1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Văn bản luật
 4.  › 
 5. Văn bản khác
 • Thông tư 130/2015/TT-BTC hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện

  • 18/05/2018
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Thông tư số 130/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 08 năm 2015 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 115/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện.

  BỘ TÀI CHÍNH
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: 130/2015/TT-BTC

  Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2015

  THÔNG TƯ
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 115/2013/TT-BTC NGÀY 20/8/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN BẢO HIỂM HƯU TRÍ VÀ QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN
   

  Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9/12/2000;
  Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
  Căn cứ Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;
  Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm,
  Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 115/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện.

  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 115/2013/TT-BTC
  1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 như sau:
  “3. Trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm, người được bảo hiểm bắt đầu nhận quyền lợi bảo hiểm hưu trí khi đạt đến tuổi theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm, nhưng không dưới 55 (năm mươi lăm) tuổi đối với nữ và 60 (sáu mươi) tuổi đối với nam, trường hợp pháp luật có quy định khác về độ tuổi nghỉ hưu thì thực hiện theo quy định tại văn bản pháp luật đó về độ tuổi nghỉ hưu”.
  2. Bổ sung Khoản 3 Điều 14 như sau:
  “3. Người được bảo hiểm là công dân Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép định cư hợp pháp tại nước ngoài.”
  3. Sửa đổi điểm c Khoản 1 Điều 25 như sau:
  “c) Được doanh nghiệp bảo hiểm đào tạo và chứng nhận hoàn thành khóa học về sản phẩm bảo hiểm hưu trí tự nguyện”.

  Điều 2. Tổ chức thực hiện
  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2015.
  2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết.
   

   
  Nơi nhận:
  - Văn phòng Trung ương Đảng;
  - Văn phòng Tổng bí thư;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc CP;
  - UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
  - Công báo, Website Chính phủ;
  - Website Bộ Tài chính;
  - Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính;
  - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam;
  - Các DNBH nhân thọ;
  - Lưu: VT, QLBH.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Trần Xuân Hà

Bài viết nổi bật