Thông tư - Thông tư liên tịch

Cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là các Thông tư, Thông tư liên tịch, bao gồm Thông tư mới ban hành và Thông tư đã hết hiệu lực để người dùng đối chiếu, tìm hiểu, nghiên cứu.
 
Thông tư 09/2016/TT-BTTTT về giá cước, khung giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

Thông tư 09/2016/TT-BTTTT về giá cước, khung giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

Thông tư 09/2016/TT-BTTTT Quy định chi Tiết danh Mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước, khung giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

Chi tiết >>

Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

Chi tiết >>

Thông tư 09/2016/TT-BQP quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền

Thông tư 09/2016/TT-BQP quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền

Thông tư 09/2016/TT-BQP ngày 03 tháng 02 năm 2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền

Chi tiết >>

Thông tư 08/2016/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng

Thông tư 08/2016/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng

Thông tư 08/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 08/2016/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Thông tư 08/2016/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 08/2016/TT-BQP về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước

Thông tư 08/2016/TT-BQP về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước

Thông tư 08/2016/TT-BQP ngày 01 tháng 02 năm 2016 quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

Chi tiết >>

Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT về chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách

Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT về chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách

Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 03 năm 2016 quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Chi tiết >>

Thông tư 08/2016/TT-BCA quy định trang phục cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

Thông tư 08/2016/TT-BCA quy định trang phục cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

Thông tư 08/2016/TT-BCA ngày 16 tháng 02 năm 2016 quy định trang phục cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 07/2016/TT-BXD hướng dẫn Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Thông tư 07/2016/TT-BXD hướng dẫn Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Thông tư 07/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 hướng dẫn Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 07/2016/TT-BTTTT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay

Thông tư 07/2016/TT-BTTTT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay

Thông tư 07/2016/TT-BTTTT ngày 17 tháng 3 năm 2016 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay (QCVN 101:2016/BTTTT)

Chi tiết >>

Thông tư 07/2016/TT-BTC hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

Thông tư 07/2016/TT-BTC hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

Thông tư 07/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 07/2016/TT-BQP về phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm; bổ nhiệm chức vụ, giáng chức, cách chức; chức vụ tương đương và cấp bậc quân hàm cao nhất

Thông tư 07/2016/TT-BQP về phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm; bổ nhiệm chức vụ, giáng chức, cách chức; chức vụ tương đương và cấp bậc quân hàm cao nhất

Thông tư 07/2016/TT-BQP ngày 26 tháng 01 năm 2016 quy định phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm; bổ nhiệm chức vụ, giáng chức, cách chức; chức vụ tương đương và cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam

Chi tiết >>

Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT về  bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT về bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 Quy định về Điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Chi tiết >>

Thông tư 07/2016/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật căn cước công dân

Thông tư 07/2016/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật căn cước công dân

Thông tư 07/2016/TT-BCA ngày 01 tháng 02 năm 2016 quy định chi tiết một số điều của Luật căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân

Chi tiết >>

Thông tư 06/VBHN-BTC hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở

Thông tư 06/VBHN-BTC hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở

Thông tư 06/VBHN-BTC ngày 21 tháng 03 năm 2016 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở như sau

Chi tiết >>

Thông tư 06/2016/TT-BYT quy định ghi nhãn thuốc

Thông tư 06/2016/TT-BYT quy định ghi nhãn thuốc

Thông tư 06/2016/TT-BYT ngày 08 tháng 03 năm 2016 quy định về nội dung và cách ghi nhãn thuốc lưu hành trên thị trường như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 06/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư 06/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 06/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài

Thông tư 06/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài

Thông tư 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 03 năm 2016 ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 05/VBHN-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TTNCN

Thông tư 05/VBHN-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TTNCN

Thông tư 05/VBHN-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân như sau

Chi tiết >>

Thông tư 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT về xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Thông tư 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT về xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Thông tư 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016 quy định chi Tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Chi tiết >>