LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép đầu tư 2023

Điều chỉnh giấy phép đầu tư là thủ tục phức tạp, trải qua nhiều bước khách nhau. Công ty Luật Minh Gia với tư cách là nhà tư vấn pháp luật chuyên nghiệp, với đội ngũ luật sư về Doanh nghiệp, Kinh doanh – Thương mại có chuyên môn và kinh nghiệm, đặc biệt là Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp có vốn nước ngoài theo quy trình như sau:

1. Dịch vụ Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Bước 1. Tư vấn quy định pháp luật về điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

- Tư vấn pháp luật về đầu tư, quy định về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các nội dung khác liên quan đến điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư:

- Tư vấn điều chỉnh, thay đổi tên công ty trong giấy chứng nhận đầu tư:

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính; Số điện thoại, Fax, Email, Website;

- Tư vấn điều chỉnh thay đổi ngành nghề kinh doanh/mục tiêu dự án, gồm: Tư vấn rút ngành nghề kinh doanh, Tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh; 

- Tư vấn thay đổi vốn điều lệ;

- Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

- Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp;

- Tư vấn điều chỉnh, thay đổi thành viên, cổ đông của công ty;

- Thay đổi thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông công ty;

- Tư vấn chuyển đổi hình thức đầu tư, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

- Tư vấn Thành lập chi nhánh công ty;

- Tư vấn Thành lập văn phòng đại diện;

- Tư vấn Lập địa điểm kinh doanh;

- Tư vấn các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp (Mô hình và Cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động và điều hành, mối quan hệ giữa các chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông, tỷ lệ và phương thức góp vốn, các nội dung khác có liên quan);

- Hoàn thiện hồ sơ Điều chỉnh giấy phép đầu tư bao gồm: Tư vấn và hoàn thịên Biên bản về việc họp các sáng lập viên trước khi điều chỉnh, Quyết định điều chỉnh, Đề nghị điều chỉnh, Quyết định của chủ đầu tư về việc điều chỉnh và các giấy tờ khác;

- Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

- Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Bước 2. Hoàn thiện hồ sơ nhằm thực hiện dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

- Tư vấn và hoàn thiện Biên bản về việc họp các sáng lập viên/thành viên/cổ đông trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ;

- Tư vấn và hoàn thiện Quyết định điều chỉnh giấy phép đầu tư của công ty, Quyết định của  của chủ sở hữu/chủ đầu tư và các văn bản liên quan về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;

- Tư vấn và xây dựng văn bản đề nghị điều chỉnh chứng nhận đầu tư và các hồ sơ khác liên quan đến việc điều chỉnh:

- Tư vấn và xây dựng báo cáo tình hình hoạt động dự án, tình hình hoạt động thương nhân, hoạt động xuất nhập khẩu và nội dung báo cáo khác liên quan đến dự án đang hoạt động

- Xây dựng văn bản uỷ quyền của doanh nghiệp cho Công ty Luật thực hiện việc điều chỉnh;

- Soạn thảo các giấy tờ khác có liên quan.

- Công chứng, chứng thực, hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ có liên quan (nếu cần thiết);

Bước 3. Đại diện thực hiện dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Công ty Luật Minh Gia thực hiện công việc theo sự ủy quyền của khách hàng tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo yêu cầu. Nội dung công việc thực hiện cụ thể:

- Đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tai Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

- Nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan có thẩm quyền (nếu thuộc điều kiện phải khắc lại dấu pháp nhân);

- Nhận Giấy chứng nhận mẫu dấu và Dấu doanh nghiệp (Nhân viên Công ty Luật Minh Gia sẽ cùng chủ doanh nghiệp có mặt tại Cơ quan Công an để thực hiện công việc trên);

- Tiến hành thủ tục đăng ký đổi mã số thuế và chức năng xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp.

Bước 4: Bàn giao Giấy chứng nhận đầu tư

Sau khi hoàn tất thủ tục Luật Minh gia thực hiện bàn giao giấy chứng nhận đầu tư và các giấy tờ liên quan và thống nhất hỗ trợ doanh nghiệp sau điều chỉnh:

2. Trường hợp đăng ký điều chỉnh và thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư

Đăng ký điều chỉnh và thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư được hướng dẫn, tư vấn về thủ tục và quy trình thời gian, yêu cầu về hồ sơ giải trình và các vấn đề khác liên quan như sau:

Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư

a)  Dự án thuộc diện đăng ký điều chỉnh gồm các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc các trường hợp sau: dự án có vốn đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện; dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trừ trường hợp quy định về các dự án đầu tư không phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh hoặc thẩm tra điều chỉnh.

b)  Hồ sơ đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư gồm: văn bản đăng ký chứng nhận những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài).

c)  Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư đổi Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư

a)  Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra điều chỉnh gồm các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc các trường hợp sau: dự án có vốn đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư; dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

b)  Hồ sơ gồm: văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; giải trình lý do điều chỉnh; những thay đổi so với nội dung đã thẩm tra khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư; báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài).

c)  Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư tổ chức thẩm tra những nội dung điều chỉnh và đổi Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

d)  Trường hợp dự án đầu tư sau khi điều chỉnh trở thành dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với lĩnh vực đầu tư chưa có trong quy hoạch hoặc chưa có điều kiện đầu tư được pháp luật quy định, thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trước khi điều chỉnh, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đầu tư.

đ) Trường hợp nội dung điều chỉnh liên quan đến lĩnh vực đầu tư có điều kiện, thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư lấy ý kiến thẩm tra của Bộ, ngành có liên quan trước khi điều chỉnh, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đầu tư.

3. Tư vấn sau dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

- Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu (qua email);

- Soạn thảo hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp, gồm: Điều lệ, Biên bản góp vốn thành lập công ty, bầu chủ tịch, cử người đại diện theo pháp luật, Quyết định bổ nhiệm giám đốc, Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, Chứng nhận sở hữu cổ phần, Sổ cổ đông/thành viên, Thông báo lập sổ cổ đông/thành viên…;

- Tư vấn các vấn đề khác liên quan.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

0902586286
Chat zalo Chat Facebook