Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu C12-TS)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu C12-TS) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Mẫu C12-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số:     /QĐ-BHXH ngày …/…/2011 của BHXH Việt Nam)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÓNG BHXH, BHYT

Tháng … năm….

Kính gửi: ………………………………………………

Địa chỉ:....................................................................................................................................

Mã số:…………………

BHXH:.....................................................................................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................................................

Điện thoại:                           Số TK:                                    Tại:

Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị như sau:

STT

NỘI DUNG

BHXH

BHYT

BHTN

CỘNG

A

B

1

2

3

4 = 1+2+3

A

Kỳ trước mang sang

 

 

 

 

1

Số lao động

 

 

 

 

2

Phải đóng

 

 

 

 

2.1

Thừa

 

 

 

 

2.2

Thiếu

 

 

 

 

3

Lãi

 

 

 

 

3.1

Thừa

 

 

 

 

3.2

Thiếu

 

 

 

 

B

Phát sinh trong kỳ

 

 

 

 

1

Số lao động

 

 

 

 

1.1

Tăng

 

 

 

 

1.2

Giảm

 

 

 

 

2

Phải đóng

 

 

 

 

2.1

Tăng

 

 

 

 

2.2

Giảm

 

 

 

 

3

Điều chỉnh phải đóng kỳ trước

 

 

 

 

3.1

Tăng

 

 

 

 

3.2

Giảm

 

 

 

 

4

Lãi

 

 

 

 

4.1

Số tiền tính lãi

 

 

 

 

4.2

Tỷ lệ tính lãi

 

 

 

 

4.3

Tổng tiền lãi

 

 

 

 

5

2% BHXH bắt buộc để lại

 

 

 

 

C

Số tiền đã nộp trong kỳ

 

 

 

 

1

Số thực nộp

+ UNC số …, ngày …/../…

Trong đó lãi

+ UNC số …, ngày …/../…

Trong đó lãi

 

 

 

 

2

Ghi thu 2%

 

 

 

 

D

Chuyển kỳ sau

 

 

 

 

1

Số lao động

 

 

 

 

2

Phải đóng

 

 

 

 

2.1

Thừa

 

 

 

 

2.2

Thiếu

 

 

 

 

3

Lãi

 

 

 

 

3.1

Thừa

 

 

 

 

3.2

Thiếu

 

 

 

 

a. Kết quả đơn vị đã đóng BHXH bắt buộc cho ………. lao động đến hết tháng/năm…………….

b. Kết quả đơn vị đã đóng BHXH cho ………….. lao động đến hết tháng/năm……………….

c. Tổng số nộp thiếu là …………… đồng đề nghị đơn vị nộp cho cơ quan BHXH trước ngày ……

d. Đề nghị đơn vị kiểm tra số liệu trên, nếu chưa thống nhất yêu cầu đến cơ quan BHXH ……….. để kiểm tra điều chỉnh trước ngày   /   /      . Quá thời hạn trên nếu đơn vị không đến, số liệu trên là đúng.


Cán bộ thu

……….., ngày … tháng … năm ……
Giám đốc

---------------------------------
Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Đăng ký tư vấn riêng