1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Văn bản luật
 • Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi số 27/2012/QH13

  Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi số 27/2012/QH13

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi số 27/2012/QH13 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng:

  Chi tiết
 • Luật Quản lý nợ công số 29/2009/QH12

  Luật Quản lý nợ công số 29/2009/QH12

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Quản lý nợ công số 29/2009/QH12 quy định về quản lý nợ công, bao gồm hoạt động vay, sử dụng vốn vay, trả nợ và nghiệp vụ quản lý nợ công như sau:

  Chi tiết
 • Luật Quản lý thuế sửa đổi số 21/2012/QH13

  Luật Quản lý thuế sửa đổi số 21/2012/QH13

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Quản lý thuế sửa đổi số 21/2012/QH13 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế như sau:

  Chi tiết
 • Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13

  Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 quy định về hoạt động quảng cáo; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo; quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo.

  Chi tiết
 • Luật Quốc phòng số 39/2005/QH11

  Luật Quốc phòng số 39/2005/QH11

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Quốc phòng số 39/2005/QH11 quy định chính sách quốc phòng, nguyên tắc, nội dung cơ bản về hoạt động quốc phòng; hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng.

  Chi tiết
 • Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12

  Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 - quy định về hoạt động quy hoạch đô thị gồm lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị; tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.

  Chi tiết
 • Luật Phòng chống mua bán người số 66/2011/QH12

  Luật Phòng chống mua bán người số 66/2011/QH12

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Phòng chống mua bán người số 66/2011/QH12 quy định việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi mua bán người và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người; tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân; hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người.

  Chi tiết
 • Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12

  Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12 quy định quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh...

  Chi tiết
 • Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi số 36/2009/QH12

  Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi số 36/2009/QH12

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Sở hưu trí tuệ sửa đổi số 36/2009/QH12 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ nội dung như sau:

  Chi tiết
 • Luật Kế toán số 03/2003/QH11

  Luật Kế toán số 03/2003/QH11

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Kế toán số 03/2003/QH11 quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán và hoạt động nghề nghiệp kế toán.

  Chi tiết
 • Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13

  Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế.

  Chi tiết
 • Luật Hóa chất số 06/2007/QH12

  Luật Hóa chất số 06/2007/QH12

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 quy định về hoạt động hóa chất, an toàn trong hoạt động hóa chất, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hóa chất, quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất.

  Chi tiết

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169