LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu quyết định cho phép thí sinh tham dự cuộc thi người đẹp, người mẫu quốc tế

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu quyết định cho phép thí sinh tham dự cuộc thi người đẹp, người mẫu quốc tế (Mẫu số 08) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Mẫu 08: Quyết định cho phép thí sinh tham dự cuộc thi người đẹp, người mẫu quốc tế

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN

_____________________

Số:              /QĐ-NTBD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

 ….., ngày ….  tháng  …..  năm ……

QUYẾT ĐỊNH

Cho phép thí sinh tham dự cuộc thi “ …..…..”

CỤC TRƯỞNG CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN

Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật và trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; phát hành, lưu hành và kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số ……../QĐ-BVHTT ngày … tháng … năm … của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Nghệ thuật biểu diễn;

Căn cứ Đơn đề nghị ngày…tháng …. năm …của ………….. (Tên tổ chức đề nghị cấp phép) đề nghị cho phép thí sinh tham dự cuộc thi “………..”, được tổ chức tại ……..;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Biểu diễn và Băng, đĩa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép ………….(Tên tổ chức đề nghị cấp phép) đưa thí sinh ……. (đã đạt giải ………..) đi tham dự cuộc thi “…………”, được tổ chức tại …………., thời gian từ ngày ……… đến ngày ………...

Điều 2. Cơ quan cấp phép, ………..(Tên tổ chức đề nghị cấp phép) và thí sinh ……….. có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 và các quy định pháp luật có liên quan. Trong thời hạn 07 ngày làm việc tính từ ngày cuộc thi kết thúc, Công ty có văn bản báo cáo kết quả dự thi về Cục Nghệ thuật Biểu diễn.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Quản lý Biểu diễn và Băng, đĩa, ……….(Tên tổ chức đề nghị cấp phép), thí sinh ……….. và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thanh tra (để phối hợp);

- Lưu: VT, PQL, …..

CỤC TRƯỞNG

(Chữ ký, dấu)

---------------------------------
Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Bài viết nổi bật
Gửi yêu cầu tư vấn
Chat zalo Chat Facebook