1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Văn bản luật
 • Luật Nhà ở và luật Đất đai sửa đổi số 34/2009/QH12

  Luật Nhà ở và luật Đất đai sửa đổi số 34/2009/QH12

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Nhà ở và luật Đất đai sửa đổi số 34/2009/QH12 - Sửa đổi, bổ sung điều 126 của Luật Nhà ở và điều 121 của Luật Đất đai như sau:

  Chi tiết
 • Luật Phổ biến giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13

  Luật Phổ biến giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Phổ biến giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 quy định quyền được thông tin về pháp luật và trách nhiệm tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân; nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật...

  Chi tiết
 • Luật Lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12

  Luật Lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12 - Quy định về trình tự, thủ tục cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp; lập Lý lịch tư pháp; tổ chức và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

  Chi tiết
 • Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13

  Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 - Quy định về hoạt động lưu trữ; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động lưu trữ; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ; hoạt động dịch vụ lưu trữ và quản lý về lưu trữ.

  Chi tiết
 • Luật Luật sư sửa đổi số 20/2012/QH13

  Luật Luật sư sửa đổi số 20/2012/QH13

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Luật sư sửa đổi số 20/2012/QH13 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư, nội dung cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Luật Luật sư số 65/2006/QH11

  Luật Luật sư số 65/2006/QH11

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Luật sư số 65/2006/QH11 - Quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư,

  Chi tiết
 • Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11

  Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 - Quy định về hoạt động kinh doanh bất động sản; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bất động sản.

  Chi tiết
 • Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10

  Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 điều chỉnh tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm, xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm

  Chi tiết
 • Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12

  Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 - Quy định nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hoạt động kiểm toán độc lập; quyền, nghĩa vụ của kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán...

  Chi tiết
 • Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12

  Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 - Quy định về việc điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; thăm dò, khai thác khoáng sản; quản lý nhà nước về khoáng sản

  Chi tiết
 • Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13

  Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước.

  Chi tiết
 • Luật Hải quan sửa đổi số 42/2005/QH11

  Luật Hải quan sửa đổi số 42/2005/QH11

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Hải quan sửa đổi số 42/2005/QH11 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan, nội dung cụ thể như sau:

  Chi tiết

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169