LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng danh hiệu cho cá nhân

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng danh hiệu cho cá nhân (Mẫu số 04) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

MẪU SỐ 04: BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG DANH HIỆU “CHIẾN SỸ THI ĐUA NGÀNH TƯ PHÁP”, “BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP” CHO CÁ NHÂN.

(ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tư pháp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…(1)…., ngày …. tháng …. năm …..

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị tặng thưởng…..(2)….

I- SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ và tên: (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)     Nam, nữ:

- Ngày, tháng, năm sinh:

- Quê quán:     

- Nơi thường trú:

- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

II – THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Sơ lược thành tích của đơn vị: (Chỉ áp dụng đối với cá nhân là Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thì nêu tóm tắt khái quát thành tích của đơn vị).

2. Thành tích đạt được của cá nhân:

2.1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận.

2.2. Thành tích đạt được:

- Nêu rõ kết quả đã đạt được về số lượng, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao; kết quả cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, các biện pháp đổi mới công tác quản lý (nếu là lãnh đạo) (3);

-  Những sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học và các giải pháp công tác được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả, có đóng góp cho ngành Tư pháp  cụ thể nêu rõ:

+ Tên

+ Nội dung

+ Phạm vi áp dụng

+ Hiệu quả

của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học và các giải pháp công tác được công nhận (ghi rõ số, ngày tháng, năm được công nhận) hoặc có Giấy chứng nhận của Hội đồng Khoa học kèm theo.

III- CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN

Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

Số quyết định, ngày, tháng, năm

1. Danh hiệu thi đua

 

- Chiến sỹ thi đua cơ sở năm …

 

- Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp năm …

 

…..

 

2. Hình thức khen thưởng

 

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp năm ...

 

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm…

 

…..

 

 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ NHẬN XÉT,   XÁC NHẬN 

(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI BÁO CÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN (4)

(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Địa danh;

(2) Ghi rõ danh hiệu, hình thức đề nghị khen thưởng (Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp);

(3) Tuỳ theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các thành tích đã đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ. Đối với Chiến sỹ thi đua Ngành thì báo cáo nêu rõ thành tích trong 03 năm (năm đề nghị và 02 năm trước liền kề); đối với Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thì báo cáo nêu rõ thành tích trong 2 năm, năm đề nghị và năm trước liền kề;

Đối với những đơn vị có nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, trong báo cáo thành tích của  cá nhân là Thủ trưởng đơn vị phải kê khai rõ các nội dung về số tiền thuế và các khoản thu khác thực tế đã nộp trong năm so với đăng ký; tỷ lệ % về số nộp ngân sách nhà nước so với năm trước; cam kết đã nộp đủ, đúng các loại thuế, các khoản thu khác theo quy định của pháp luật, nộp đúng thời hạn và gửi kèm bản photo các chứng từ đã nộp cơ quan thuế để đối chiếu;

(4) - Đối với cá nhân là Phó Thủ trưởng đơn vị và cán bộ, công chức trong các đơn vị thuộc Bộ là nhận xét, xác nhận của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ;

       - Đối với cá nhân là Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ là nhận xét, xác nhận của Lãnh đạo Bộ phụ trách;

       - Đối với cá nhân là Phó Cục trưởng Cục THADS và cán bộ, công chức thuộc Cục THADS, Chi cục THADS là nhận xét, xác nhận của Cục trưởng Cục THADS;

       - Đối với cá nhân là Cục trưởng Cục THADS là nhận xét, xác nhận của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Bộ Tư pháp.

---------------------------------
Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Bài viết nổi bật
Hỗ trợ nhanh
Chat zalo