Nghị định 102/2017/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm
Tuấn Luật sư

Nghị định 102/2017/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm

Nghị định 102/2017/NĐ-CP Nghị định này quy định thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tài sản (sau đây gọi chung là đăng ký cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm); quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Chi tiết
Nghị định 83/2018/NĐ-CP về khuyến nông
Tuấn Luật sư

Nghị định 83/2018/NĐ-CP về khuyến nông

Nghị định 83/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 quy định hình thức, phương thức, đối tượng, chính sách về khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật Chuyển giao công nghệ.

Chi tiết