Nghị quyết - Nghị quyết liên tịch

Cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là các Nghị quyết, Nghị quyết liên tịch. Mục đích để người dùng đối chiếu, tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng vào trường hợp thực tế.
 
Nghị quyết 1050/2015/UBTVQH13 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện nghiên cứu lập pháp

Nghị quyết 1050/2015/UBTVQH13 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện nghiên cứu lập pháp

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp tại Tờ trình số 165/TTr-VNCLP ngày 28 tháng 7 năm 2015 về dự thảo Nghị quyết quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện nghiên cứu lập pháp;

Chi tiết >>

Nghị quyết 79/NQ-CP Phiên họp thường ký tháng 10 năm 2015

Nghị quyết 79/NQ-CP Phiên họp thường ký tháng 10 năm 2015

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp tháng 10 năm 2015, tổ chức ngày 29 tháng 10 năm 2015,

Chi tiết >>

Nghị quyết 75/NQ-CP Phê duyệt Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Nghị quyết 75/NQ-CP Phê duyệt Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Nghị quyết Phê duyệt Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được ký ngày 27 tháng 6 năm 2015.

Chi tiết >>

Nghị quyết 36a/NQ-CP Nghị quyết về chính phủ điện tử

Nghị quyết 36a/NQ-CP Nghị quyết về chính phủ điện tử

Đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Nâng vị trí của Việt Nam về Chính phủ điện tử theo xếp hạng của LHQ. Công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Chi tiết >>

Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐTP về lựa chọn, công bố và sử dụng án lệ

Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐTP về lựa chọn, công bố và sử dụng án lệ

NGHỊ QUYẾT VỀ QUY TRÌNH LỰA CHỌN, CÔNG BỐ VÀ ÁP DỤNG ÁN LỆ HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Chi tiết >>

Nghị quyết 72/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2015

Nghị quyết 72/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2015

Nghị quyết 72/NQ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2015 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2015: Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp tháng 9 năm 2015, tổ chức trong hai ngày 30 tháng 9 và 01 tháng 10 năm 2015

Chi tiết >>

Nghị quyết 62/NQ-CP phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 8/2015

Nghị quyết 62/NQ-CP phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 8/2015

Nghị quyết 62/NQ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2015 phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 8/2015

Chi tiết >>

Nghị quyết 61/NQ-CP về việc ký Nghị định thư về khung pháp lý Cơ chế một cửa ASEAN

Nghị quyết 61/NQ-CP về việc ký Nghị định thư về khung pháp lý Cơ chế một cửa ASEAN

Nghị quyết 61/NQ-CP ngày 26 tháng 08 năm 2015 về việc ký Nghị định thư về khung pháp lý Cơ chế một cửa ASEAN

Chi tiết >>

Nghị quyết 59/NQ-CP Về triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tư

Nghị quyết 59/NQ-CP Về triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tư

Trên cơ sở thảo luận của các Thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp chuyên đề của Chính phủ về xây dựng pháp luật trong các ngày 27 và 28 tháng 7 năm 2015,

Chi tiết >>

Nghị quyết 57/NQ-CP Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 7/2015

Nghị quyết 57/NQ-CP Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 7/2015

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp tháng 7 năm 2015, tổ chức ngày 31 tháng 7 năm 2015,

Chi tiết >>

Nghị quyết 56/NQ-CP Phiên hợp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2015

Nghị quyết 56/NQ-CP Phiên hợp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2015

Nghị quyết của Chính phủ ban hành ngày 05 tháng 08 năm 2015 Phiên hợp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2015

Chi tiết >>

Nghị quyết 96/2015/QH13 về phòng chống oan san và bồi thường cho người bị thiệt hại

Nghị quyết 96/2015/QH13 về phòng chống oan san và bồi thường cho người bị thiệt hại

Nghị quyết 96/2015/QH13 ngày 26 tháng 6 năm 2015 về tăng cường các biện pháp phòng chống oan sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự:

Chi tiết >>

 Nghị quyết 94/2015/QH13 về đầu tư dự án cảng hàng không quốc tế long thành

Nghị quyết 94/2015/QH13 về đầu tư dự án cảng hàng không quốc tế long thành

Nghị quyết 94/2015/QH13 ngày 25 tháng 06 năm 2015 về chủ trương đầu tư dự án cảng hàng không quốc tế long thành

Chi tiết >>

Nghị quyết số 93/2015/QH13 về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Nghị quyết số 93/2015/QH13 về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22 tháng 06 năm 2015 về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động

Chi tiết >>

Nghị quyết 52/NQ-CP về việc ký bản ghi nhớ giữa Việt Nam và Lào

Nghị quyết 52/NQ-CP về việc ký bản ghi nhớ giữa Việt Nam và Lào

Nghị quyết 52/NQ-CP ngày 10 tháng 07 năm 2015 về việc ký bản ghi nhớ giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào về chiến lược hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Chi tiết >>

Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND về đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường phố ở hà nội

Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND về đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường phố ở hà nội

Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2015 về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố hà nội

Chi tiết >>

Nghị quyết 51/NQ-CP Về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6/2015

Nghị quyết 51/NQ-CP Về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6/2015

Nghị quyết 51/NQ-CP ngày 02 tháng 07 năm 2015 Về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6/2015, như sau:

Chi tiết >>

Nghị quyết 42/NQ-CP phê duyệt “HĐ Bổ sung cho HĐ khung về hợp tác giữa CP nước CHXHCNVN và CP nước CH Bô-li-va Vê-nê-xu-ê-la về hợp tác trong lĩnh vực TM"

Nghị quyết 42/NQ-CP phê duyệt “HĐ Bổ sung cho HĐ khung về hợp tác giữa CP nước CHXHCNVN và CP nước CH Bô-li-va Vê-nê-xu-ê-la về hợp tác trong lĩnh vực TM"

Nghị quyết số: 42/NQ-CP ngày 11 tháng 06 năm 2015 về việc phê duyệt “Hiệp định Bổ sung cho Hiệp định khung về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bô-li-va Vê-nê-xu-ê-la về hợp tác trong lĩnh vực thương mại” nội dung như sau:

Chi tiết >>

Nghị quyết 44/NQ-CP về việc phê duyệt Hiệp định Thương mại dịch vụ ASEAN-Ấn Độ

Nghị quyết 44/NQ-CP về việc phê duyệt Hiệp định Thương mại dịch vụ ASEAN-Ấn Độ

Nghị quyết số: 44/NQ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2015 về việc phê duyệt Hiệp định Thương mại dịch vụ ASEAN-Ấn Độ nội dung như sau:

Chi tiết >>

Quyết định 46/NQ-CP miễn thị thực cho công dân các nước: Vương quốc Anh, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Vương quốc Tây Ban Nha, Cộng hòa I-ta-li-a

Quyết định 46/NQ-CP miễn thị thực cho công dân các nước: Vương quốc Anh, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Vương quốc Tây Ban Nha, Cộng hòa I-ta-li-a

Quyết định số: 46/NQ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 miễn thị thực có thời hạn đối với công dân các nước: Vương quốc Anh, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Vương quốc Tây Ban Nha, Cộng hòa I-ta-li-a nội dung như sau:

Chi tiết >>

Ho tro truc tuyen voi luatminhgia1