Văn bản pháp luật

Mục Văn bản cập nhật và tổng hợp các văn bản pháp luật thường xuyên như: Luật - Bộ luật, Nghị định, Nghị quyết, Thông tư, Quyết định và các văn bản pháp luật khác.
 
Nghị định 70/2017/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Nghị định 70/2017/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Nghị định 70/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Chi tiết >>

Nghị định 67/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều của Luật Thủy lợi

Nghị định 67/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều của Luật Thủy lợi

Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2018 quy định chi tiết một số Điều của Luật Thủy lợi

Chi tiết >>

Nghị định 65/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đường sắt

Nghị định 65/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đường sắt

Nghị định 65/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đường sắt

Chi tiết >>

Nghị định 62/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản

Nghị định 62/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản

Nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 05 năm 2017 quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản

Chi tiết >>

Nghị định 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp

Nghị định 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp

Nghị định 58/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm nông nghiệp và chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp nhằm khuyến khích doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm nông nghiệp và tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân sản xuất trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chủ động khắc phục và bù đắp thiệt hại về tài chính do các rủi ro xảy ra trong quá trình sản xuất.

Chi tiết >>

Nghị định 56/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em

Nghị định 56/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em

Nghị định 56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em

Chi tiết >>

Nghị định 55/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón

Nghị định 55/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón

Nghị định 55/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 04 năm 2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón

Chi tiết >>

Nghị định 54/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược

Nghị định 54/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược

Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 05 năm 2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược

Chi tiết >>

Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng

Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng

Nghị định 53/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 05 năm 2017 quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng

Chi tiết >>

Nghị định 48/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

Nghị định 48/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

Nghị định 48/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 03 năm 2018 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.

Chi tiết >>

Nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Nghị định 47/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 04 năm 2017 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Chi tiết >>

Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Chi tiết >>

Nghị định 44/2017/NĐ-CP về mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong BHXH bắt buộc

Nghị định 44/2017/NĐ-CP về mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong BHXH bắt buộc

Nghị định 44/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 04 năm 2017 quy định mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong bảo hiểm xã hội bắt buộc

Chi tiết >>

Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa

Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa

Nghị định 43/2017/NĐ-CP quy định nội dung, cách ghi và quản lý nhà nước về nhãn đối với hàng hóa lưu thông tại Việt Nam, hàng hóa nhập khẩu.

Chi tiết >>

Nghị định 42/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nghị định 42/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nghị định 42/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Chi tiết >>

Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Chi tiết >>

Nghị định 40/2017/NĐ-CP về quản lý sản xuất, kinh doanh muối

Nghị định 40/2017/NĐ-CP về quản lý sản xuất, kinh doanh muối

Nghị định 40/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 quy định về quản lý sản xuất, chế biến, kinh doanh muối.

Chi tiết >>

Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chi tiết >>

Nghị định 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Nghị định 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Nghị định 38/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Chi tiết >>

Nghị định 37/2018/NĐ-CP quy định các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự.

Nghị định 37/2018/NĐ-CP quy định các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự.

Nghị định 37/2018/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2018 quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự.

Chi tiết >>