Luật - Bộ luật

Cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là Luật - Bộ luật, bao gồm Luật mới ban hành và các Luật đã hết hiệu lực để người dùng đối chiếu, tìm hiểu, nghiên cứu.
 
Luật Giáo dục số 38/2005/QH11

Luật Giáo dục số 38/2005/QH11

Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 - Quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; nhà trường, cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị.

Chi tiết >>

Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13

Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13

Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 - Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học...

Chi tiết >>

Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11

Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11

Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 - Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định.

Chi tiết >>

Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13

Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13

Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 - quy định về giám định viên tư pháp; tổ chức giám định tư pháp; người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; hoạt động giám định tư pháp.

Chi tiết >>

Luật Giá số 11/2012/QH13

Luật Giá số 11/2012/QH13

Luật Giá số 11/2012/QH13 - Quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giá; hoạt động quản lý, điều tiết giá của Nhà nước.

Chi tiết >>

Luật Đường sắt số 35/2005/QH11

Luật Đường sắt số 35/2005/QH11

Luật Đường sắt số 35/2005/QH11 - Quy định về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt; phương tiện giao thông đường sắt; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đường sắt...

Chi tiết >>

Luật Dược số 34/2005/QH11

Luật Dược số 34/2005/QH11

Luật Dược số 34/2005/QH11 - quy định việc kinh doanh thuốc; đăng ký, lưu hành thuốc; sử dụng thuốc; cung ứng thuốc; thông tin, quảng cáo thuốc;...

Chi tiết >>

Luật Dữ trữ quốc gia số 22/2012/QH13

Luật Dữ trữ quốc gia số 22/2012/QH13

Luật Dữ trữ quốc gia số 22/2012/QH13 - Quy định việc hình thành, quản lý, điều hành và sử dụng dự trữ quốc gia; quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động dự trữ quốc gia.

Chi tiết >>

Luật Du lịch số 44/2005/QH11

Luật Du lịch số 44/2005/QH11

Luật Du lịch số 44/2005/QH11 - Quy định về tài nguyên du lịch và hoạt động du lịch; quyền và nghĩa vụ của khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, tổ chức, cá nhân khác có hoạt động liên quan đến du lịch.

Chi tiết >>

Luật Đo lường số 04/2011/QH13

Luật Đo lường số 04/2011/QH13

Luật Đo lường số 04/2011/QH13 - Quy định về hoạt động đo lường; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đo lường.

Chi tiết >>

Luật Điện lực sửa đổi số 24/2012/QH13

Luật Điện lực sửa đổi số 24/2012/QH13

Luật Điện lực sửa đổi số 24/2012/QH13 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực như sau:

Chi tiết >>

Luật Điện lực số 28/2004/QH 11

Luật Điện lực số 28/2004/QH 11

Luật Điện lực số 28/2004/QH 11 - quy định về quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực; tiết kiệm điện; thị trường điện lực; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực và sử dụng điện...

Chi tiết >>

Luật Điện ảnh sửa đổi số 31/2009/QH12

Luật Điện ảnh sửa đổi số 31/2009/QH12

Luật Điện ảnh sửa đổi số 31/2009/QH12 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh như sau:

Chi tiết >>

Luật Điện ảnh số 62/2006/QH 11

Luật Điện ảnh số 62/2006/QH 11

Luật Điện ảnh số 62/2006/QH 11 - Quy định về tổ chức và hoạt động điện ảnh; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh.

Chi tiết >>

Luật Di sản văn hóa sửa đổi bổ sung số 32/2009/QH12

Luật Di sản văn hóa sửa đổi bổ sung số 32/2009/QH12

Luật Di sản văn hóa sửa đổi bổ sung số 32/2009/QH12 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Luật Đê điều số 79/2006/QH 11

Luật Đê điều số 79/2006/QH 11

Luật Đê điều số 79/2006/QH 11 - Quy định về quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, quy hoạch đê điều, đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp và kiên cố hóa đê điều, quản lý, bảo vệ đê, hộ đê và sử dụng đê điều.

Chi tiết >>

Luật Dạy nghề số 76/2006/QH 11

Luật Dạy nghề số 76/2006/QH 11

Luật Dạy nghề số 76/2006/QH 11 - Quy định về tổ chức, hoạt động của cơ sở dạy nghề; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dạy nghề.

Chi tiết >>

Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11

Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11

Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 - Quy định về các hoạt động đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hoá, xây lắp đối với gói thầu thuộc các dự án:

Chi tiết >>

Luật Dầu khí sửa đổi số 10/2008/QH12

Luật Dầu khí sửa đổi số 10/2008/QH12

Luật Dầu khí sửa đổi số 10/2008/QH12 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí như sau:

Chi tiết >>

Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12

Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12

Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 - Quy định về nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ; tổ chức, nhiệm vụ, hoạt động của dân quân tự vệ; chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và trách nhiệm quản lý nhà nước về dân quân tự vệ.

Chi tiết >>