Công KT

Mẫu đơn xin giãn nợ ngân hàng (gia hạn trả nợ gốc và lãi)

Mẫu đơn xin giãn nợ/đề nghị gia hạn trả nợ là văn bản do người vay đề nghị được gia hạn đối với khoản nợ gốc và lãi để gửi kèm hồ sơ gia hạn nợ. Nếu được gia hạn nợ thì việc thực hiện nghĩa vụ của người có nghĩa vụ vẫn không bị xem là nợ quá hạn.

1. Khi nào cần gửi đơn và hồ sơ xin giãn nợ, gia hạn trả nợ gốc và lãi?

Những trường hợp thuộc quy định Điều 19 Thông tư 39/2016/TT-NHNN và Điều 7 Thông tư 57/2019/TT-BTC như:

Vì lý do thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, hỏa hoạn, nhà nước thay đổi chính sách, phá sản, lâm vào tình trạng kinh tế khó khăn hoặc các rủi ro gặp phải trong hoạt động sản xuất kinh doanh... và hiện tại chưa có đủ khả năng để thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ gốc và lãi phát sinh.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp và gây nên ảnh hưởng đến hầu hết các lĩnh vực. Từ đó phát sinh khiến nhu cầu gia hạn, giãn nợ ngân hàng ngày càng tăng cao khi mà các ngành nghề đều gặp những khó khăn nhất định.

>> Tư vấn pháp luật trực tuyến, gọi: 1900.6169

2. Mẫu đơn xin giãn nợ (gia hạn trả nợ)

Việc gửi Đơn đề nghị gia hạn trả nợ gốc và lãi là một phẫn của hồ sơ để thực hiện việc gia hạn và giãn nợ, sau đây chúng tôi xin phép đề xuất những nội dung cơ bản của một mẫu đơn xin gia hạn nợ gốc và lãi. Các bạn có thể tham khảo mẫu đơn xin gia hạn nợ gốc và lãi sau đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC, LÃI

 

Kính gửi: Ngân hàng………Chi nhánh ..........................

Tên người vay:.................................................................

Số tiền vay :......................................................................

Hợp đồng tín dụng số:..................................................

Số tiền gốc, lãi đã trả:........Đã trả vào ngày...tháng...năm......

Số tiền gốc, lãi còn lại:...................................................

Hết hạn vào ngày…….tháng…..năm…..

Lý do chậm trả nợ gốc và lãi:

1..............................................................................

2..............................................................................

3..............................................................................

Nay tôi đề nghị chi nhánh ngân hàng ……..cho tôi được gia hạn đối với khoản nợ gốc và lãi cụ thể như sau:

Nợ gốc còn lại là :………………Gia hạn đến ngày….tháng….năm……………

Nợ lãi còn lại là :……………….Gia hạn đến ngày…..tháng…..năm……………

Tôi xin cảm ơn và cam kết đảm bảo thanh toán số dư nợ đúng thời gian xin gia hạn

Người vay

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG

Ý kiến của cán bộ ngân hàng:

Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng, tôi thấy nguyên nhân khách hàng không trả được nợ là các lý do đã được trình bày như sau:

1..............................................................................

2..............................................................................

3..............................................................................

Đề nghị cho gia hạn/Không cho gia hạn:

Số tiền gốc là:........................Gia hạn đến ngày.......tháng..........năm............

Số tiền lãi là:..........................Gia hạn đến ngày......tháng..........năm.............

CÁN BỘ NGÂN HÀNG

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ý kiến của Phòng khách hàng:

Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng và ý kiến của cán bộ ngân hàng về việc có hay không thực hiện việc gia hạn khoản vay nợ bao gồm tiền gốc và tiền lãi

Phòng khách hàng đề nghị Giám đốc ngân hàng quyết định phê duyệt việc cho gia hạn/Không cho gia hạn:

Số tiền gốc là:.........................Gia hạn đến ngày.......tháng..........năm............

Số tiền lãi là:...........................Gia hạn đến ngày......tháng..........năm.............

TRƯỞNG PHÒNG KHÁCH HÀNG

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

PHÊ DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC

Ngày......tháng.......năm........

GIÁM ĐỐC

 

(Ký tên, đóng dấu)

 

3. Lưu ý khi thực hiện hồ sơ đề nghị giãn nợ ngân hàng

Trong quá trình thực hiện việc xin gia hạn trả nợ, người vay cần tìm hiểu về các vấn đề sau để giải quyết nhanh chóng và đảm bảo quyền lợi của mình.

+ Các trường hợp người vay được xin gia hạn trả nợ;

+ Thủ tục, hồ sơ người vay xin gia hạn trả nợ;

+ Thời gian gia hạn trả nợ là bao lâu.

Tùy thuộc vào quy định về hồ sơ và trình tự thực hiện việc gia hạn nợ gốc và lãi ở mỗi ngân hàng có thể khác nhau dẫn đến việc khách hàng có thể được yêu cầu cung cấp những loại giấy tờ khác nữa. Đối với các trường hợp này thì khi khách hàng thực hiện thủ tục xin gia hạn nợ gốc và lãi cán bộ ngân hàng sẽ hướng dẫn chi tiết thêm khi đến chi nhánh, phòng giao dịch của các bên ngân hàng. 

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Bài viết nổi bật