Nghị định

Cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là các Nghị định, bao gồm Nghị định mới ban hành và Nghị định đã hết hiệu lực để người dùng đối chiếu, tìm hiểu, nghiên cứu.
 
Nghị định 14/2016/NĐ-CP quy định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ

Nghị định 14/2016/NĐ-CP quy định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ

Nghị định 14/2016/NĐ-CP quy định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai.

Chi tiết >>

Nghị định 13/2016/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục đăng ký  khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Nghị định 13/2016/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục đăng ký khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Nghị định 13/2016/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2016 quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Chi tiết >>

Nghị định 12/2016/NĐ-CP quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Nghị định 12/2016/NĐ-CP quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Nghị định 12/2016/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2016 quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Chi tiết >>

Nghị định 09/2016/NĐ-CP quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm

Nghị định 09/2016/NĐ-CP quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm

Nghị định 09/2016/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2016 quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm. Nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Nghị định 04/VBHN-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Nghị định 04/VBHN-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Nghị định 04/VBHN-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Nghị định 03/VBHN-BTC về Ban hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế

Nghị định 03/VBHN-BTC về Ban hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế

Nghị định 03/VBHN-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2016 về Ban hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế như sau:

Chi tiết >>

Nghị định 02/VBHN-BTC về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Nghị định 02/VBHN-BTC về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Nghị định 02/VBHN-BTC ngày 12 tháng 01 năm 2016 về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Chi tiết >>

Nghị định 4756/VBHN-BLĐTBXH về xử phạt VPHC trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động VN đi làm việc ở NN

Nghị định 4756/VBHN-BLĐTBXH về xử phạt VPHC trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động VN đi làm việc ở NN

Nghị định 4756/VBHN-BLĐTBXH ngày 19 tháng 11 năm 2015 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Chi tiết >>

Nghị định 106/2015/NĐ-CP về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước

Nghị định 106/2015/NĐ-CP về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước

Nghị định 106/2015/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2015 về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

Chi tiết >>

Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản về phát triển và quản lý nhà ở xã hội quy định tại Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 (sau đây gọi tắt là Luật Nhà ở)

Chi tiết >>

Nghị định 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân

Nghị định 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân

Ngày 25 tháng 01 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân.

Chi tiết >>

Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Ngày 25 tháng 01 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Chi tiết >>

Nghị định 03/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ.

Nghị định 03/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ.

Ngày 05 tháng 01 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ.

Chi tiết >>

Nghị định 40/2015/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Nghị định 40/2015/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Ngày 27 tháng 04 năm 2015 Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Chi tiết >>

Nghị định 39/2015/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số

Nghị định 39/2015/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số

Ngày 27 tháng 04 năm 2015 Chính phủ ban hành Nghị định quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số.

Chi tiết >>

Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu

Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu

Ngày 24 tháng 04 năm 2015 Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu.

Chi tiết >>

Nghị định 20/VBHN-BTC  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán

Nghị định 20/VBHN-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán

Ngày 05 tháng 08 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

Chi tiết >>

Nghị định số 66/2015/NĐ-CP quy định về nhà chức trách hàng không

Nghị định số 66/2015/NĐ-CP quy định về nhà chức trách hàng không

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về Nhà chức trách hàng không ngày 12 tháng 08 năm 2015.

Chi tiết >>

Nghị định quy định về chế độ cử tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp

Nghị định quy định về chế độ cử tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Chi tiết >>