1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Văn bản luật
 • Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12

  Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 - Quy định về nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ; tổ chức, nhiệm vụ, hoạt động của dân quân tự vệ; chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và trách nhiệm quản lý nhà nước về dân quân tự vệ.

  Chi tiết
 • Luật Công chứng số 82/2006/QH 11

  Luật Công chứng số 82/2006/QH 11

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Công chứng số 82/2006/QH 11 - Quy định về phạm vi công chứng, công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, thủ tục công chứng và quản lý nhà nước về công chứng.

  Chi tiết
 • Luật Công đoàn số 12/2012/QH13

  Luật Công đoàn số 12/2012/QH13

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 - Quy định về quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động; chức năng, quyền, trách nhiệm của Công đoàn; quyền, trách nhiệm của đoàn viên công đoàn...

  Chi tiết
 • Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12

  Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 - Quy định về hoạt động công nghệ cao, chính sách, biện pháp khuyến khích, thúc đẩy hoạt động công nghệ cao, cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11

  Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 - quy định về hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, các biện pháp bảo đảm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

  Chi tiết
 • Luật Cư trú số 81/2006/QH 11

  Luật Cư trú số 81/2006/QH 11

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Cư trú số 81/2006/QH 11 - Quy định về quyền tự do cư trú của công dân trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú; quyền, trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú.

  Chi tiết
 • Luật đa dạng sinh học số 20/2008/QH12

  Luật đa dạng sinh học số 20/2008/QH12

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 - Quy định về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học.

  Chi tiết
 • Luật Đặc xá số 07/2007/QH12

  Luật Đặc xá số 07/2007/QH12

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Đặc xá số 07/2007/QH12 - Quy định về thời điểm, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện đặc xá; điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người được đề nghị đặc xá, người được đặc xá.

  Chi tiết
 • Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12

  Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, nội dung sửa đổi như sau:

  Chi tiết
 • Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11

  Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 - Quy định về hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

  Chi tiết
 • Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11

  Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 - Quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, hành vi cạnh tranh không lành mạnh, trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc cạnh tranh, biện pháp xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh, như sau:

  Chi tiết
 • Luật Cán bộ công chức số 22/2008/QH12

  Luật Cán bộ công chức số 22/2008/QH12

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Cán bộ công chức số 22/2008/QH12 - Quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức; nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm thi hành công vụ.

  Chi tiết

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169