Tuấn Luật sư

Mẫu Giấy đề nghị cấp thẻ luật sư

Theo quy định của Luật luật sư về việc cấp Thẻ luật sư, đề nghị Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp Thẻ luật sư để hành nghề luật sư theo quy định của pháp luật. Nội dung đề nghị cụ thể như sau:

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HÀ NỘI

--------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ LUẬT SƯ

 (ảnh 3x4)

 

Kính gửi:   LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

Đồng kính gửi:   ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Tôi tên là: …………..… Nam, nữ: ………....…

- Ngày tháng năm sinh: ……......Nơi sinh :........

- CMND số : ..........cấp ngày................tại CA....

- Dân tộc:..........Tôn giáo :..................................

- Trình độ chuyên môn :.....................................

- Địa chỉ thường trú: ……………………………...

- Địa chỉ liên lạc: …………………………………..

- Điện thoại di động: ........................Email :........

- Chứng chỉ hành nghề luật sư số : ....…/TP/LS-CCHN cấp ngày ..........

- Gia nhập Đoàn luật sư theo Quyết định kết nạp luật sư số............ngày........tháng.......năm.... của Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.

Theo quy định của Luật luật sư năm 2006 về việc cấp Thẻ luật sư, đề nghị Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp Thẻ luật sư cho tôi để hành nghề luật sư theo quy định của pháp luật.

Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật và Liên đoàn về sự trung thực, chính xác của nội dung giấy đề nghị này và hồ sơ kèm theo.

Hồ sơ kèm theo gồm có: Chứng chỉ hành nghề luật sư (bản sao có chứng thực); Quyết định kết nạp vào Đoàn luật sư;  02 ảnh màu 2x3 phông màu trắng theo đúng hướng dẫn của Liên đoàn.

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 20xx

Đoàn luật sư thành phố Hà Nội xác nhận                                                                         Người đề nghị

Ông (bà)...................................................             

Đã được kết nạp vào Đoàn luật sư thành phố 

Hà Nội theo Quyết định số:.............

ngày..........tháng.........năm................

Hà Nội, ngày.........tháng.........năm 20xx

                   Chủ nhiệm

Gọi ngay