1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Văn bản luật
 • Luật Giáo dục số 38/2005/QH11

  Luật Giáo dục số 38/2005/QH11

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 - Quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; nhà trường, cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị.

  Chi tiết
 • Luật Giáo dục sửa đổi số 44/2009/QH12

  Luật Giáo dục sửa đổi số 44/2009/QH12

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Giáo dục sửa đổi số 44/2009/QH12 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục, nội dung cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Luật Điện ảnh sửa đổi số 31/2009/QH12

  Luật Điện ảnh sửa đổi số 31/2009/QH12

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Điện ảnh sửa đổi số 31/2009/QH12 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh như sau:

  Chi tiết
 • Luật Điện ảnh số 62/2006/QH 11

  Luật Điện ảnh số 62/2006/QH 11

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Điện ảnh số 62/2006/QH 11 - Quy định về tổ chức và hoạt động điện ảnh; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh.

  Chi tiết
 • Luật Di sản văn hóa sửa đổi bổ sung số 32/2009/QH12

  Luật Di sản văn hóa sửa đổi bổ sung số 32/2009/QH12

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Di sản văn hóa sửa đổi bổ sung số 32/2009/QH12 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa, nội dung cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Luật Đê điều số 79/2006/QH 11

  Luật Đê điều số 79/2006/QH 11

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Đê điều số 79/2006/QH 11 - Quy định về quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, quy hoạch đê điều, đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp và kiên cố hóa đê điều, quản lý, bảo vệ đê, hộ đê và sử dụng đê điều.

  Chi tiết
 • Luật Dạy nghề số 76/2006/QH 11

  Luật Dạy nghề số 76/2006/QH 11

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Dạy nghề số 76/2006/QH 11 - Quy định về tổ chức, hoạt động của cơ sở dạy nghề; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dạy nghề.

  Chi tiết
 • Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11

  Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 - Quy định về các hoạt động đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hoá, xây lắp đối với gói thầu thuộc các dự án:

  Chi tiết
 • Luật Dầu khí sửa đổi số 10/2008/QH12

  Luật Dầu khí sửa đổi số 10/2008/QH12

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Dầu khí sửa đổi số 10/2008/QH12 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí như sau:

  Chi tiết
 • Luật Chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH 11

  Luật Chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH 11

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH 11 - quy định về hoạt động chuyển giao công nghệ tại Việt Nam, từ Việt Nam ra nước ngoài, từ nước ngoài vào Việt Nam, và các nội dung khác liên quan như sau:

  Chi tiết
 • Luật Cơ yếu số 05/2011/QH13

  Luật Cơ yếu số 05/2011/QH13

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Cơ yếu số 05/2011/QH13 - quy định về hoạt động cơ yếu; nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của lực lượng cơ yếu; chế độ, chính sách đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm.

  Chi tiết
 • Luật Công an nhân dân số 54/2005/QH11

  Luật Công an nhân dân số 54/2005/QH11

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Công an nhân dân số 54/2005/QH11 - Quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ, chính sách đối với Công an nhân dân.

  Chi tiết

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169