1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Văn bản luật
 4.  › 
 5. Văn bản khác
 • Thông tư 13/2015/TT-BCT về mẫu biên bản, quyết định trong xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

  • 18/05/2018
  • Phan Thu Thủy
  • Thông tư 13/2015/TT-BCT của Bộ tài chính ngày 16 tháng 06 năm 2015 quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

  BỘ CÔNG THƯƠNG
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: 13/2015/TT-BCT

  Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2015

  THÔNG TƯ
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 26/2013/TT-BCT NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH VỀ MẪU BIÊN BẢN, QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH CỦA QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

  Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
  Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;
  Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;
  Căn cứ Nghị định số 10/CP ngày 23 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường và Nghị định số 27/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/CP ngày 23 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường;
  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường;
  Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường (sau đây gọi tắt là Thông tư số 26/2013/TT-BCT).
  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-BCT
  1. Sửa đổi mục Đ Điều 3 như sau:
  “Đ. Trong trường hợp xử phạt đối tượng có nhiều hành vi vi phạm hành chính mà không đủ khoảng trống để ghi nội dung xử phạt theo quy định hoặc trường hợp xử phạt cần nhiều hơn 04 liên bản chính Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (MQĐ09/M) thì người có thẩm quyền xử phạt có thể căn cứ mẫu này để thiết lập nội dung quyết định xử phạt trên máy vi tính, in khổ giấy A4 và lấy số quyết định theo quy định khi ký ban hành quyết định xử phạt.”.
  2. Bổ sung điểm c khoản 6 Điều 5 như sau:
  “c) Trường hợp liên 2 ấn chỉ đã lập nhưng không có đối tượng để giao vì lý do khách quan thì lưu tại quyển ấn chỉ.”
  3. Ban hành 07 (bảy) mẫu ấn chỉ thay thế các mẫu ấn chỉ sử dụng trong hoạt động xử phạt vi phạm hành chính quy định tại các khoản 9, 11, 13, 15, 16 và 17 mục B và khoản 2 mục C Điều 3, như sau:
  a) Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy tờ theo thủ tục hành chính (MBB07/M);
  b) Biên bản bán hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng (MBB08/M);
  c) Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (MQĐ09/M);
  d) Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện hoặc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính (MQĐ11/M);
  đ) Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (MBB11/M);
  e) Biên bản tiêu hủy hoặc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (MBB12/M);
  g) Biên bản xác minh hoặc làm việc (MBB10/M).
  Điều 2. Điều khoản thi hành
  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2015.
  2. Bãi bỏ các mẫu ấn chỉ quy định tại các khoản 9, 11, 13, 15, 16 và 17 mục B và khoản 2 mục C Điều 3 Thông tư số 26/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường.
  3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Công Thương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
   

   
  Nơi nhận:
  - Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán nhà nước;
  - Công báo;
  - Website Chính phủ; website Bộ Công Thương;
  - Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các Vụ, Cục thuộc Bộ Công Thương;
  - Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
  - SCT, Chi cục QLTT tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
  - Lưu: VT, PC, QLTT (05).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Đỗ Thắng Hải

  ……………………
  …………………….
  -------

  Thông tư 13/2015/TT-BCT về mẫu biên bản, quyết định trong xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số:…………..BB/-TGTV

  MBB07/M-Liên 1
  …………, ngày …. tháng ….. năm …..


  ............
  Vui lòng tải về để xem đầy đủ nội dung văn bản

Bài viết nổi bật

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169