Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Nghị quyết 12/2015/NQ-HĐND điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 2016-2020 TP Hà Nội

Nghị quyết 12/2015/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2015 điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) thành phố Hà Nội
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 12/2015/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT
THÔNG QUA ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ CUỐI (2016-2020) THÀNH PHỐ HÀ NỘI
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 14

(Từ ngày 01/12/2015 đến ngày 04/12/2015)


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
Căn cứ Luật đất đai năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Xét Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 13/11/2015 của UBND Thành phố về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2011-2015) thành phố Hà Nội; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, báo cáo giải trình bổ sung số 216/BC-UBND ngày 27/11/2015 của UBND Thành phố và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND Thành phố,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) thành phố Hà Nội do UBND Thành phố trình theo Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 13/11/2015.
Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố:
1.1. Hoàn thiện một số nội dung trước khi trình Chính phủ xét duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:
a. Bổ sung đánh giá kỹ hơn tình hình sử dụng, cơ cấu và hiệu quả sử dụng đất theo từng mục đích sử dụng trong thời gian qua (nhất là đối với chỉ tiêu đạt thấp).
b. Bổ sung đầy đủ các chỉ tiêu loại đất theo quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
c. Tiếp tục rà soát, đảm bảo tính chính xác, thống nhất tại các bảng, biểu phụ lục của báo cáo thuyết minh tóm tắt và báo cáo tổng hợp.
d. Bổ sung đầy đủ các giải pháp theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
- Quản lý và thực hiện nghiêm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt; rà soát, quản lý chặt chẽ đất an ninh - quốc phòng theo từng mục đích sử dụng[1]. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất ở đô thị (khu đô thị), đất giao cho các nông, lâm trường. Hạn chế tối đa việc điều chỉnh quy hoạch riêng lẻ từng dự án. Khai thác, sử dụng quỹ đất tiết kiệm, hiệu quả.
- Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực đầu tư, bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa.
- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong chấp hành quy định về quản lý, sử dụng đất đai. Thực hiện nghiêm việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và xác định nghĩa vụ tài chính đất đai đúng quy định; không thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất khi công trình, dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Kiên quyết thu hồi đất của các dự án chậm triển khai theo quy định, các dự án không có khả năng triển khai.
1.2. Tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch này sau khi được xét duyệt theo quy định. Thực hiện phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các quận, huyện, thị xã; tổ chức phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định.
2. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND Thành phố và đề nghị Ủy ban MTTQ Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 02/12/2015./.
 

 
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài nguyên Môi trường, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ TP;
- Các vị đại biểu HĐND Thành phố;
- VP TU và các Ban của Thành ủy;
- VP ĐĐBQH&HĐND, VP UBND TP;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- TT HĐND, UBND quận, huyện, thị xã;
- Trung tâm Công báo Thành phố;
- Đài PTTH Hà Nội, Báo HNM, Báo KTĐT;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 
 


[1] Đất sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh; đất quốc phòng, an ninh kết hợp làm kinh tế; đất do các đơn vị quốc phòng, an ninh làm kinh tế.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Bài viết liên quan
Gọi: 0971.166.169