LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu (Mẫu số 6) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Mẫu số 6

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số:       /QĐ-BCT

Hà Nội, ngày …. tháng …. năm …..

GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM THƯƠNG NHÂN PHÂN PHỐI XĂNG DẦU

Cấp lần thứ nhất: ngày... tháng... năm...
Cấp bổ sung, sửa đổi lần thứ...: ngày... tháng... năm...
Cấp lại lần thứ...: ngày... tháng... năm...

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số …../…../NĐ-CP ngày ... tháng ... năm ... của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số ………./2014/NĐ-CP ngày….tháng….. năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Xét hồ sơ đề nghị cấp/cấp bổ sung, sửa đổi/cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của    (1);

Theo đề nghị của .............................................................................................. (2)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu

1. Tên doanh nghiệp:......................................................................................... (1)

Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................

Số điện thoại:...................................................................... số Fax:……………….

Tên giao dịch đối ngoại:........................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:............ do... cấp ngày... tháng... năm ...

Mã số thuế:.........................................................................................................

Đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.

Địa bàn hoạt động trên các tỉnh, thành phố:........................................................ (3).

2. Thương nhân đầu mối bán xăng dầu

- Tên doanh nghiệp 1:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:........... do... cấp ngày... tháng... năm ...

Mã số thuế:.........................................................................................................

- Tên doanh nghiệp 2:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:........... do... cấp ngày... tháng... năm ...

Mã số thuế:.........................................................................................................

-.........................................................................................................................

Điều 2. ………………………(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số …../2014/NĐ-CP ngày…. tháng … năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu này có giá trị đến hết ngày…. tháng .... năm ……..; (4) thay thế cho Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu số .../QĐ-BCT ngày ... tháng ... năm ... của Bộ trưởng Bộ Công Thương./.

 

Nơi nhận:
- ………..(1).
- Bộ Tài chính;
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố...(3);
- …….;
- Lưu: VT, TTTN.

BỘ TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)

* Chú thích:

(1): Tên doanh nghiệp được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.

(2): Tên đơn vị trình cấp Giấy xác nhận.

(3): Các tỉnh, thành phố nơi thương nhân hoạt động kinh doanh.

(4): Sử dụng trong trường hợp cấp bổ sung, sửa đổi/cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.

---------------------------------
Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Bài viết nổi bật
Hỗ trợ nhanh
Chat zalo