Tìm kiếm "luật sở hữu trí tuệ"

luật sở hữu trí tuệ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật sở hữu trí tuệ

Tư vấn pháp <span class='highlight'>luật</span> <span class='highlight'>Sở</span> <span class='highlight'>hữu</span> <span class='highlight'>trí</span> <span class='highlight'>tuệ</span>

Tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ

Đối với lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, Công ty Luật Minh Gia cung cấp dịch vụ pháp lý và tư vấn pháp luật theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Nội dung cụ thể như sau:
Chi tiết >>
<span class='highlight'>Luật</span> <span class='highlight'>Sở</span> <span class='highlight'>hữu</span> <span class='highlight'>trí</span> <span class='highlight'>tuệ</span> số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.
Chi tiết >>
<span class='highlight'>Luật</span> <span class='highlight'>Sở</span> <span class='highlight'>hữu</span> <span class='highlight'>trí</span> <span class='highlight'>tuệ</span> sửa đổi số 36/2009/QH12

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi số 36/2009/QH12

Luật Sở hưu trí tuệ sửa đổi số 36/2009/QH12 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ nội dung như sau:
Chi tiết >>
Văn bản hợp nhất <span class='highlight'>Luật</span> <span class='highlight'>Sở</span> <span class='highlight'>hữu</span> <span class='highlight'>trí</span> <span class='highlight'>tuệ</span> 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Văn bản hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Luật này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó.
Chi tiết >>
Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành <span class='highlight'>Luật</span> <span class='highlight'>sở</span> <span class='highlight'>hữu</span> <span class='highlight'>trí</span> <span class='highlight'>tuệ</span>

Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ

Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan.
Chi tiết >>
Nghị định Số: 105/2006/NĐ-CP Quy định về bảo vệ quyền <span class='highlight'>sở</span> <span class='highlight'>hữu</span> <span class='highlight'>trí</span> <span class='highlight'>tuệ</span> và quản lý nhà nước về <span class='highlight'>sở</span> <span class='highlight'>hữu</span> <span class='highlight'>trí</span> <span class='highlight'>tuệ</span>

Nghị định Số: 105/2006/NĐ-CP Quy định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Nghị định số 105/2006/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, gồm việc xác định hành vi, tính chất và mức độ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ...
Chi tiết >>
Dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp <span class='highlight'>hữu</span> ích

Dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích

Theo quy định Luật Sở hữu trí tuệ, quyền đối với sáng chế, giải pháp hữu ích được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ. Người muốn được hưởng quyền đối với sáng chế, giải pháp hữu ích phải làm đơn xin cấp văn bằng bảo hộ và nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ, cụ thể:
Chi tiết >>
Tư vấn về đối tượng được bảo hộ quyền <span class='highlight'>sở</span> <span class='highlight'>hữu</span> <span class='highlight'>trí</span> <span class='highlight'>tuệ</span>:

Tư vấn về đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ:

Việc xác định đối tượng được bảo hộ được thực hiện bằng cách xem xét các tài liệu, chứng cứ chứng minh căn cứ phát sinh, xác lập quyền theo quy định tại Điều 6 của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, cụ thể:
Chi tiết >>
Nội dung quyền tác giả

Nội dung quyền tác giả

Quyền tác giả đối với tác phẩm quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản và được quy định cụ thể như sau:
Chi tiết >>
Chủ thể được bảo hộ quyền tác giả

Chủ thể được bảo hộ quyền tác giả

Quyền tác giả đối với tác phẩm quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản và được quy định cụ thể như sau:
Chi tiết >>
Quy định về chủ <span class='highlight'>sở</span> <span class='highlight'>hữu</span> quyền tác giả quyền liên quan thế nào?

Quy định về chủ sở hữu quyền tác giả quyền liên quan thế nào?

Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân nắm giữ một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản quy định về quyền tài sản của Luật Sở hữu trí tuệ.
Chi tiết >>
Nghị định số 119/2010/NĐ-CP về sử đổi bổ sung nghị định 105/2006/NĐ-CP

Nghị định số 119/2010/NĐ-CP về sử đổi bổ sung nghị định 105/2006/NĐ-CP

Nghị định số 119/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
Chi tiết >>
Nghị định số 103/2006/NĐ-CP Quy định về <span class='highlight'>sở</span> <span class='highlight'>hữu</span> công nghiệp

Nghị định số 103/2006/NĐ-CP Quy định về sở hữu công nghiệp

Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ về việc xác lập, chủ thể, nội dung, giới hạn quyền sở hữu công nghiệp, chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, đại diện sở hữu công nghiệp và các biện pháp thúc đẩy hoạt động sở hữu công nghiệp.
Chi tiết >>
Nghị định 100/2006 quy định về quyền tác giả - quyền liên quan

Nghị định 100/2006 quy định về quyền tác giả - quyền liên quan

Nghị định số 100/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.
Chi tiết >>
Hành vi xâm phạm quyền tác giả

Hành vi xâm phạm quyền tác giả

Hành vi xâm phạm quyền tác giả bao gồm các hành vi chiếm đoạt, mạo danh tác giả, công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả, sửa chữa...cụ thể theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ thì Hành vi xâm phạm quyền tác giả được thể hiện như sau:
Chi tiết >>
Nghị định Số: 122/2010/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP

Nghị định Số: 122/2010/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP

Nghị định số 122/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
Chi tiết >>
Bảo hộ <span class='highlight'>sở</span> <span class='highlight'>hữu</span> <span class='highlight'>trí</span> <span class='highlight'>tuệ</span> đối với thiết kế logo thế nào?

Bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với thiết kế logo thế nào?

Luật sư tư vấn về vấn đề Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với thiết kế logo và các vấn đề khác liên quan đến đăng ký nhãn hiệu, bản quyền, logo thương hiệu. Nội dung hỏi và trả lời tư vấn như sau:
Chi tiết >>
Nghị định số 85/2011/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 100/2006/NĐ-CP về quyền tác giả quyền liên quan

Nghị định số 85/2011/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 100/2006/NĐ-CP về quyền tác giả quyền liên quan

NGHỊ ĐỊNH NÀY SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2006/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 9 NĂM 2006 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ, LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN
Chi tiết >>
Dịch vụ <span class='highlight'>luật</span> sư tư vấn giải quyết tranh chấp về <span class='highlight'>Sở</span> <span class='highlight'>hữu</span> <span class='highlight'>trí</span> <span class='highlight'>tuệ</span>

Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp về Sở hữu trí tuệ

Dịch vụ luật sư tham gia tố tụng và giải quyết tranh chấp trong các vụ án về Sở hữu trí tuệ là dịch vụ pháp lý mà Luật Minh Gia cung cấp trên phạm vi cả nước. Đội ngũ luật sư có chuyên môn và kinh nghiệm thực hiện dịch vụ trên theo quy trình như sau:
Chi tiết >>
Nghị định 104/2006 hướng dẫn một số điều của <span class='highlight'>Luật</span> <span class='highlight'>sở</span> <span class='highlight'>hữu</span> <span class='highlight'>trí</span> tụê về giống cây trồng

Nghị định 104/2006 hướng dẫn một số điều của Luật sở hữu trí tụê về giống cây trồng

Nghị định số 104/2006/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng, bao gồm: trách nhiệm quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng; trình tự thủ tục xác lập quyền đối với giống cây trồng; quyền và nghĩa vụ của chủ bằng bảo hộ và tác giả giống cây trồng; chuyển giao, chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng được bảo hộ.
Chi tiết >>

    Hotline: 1900.6169