Xuân Hương đến đường Lê Viết Hưng (giáp đê sông Thái Bình thuộc phường Ngọc Châu)

  14

  Đường từ Trần Hưng Đạo đến phố Nguyễn Văn Thịnh

  15

  Đường xóm Hàn Giang (Khu 5)

  16

  Hàn Thượng (đoạn giáp ranh với phường Bình Hàn đến đường sắt)

  17

  Hồ Xuân Hương

  18

  Lê Cảnh Toàn

  19

  Lê Cảnh Tuân

  20

  Lê Nghĩa

  21

  Lê Quang Bí

  22

  Lê Quý Đôn

  23

  Lê Văn Hưu

  24

  Lê Viết Hưng

  25

  Lê Viết Quang

  26

  Lộ Cương

  27

  Lý Anh Tông

  28

  Lý Quốc Bảo (đoạn từ thửa đất số 204, 205, tờ bản đồ 21 (nhà ông Đảm, Lực) đến thửa 33, tờ BĐ 14 (nhà bà Thu)

  29

  Lý Tử Cấu

  30

  Ngô Sỹ Liên

  31

  Ngọc Tuyền

  32

  Ngọc Uyên

  33

  Nguyễn Cừ

  34

  Nguyễn Phi Khanh

  35

  Nguyễn Sỹ Cố

  36

  Nguyễn Tuyển

  37

  Nguyễn Ư Dĩ

  38

  Phạm Duy Ưởng

  39

  Phạm Luận

  40

  Phạm Quý Thích

  41

  Phan Chu Trinh

  42

  Phan Đình Phùng (đoạn từ Hoàng Ngân đến Nhà máy nước)

  43

  Cẩm Hoà

  44

  Kênh Tre

  45

  Tân Kim

  46

  Phúc Duyên

  47

  Tân Trào

  48

  Thạch Lam

  49

  Tống Duy Tân

  50

  Trần Huy Liệu

  51

  Trần Ích Phát

  52

  Trần Quang Diệu

  53

  Trương Hán Siêu (đoạn từ Hoàng Ngân đến đê sông Thái Bình)

  54

  Tứ Thông

  55

  Vũ Mạnh Hùng

  56

  Vũ Nạp

  57

  Vũ Như Tô

  58

  Vũ Quỳnh

  59

  Lương Như Hộc

  60

  Ven tỉnh lộ 390 (đoạn từ Quốc lộ 5A đến Cụm công nghiệp Ba Hàng thuộc phường Ái Quốc)

  61

  Lã Thị Lương

  62

  Bảo Tháp

  63

  Phạm Cự Lượng

  64

  Nhữ Tiến Dụng

  65

  Thắng Lợi

  66

  Đường Hào Thành (đoạn còn lại)

  Nhóm C

  1

  Đồng Niên (đoạn từ đình Đồng Niên đến đê sông Thái Bình)

  2

  Đinh Văn Tả (đoạn từ đường Hoàng Ngân đến đê Thái Bình)

  3

  Nguyễn Khuyến

  4

  Phố Văn (đoạn từ Trường THCS Việt Hoà đến giáp xã Đức Chính)

  5

  Phố Việt Hoà (đoạn từ giáp Khu công nghiệp Cẩm Thượng - Việt Hoà đến đường Đồng Niên)

  6

  Triệu Quang Phục

  7

  Vũ Công Đán (Đường trục Khu dân cư Xuân Dương)

  8

  Đường trục khu Tiền Trung, Độc Lập, Vũ Thượng (phường Ái Quốc)

  9

  Đường trục khu Trần Nội, Lễ Quán, Phú Tảo (phường Thạch Khôi)

  Nhóm D

  1

  Dương Quang

  2

  Đỗ Thiên Thư

  3

  Ngô Thì Nhậm (đoạn từ đường Hoàng Ngân đến đê sông Thái Bình)

  4

  Nhật Tân

  5

  Phan Chu Trinh kéo dài (đoạn đường từ ngã tư Trương Hán Siêu đến hết thửa đất số 43, tờ bản đồ 07)

  6

  Cầu Đồng

  7

  Chi Các

  8

  Chi Hoà

  9

  Đa Cẩm

  10

  Địch Hoà

  11

  Hàn Trung

  12

  Việt Hoà (đoạn từ hết thửa 56, tờ BĐ số 10 đến phố Văn)

  13

  Việt Thắng

  14

  Trần Đăng Nguyên

  15

  Trần Văn Cận

  16

  Tự Đoài

  17

  Vũ Bằng

  18

  Vũ Đình Liên

  19

  Vũ Dự

  20

  Vũ Duy Chí

  21

  Xuân Thị

  22

  Đường WB2 đi qua các thôn Trần Nội, Lễ Quán, Phú Tảo thuộc phường Thạch Khôi

  23

  Đường trục khu Vũ Xá, Đồng Pháp, Ninh Quan, Tiến Đạt thuộc phường Ái Quốc

  24

  Đường trục khu dân cư số 3, Thái Bình, Nguyễn Xá, Trại Thọ, Phú Thọ thuộc phường Thạch Khôi

  Nhóm E

  Đường còn lại thuộc phường Việt Hòa

  2

  Đường còn lại thuộc phường Nhị Châu

  3

  Đường trục khu Tiền Hải, Văn Xá, Ngọc Trì (phường Ái Quốc)

  4

  Đường còn lại thuộc phường Ái Quốc

  5

  Đường còn lại thuộc phường Thạch Khôi

  6

  Các đường, phố còn lại khác

  ............
  Tải về máy để xem đầy đủ Bảng giá đất tỉnh Hải Dương kèm theo Quyết định

Bài viết nổi bật

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169