1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Văn bản luật
 • Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12

  Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 - quy định về quy tắc giao thông đường bộ; kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phương tiện và người tham gia giao thông đường bộ; vận tải đường bộ và quản lý nhà nước về giao thông đường bộ.

  Chi tiết
 • Luật Điện lực số 28/2004/QH 11

  Luật Điện lực số 28/2004/QH 11

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Điện lực số 28/2004/QH 11 - quy định về quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực; tiết kiệm điện; thị trường điện lực; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực và sử dụng điện...

  Chi tiết
 • Luật Điện lực sửa đổi số 24/2012/QH13

  Luật Điện lực sửa đổi số 24/2012/QH13

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Điện lực sửa đổi số 24/2012/QH13 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực như sau:

  Chi tiết
 • Luật Đo lường số 04/2011/QH13

  Luật Đo lường số 04/2011/QH13

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Đo lường số 04/2011/QH13 - Quy định về hoạt động đo lường; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đo lường.

  Chi tiết
 • Luật Du lịch số 44/2005/QH11

  Luật Du lịch số 44/2005/QH11

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Du lịch số 44/2005/QH11 - Quy định về tài nguyên du lịch và hoạt động du lịch; quyền và nghĩa vụ của khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, tổ chức, cá nhân khác có hoạt động liên quan đến du lịch.

  Chi tiết
 • Luật Dữ trữ quốc gia số 22/2012/QH13

  Luật Dữ trữ quốc gia số 22/2012/QH13

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Dữ trữ quốc gia số 22/2012/QH13 - Quy định việc hình thành, quản lý, điều hành và sử dụng dự trữ quốc gia; quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động dự trữ quốc gia.

  Chi tiết
 • Luật Dược số 34/2005/QH11

  Luật Dược số 34/2005/QH11

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Dược số 34/2005/QH11 - quy định việc kinh doanh thuốc; đăng ký, lưu hành thuốc; sử dụng thuốc; cung ứng thuốc; thông tin, quảng cáo thuốc;...

  Chi tiết
 • Luật Đường sắt số 35/2005/QH11

  Luật Đường sắt số 35/2005/QH11

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Đường sắt số 35/2005/QH11 - Quy định về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt; phương tiện giao thông đường sắt; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đường sắt...

  Chi tiết
 • Luật Giá số 11/2012/QH13

  Luật Giá số 11/2012/QH13

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Giá số 11/2012/QH13 - Quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giá; hoạt động quản lý, điều tiết giá của Nhà nước.

  Chi tiết
 • Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13

  Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 - quy định về giám định viên tư pháp; tổ chức giám định tư pháp; người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; hoạt động giám định tư pháp.

  Chi tiết
 • Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11

  Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 - Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định.

  Chi tiết
 • Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13

  Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 - Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học...

  Chi tiết

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169