Nghị định số 103/2006/NĐ-CP Quy định về sở hữu công nghiệp
Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Nghị định số 103/2006/NĐ-CP Quy định về sở hữu công nghiệp

Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ về việc xác lập, chủ thể, nội dung, giới hạn quyền sở hữu công nghiệp, chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, đại diện sở hữu công nghiệp và các biện pháp thúc đẩy hoạt động sở hữu công nghiệp.

Chi tiết
Nghị định số19/2011/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi
Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Nghị định số19/2011/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi

Nghị định này quy định chi tiết việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng hỗ trợ nhân đạo để nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo Điều 7; thẩm quyền thu, mức thu, việc miễn, giảm, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài theo Điều 12...

Chi tiết
Nghị đinh Số 108 /2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Nghị đinh Số 108 /2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Nghị định 108 /2006/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật đầu tư 2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; khuyến khích và ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam

Chi tiết
LIÊN HỆ TƯ VẤN