LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất (mẫu số 05) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

MẪU SỐ 05: BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG “BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP CHO TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC ĐỘT XUẤT

 (ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tư pháp)

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

…(1)…., ngày …. tháng …. năm …..

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị tặng thưởng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” về ...(2)...)

Tên đơn vị hoặc cá nhân đề nghị khen thưởng:

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I- SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ

- Đối với đơn vị ghi sơ lược quá trình thành lập, cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức, viên chức. Chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh; quê quán; nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác…

II- THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Báo cáo nêu ngắn gọn nội dung thành tích xuất sắc đột xuất đã đạt được  được cấp trên ghi nhận, không nằm trong Kế hoạch được giao từ đầu năm thành tích về phòng, chống tội phạm; phòng, chống bão lụt; phòng chống cháy, nổ; bảo vệ tài sản của nhà nước; bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân…

 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN   TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN (4)

(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (3)

(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)

 

 Ghi chú:

(1) Địa danh;

(2) Thành tích xuất sắc đột xuất được đề nghị;

(3) Đối với cá nhân: ký, ghi rõ họ, tên và Thủ trưởng đơn vị nhận xét, xác nhận, ký, đóng dấu;

(4) Theo ghi chú (4) mẫu số 03 và (4) mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này.

---------------------------------
Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169

>> Yêu cầu tư vấn nhanh