Thông tư - Thông tư liên tịch

Cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là các Thông tư, Thông tư liên tịch, bao gồm Thông tư mới ban hành và Thông tư đã hết hiệu lực để người dùng đối chiếu, tìm hiểu, nghiên cứu.
 
Thông tư 21/2016/TT-BTC hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

Thông tư 21/2016/TT-BTC hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

Thông tư 21/2016/TT-BTC ngày 05 tháng 02 năm 2016 hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam như sau

Chi tiết >>

Thông tư 20/2016/TT-BTC về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Thông tư 20/2016/TT-BTC về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Thông tư 20/2016/TT-BTC ngày 03 tháng 02 năm 2016 hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Chi tiết >>

Thông tư 19/2016/TT-BTC quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước

Thông tư 19/2016/TT-BTC quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước

Thông tư 19/2016/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập

Chi tiết >>

Thông tư 18/2016/TT-BTC về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Thông tư 18/2016/TT-BTC về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Thông tư 18/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 01 năm 2016 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa (sau đây viết tắt là Nghị định số 35/2015/NĐ-CP).

Chi tiết >>

Thông tư 17/2016/TT-BQP quy định chi Tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội

Thông tư 17/2016/TT-BQP quy định chi Tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội

Thông tư 17/2016/TT-BQP ngày 11 tháng 03 năm 2016 quy định chi Tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 16/2016/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 27.07, 29.02, 39.02

Thông tư 16/2016/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 27.07, 29.02, 39.02

Thông tư 16/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 01 năm 2016 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 27.07, 29.02, 39.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Chi tiết >>

Thông tư 15/2016/TT-BTC hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở

Thông tư 15/2016/TT-BTC hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở

Thông tư 15/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở

Chi tiết >>

Thông tư 15/2016/TT-BCA quy định về tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân

Thông tư 15/2016/TT-BCA quy định về tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân

Thông tư 15/2016/TT-BCA ngày 16 tháng 03 năm 2016 quy định về tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 14/2016/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính khi các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Thông tư 14/2016/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính khi các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Thông tư 14/2016/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính khi các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, cân đối cung cầu cho nền kinh tế

Chi tiết >>

Thông tư 14/2016/TT-BCA quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm trong Công an nhân dân

Thông tư 14/2016/TT-BCA quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm trong Công an nhân dân

Thông tư 14/2016/TT-BCA ngày 15 tháng 03 năm 2016 quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm trong Công an nhân dân (Thông tư số 33/2012/TT-BCA).

Chi tiết >>

Thông tư 13/2016/TT-BTC về một số chính sách phát triển thủy sản

Thông tư 13/2016/TT-BTC về một số chính sách phát triển thủy sản

Thông tư 13/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2016 về một số chính sách phát triển thủy sản như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 13/2016/TT-BCA quy định thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa của lực lượng Công an nhân dân

Thông tư 13/2016/TT-BCA quy định thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa của lực lượng Công an nhân dân

Thông tư 13/2016/TT-BCA ngày 10 tháng 03 năm 2016 quy định thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa của lực lượng Công an nhân dân

Chi tiết >>

Thông tư 12/2016/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên

Thông tư 12/2016/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên

Thông tư 12/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2016 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn về thuế tài nguyên như sau

Chi tiết >>

Thông tư 11/2016/TT-BCA quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Thông tư 11/2016/TT-BCA quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Thông tư 11/2016/TT-BCA ngày 04 tháng 3 năm 2016 quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Chi tiết >>

Thông tư 10/2016/TT-BXD quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng

Thông tư 10/2016/TT-BXD quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng

Thông tư 10/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 03 năm 2016 quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng

Chi tiết >>

Thông tư 10/2016/TT-BTTTT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin

Thông tư 10/2016/TT-BTTTT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin

Thông tư 10/2016/TT-BTTTT ngày 01 tháng 4 năm 2016 về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và Điều hành (QCVN 102:2016/BTTTT)

Chi tiết >>

Thông tư 10/2016/TT-BTC hướng dẫn thế chấp tài sản để bảo đảm cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh

Thông tư 10/2016/TT-BTC hướng dẫn thế chấp tài sản để bảo đảm cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh

Thông tư 10/2016/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2016 hướng dẫn thế chấp tài sản để bảo đảm cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh

Chi tiết >>

Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT về Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT về Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 04 năm 2016 ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập

Thông tư 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập

Thông tư 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

Chi tiết >>

Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình

Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình

Thông tư 09/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình như sau:

Chi tiết >>