Nghị định

Cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là các Nghị định, bao gồm Nghị định mới ban hành và Nghị định đã hết hiệu lực để người dùng đối chiếu, tìm hiểu, nghiên cứu.
 
Nghị định 106/2015/NĐ-CP về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước

Nghị định 106/2015/NĐ-CP về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước

Nghị định 106/2015/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2015 về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

Chi tiết >>

Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản về phát triển và quản lý nhà ở xã hội quy định tại Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 (sau đây gọi tắt là Luật Nhà ở)

Chi tiết >>

Nghị định 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân

Nghị định 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân

Ngày 25 tháng 01 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân.

Chi tiết >>

Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Ngày 25 tháng 01 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Chi tiết >>

Nghị định 03/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ.

Nghị định 03/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ.

Ngày 05 tháng 01 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ.

Chi tiết >>

Nghị định 40/2015/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Nghị định 40/2015/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Ngày 27 tháng 04 năm 2015 Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Chi tiết >>

Nghị định 39/2015/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số

Nghị định 39/2015/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số

Ngày 27 tháng 04 năm 2015 Chính phủ ban hành Nghị định quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số.

Chi tiết >>

Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu

Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu

Ngày 24 tháng 04 năm 2015 Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu.

Chi tiết >>

Nghị định 20/VBHN-BTC  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán

Nghị định 20/VBHN-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán

Ngày 05 tháng 08 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

Chi tiết >>

Nghị định số 66/2015/NĐ-CP quy định về nhà chức trách hàng không

Nghị định số 66/2015/NĐ-CP quy định về nhà chức trách hàng không

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về Nhà chức trách hàng không ngày 12 tháng 08 năm 2015.

Chi tiết >>

Nghị định quy định về chế độ cử tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp

Nghị định quy định về chế độ cử tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Chi tiết >>

Nghị định 05/VBHN-BCA sửa đổi quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân

Nghị định 05/VBHN-BCA sửa đổi quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân

Nghị định 05/VBHN-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2011/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân

Chi tiết >>

Nghị định 05A/VBHN-BGTVT sửa đổi bổ sung quy định về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch

Nghị định 05A/VBHN-BGTVT sửa đổi bổ sung quy định về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch

Nghị định 05A/VBHN-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch

Chi tiết >>

Thông tư 11/VBHN-BTC quy định chi tiết một số điều luật quản lý thuế

Thông tư 11/VBHN-BTC quy định chi tiết một số điều luật quản lý thuế

Ngày 26 tháng 5 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế

Chi tiết >>

Nghị định 10/VBHN-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế tài nguyên

Nghị định 10/VBHN-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế tài nguyên

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 2, Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 9 của Luật Thuế tài nguyên.

Chi tiết >>

Nghị định 04/2016/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Nghị định 04/2016/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Ngày 06 tháng 01 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Chi tiết >>

Nghị định 09/VBHN-BTC quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thuế xuất nhập khẩu, thuế nhập khẩu

Nghị định 09/VBHN-BTC quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thuế xuất nhập khẩu, thuế nhập khẩu

Ngày 26 tháng 5 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Chi tiết >>

Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng ngày 06 tháng 05 năm 2015.

Chi tiết >>

Văn bản hợp nhât số 14/VBHN-BTC quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Văn bản hợp nhât số 14/VBHN-BTC quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Ngày 26 tháng 5 năm 2015 Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Chi tiết >>

Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

Ngày 26 tháng 5 năm 2015 Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

Chi tiết >>