Luật quản lý, sử dụng tài sản công 2017
Tuấn Luật sư

Luật quản lý, sử dụng tài sản công 2017

Luật quản lý, sử dụng tài sản công 2017 quy định về quản lý nhà nước đối với tài sản công; chế độ quản lý, sử dụng tài sản công; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng tài sản công.

Chi tiết
Luật quản lý nợ công năm 2017
Tuấn Luật sư

Luật quản lý nợ công năm 2017

Luật quản lý nợ công 2017 được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vay, sử dụng vốn vay, trả nợ và nghiệp vụ quản lý nợ công.

Chi tiết
Luật quản lý ngoại thương năm 2017
Tuấn Luật sư

Luật quản lý ngoại thương năm 2017

Luật quản lý ngoại thương 2017 quy định về biện pháp quản lý ngoại thương, phát triển hoạt động ngoại thương; giải quyết tranh chấp về áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương.

Chi tiết
Luật Lâm nghiệp năm 2017
Tuấn Luật sư

Luật Lâm nghiệp năm 2017

Luật Lâm nghiệp 2017 quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; chế biến và thương mại lâm sản.

Chi tiết
Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017
Tuấn Luật sư

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chi tiết
Luật Đường sắt năm 2017
Tuấn Luật sư

Luật Đường sắt năm 2017

Luật Đường sắt 2017 quy định về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, bảo vệ, quản lý, bảo trì và phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt; công nghiệp đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt; tín hiệu, quy tắc giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt; kinh doanh đường sắt; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đường sắt; quản lý nhà nước về hoạt động đường sắt.

Chi tiết
Luật Du lịch năm 2017 cập nhật mới nhất 2021
Tuấn Luật sư

Luật Du lịch năm 2017 cập nhật mới nhất 2021

Luật Du lịch 2017 cập nhật mới nhất 2021 quy định về tài nguyên du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và hoạt động du lịch; quyền, nghĩa vụ của khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác, cộng đồng dân cư có hoạt động liên quan đến du lịch; quản lý nhà nước về du lịch.

Chi tiết
Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017
Tuấn Luật sư

Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017

Luật này quy định về hoạt động chuyển giao công nghệ tại Việt Nam, từ nước ngoài vào Việt Nam, từ Việt Nam ra nước ngoài; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động chuyển giao công nghệ; thẩm định công nghệ dự án đầu tư; hợp đồng chuyển giao công nghệ; biện pháp khuyến khích chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ; quản lý nhà nước về chuyển giao công nghệ.

Chi tiết
Luật Cảnh vệ năm 2017
Tuấn Luật sư

Luật Cảnh vệ năm 2017

Luật này quy định về đối tượng cảnh vệ, nguyên tắc, công tác cảnh vệ; biện pháp, chế độ cảnh vệ; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của lực lượng Cảnh vệ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với công tác cảnh vệ; chế độ, chính sách đối với lực lượng Cảnh vệ và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác cảnh vệ.

Chi tiết