1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Văn bản luật
 • Luật Hàng hải số 40/2005/QH11

  Luật Hàng hải số 40/2005/QH11

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Hàng hải số 40/2005/QH11 - Quy định về hoạt động hàng hải, bao gồm các quy định về tàu biển, thuyền bộ, cảng biển, luồng hàng hải, vận tải biển, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải

  Chi tiết
 • Luật phòng chống ma túy sửa đổi số 16/2008/QH12

  Luật phòng chống ma túy sửa đổi số 16/2008/QH12

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật phòng chống ma túy sửa đổi số 16/2008/QH12 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy như sau:

  Chi tiết
 • Luật phòng chống ma túy số 23/2000/QH10

  Luật phòng chống ma túy số 23/2000/QH10

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật phòng chống ma túy số 23/2000/QH10 - quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tệ nạn ma tuý; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma tuý.

  Chi tiết
 • Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12

  Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 - Quy định về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; kiểm dịch y tế biên giới; chống dịch; các điều kiện bảo đảm cho công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm ở người.

  Chi tiết
 • Luật Hải quan số 29/2001/QH10

  Luật Hải quan số 29/2001/QH10

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Hải quan số 29/2001/QH10 - quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hoá được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài...

  Chi tiết
 • Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10

  Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 - Quy định về phòng cháy, chữa cháy, xây dựng lực lượng, trang bị phương tiện, chính sách cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

  Chi tiết
 • Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12

  Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 - Quy định về các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và bảo đảm an toàn, an ninh trong các hoạt động đó

  Chi tiết
 • Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12

  Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 - Quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như sau:

  Chi tiết
 • Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11

  Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 - Quy định về lập, chấp hành, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, quyết toán ngân sách nhà nước và về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước các cấp trong lĩnh vực ngân sách nhà nước.

  Chi tiết
 • Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12

  Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 - Quy định về quyền và nghĩa vụ của người cao tuổi; trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội trong việc phụng dưỡng, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

  Chi tiết
 • Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12

  Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12 - Quy định về quyền và nghĩa vụ của người khuyết tật; trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội đối với người khuyết tật.

  Chi tiết
 • Luật Nhà ở số 56/2005/QH11

  Luật Nhà ở số 56/2005/QH11

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 - Quy định về sở hữu nhà ở, phát triển, quản lý việc sử dụng, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở như sau:

  Chi tiết

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169