1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Giới thiệu
 4.  › 
 5. Tin Luật Minh Gia
 • Mẫu Giấy đề nghị cấp thẻ luật sư

  • 31/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Theo quy định của Luật luật sư năm 2006 về việc cấp Thẻ luật sư, đề nghị Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp Thẻ luật sư cho tôi để hành nghề luật sư theo quy định của pháp luật.

  ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HÀ NỘI

  --------------------

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------------

  GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ LUẬT SƯ

   (ảnh 3x4)

  Kính gửi:   LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

   

           Đồng kính gửi:   ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  - Tôi tên là: ……………………………………….………..… Nam, nữ: ………....……..................................................…………......

  - Ngày tháng năm sinh: ………………………………......Nơi sinh :....................................................................................................

  - CMND số : .................................cấp ngày...............................tại CA....................................................................................................

  - Dân tộc:............................................................Tôn giáo :......................................................................................................................

  - Trình độ chuyên môn :...........................................................................................................................................................................

  - Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………….…………......................................................…..…..….

  - Địa chỉ liên lạc: …………………………………………………………........................................................……………….....……..

  - Điện thoại di động: ...................................................Email :.................................................................................................................

  - Chứng chỉ hành nghề luật sư số : ......……......…/TP/LS-CCHN cấp ngày ........................................................………...………

  - Gia nhập Đoàn luật sư theo Quyết định kết nạp luật sư số................ngày........tháng.......năm.... của Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.

  Theo quy định của Luật luật sư năm 2006 về việc cấp Thẻ luật sư, đề nghị Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp Thẻ luật sư cho tôi để hành nghề luật sư theo quy định của pháp luật.

  Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật và Liên đoàn về sự trung thực, chính xác của nội dung giấy đề nghị này và hồ sơ kèm theo.

  Hồ sơ kèm theo gồm có: Chứng chỉ hành nghề luật sư (bản sao có chứng thực); Quyết định kết nạp vào Đoàn luật sư;  02 ảnh màu 2x3 phông màu trắng theo đúng hướng dẫn của Liên đoàn.

   

  Hà Nội, ngày        tháng        năm 20

  Đoàn luật sư thành phố Hà Nội xác nhận                                                                                                   Người đề nghị

  Ông (bà)............................................................                         

  Đã được kết nạp vào Đoàn luật sư thành phố 

  Hà Nội theo Quyết định số:.............

  ngày..........tháng.........năm................

   Hà Nội, ngày.........tháng.........năm 20

                     Chủ nhiệm

  .

Bài viết nổi bật

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169