LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu báo cáo định kỳ hoạt động thăm dò khoáng sản

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu báo cáo định kỳ hoạt động thăm dò khoáng sản (Mẫu số 27) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Mẫu số 27

(TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN)

_____________________________

 

Số ......../........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

 

Địa danh .....,  ngày.... tháng.... năm 20....

Kính gửi : ...........

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ

HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

I. Phần chung

1. Tổ chức, cá nhân được phép thăm dò : .................;

2. Loại hình doanh nghiệp:............(Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Doanh nghiệp khác...);

3. Địa chỉ : .....................;

Điện thoại: ...................; Fax:  .................;

4. Người đại diện theo pháp luật:

- Họ và tên.................................;

- Năm sinh.................................;

- Trình độ chuyên môn...............

II. Khối lượng công tác thăm dò và chi phí đã thực hiện tính đến ngày... tháng... năm...

1. Giấy phép thăm dò khoáng sản số:...... ngày... tháng.... năm......

1.1. Cơ quan cấp phép....;

1.2. Thời hạn giấy phép: ......................tháng (năm);

1.3. Diện tích khu vực thăm dò:.........(m2, ha, km2);

1.4. Loại khoáng sản được phép thăm dò : ....................;

1.5. Vị trí khu vực thăm dò: thôn……., xã………, huyện……., tỉnh……..;

1.6. Tên đề án thăm dò : ...........;

1.7. Đơn vị thi công đề án thăm dò khoáng sản.....................................................;

1.8. Chủ nhiệm đề án thăm dò:

Năm sinh................................; Học vị chuyên ngành..............

1.9. Tình hình thi công đề án thăm dò...........................................................

STT

Hạng mục công việc

Đơn vị tính

KHỐI LƯỢNG

CHI PHÍ

Theo đề án

Thực hiện trong kỳ báo cáo

Thực hiện cộng dồn

Còn lại

Theo đề án

Thực hiện trong kỳ báo cáo

Thực hiện cộng dồn

Còn lại

1

2

3

4

5

6

7

8

 
 

9

10

11

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10. Nhận xét, đánh giá về công tác thăm dò.........................................................

2. Giấy phép thăm dò khoáng sản số:...... ngày... tháng.... năm......(nếu có)

(Nội dung báo cáo như Mục 1 nêu trên)...................;

......................................

III. Đề xuất, kiến nghị

Tổ chức, cá nhân được phép thăm dò

(Ký tên, đóng dấu)

            (Ghi chú: Tổ chức, cá nhân có từ một (01) giấy phép thăm dò trở lên chỉ lập một (01) báo cáo này; trong đó, Mục I và Mục III là phần báo cáo chung; Mục II báo cáo riêng cho từng giấy phép)

---------------------------------
Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169

Hiện tại văn bản áp dụng có thể thay đổi, hãy liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Liên hệ tư vấn nhanh