Thông tư - Thông tư liên tịch

Cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là các Thông tư, Thông tư liên tịch, bao gồm Thông tư mới ban hành và Thông tư đã hết hiệu lực để người dùng đối chiếu, tìm hiểu, nghiên cứu.
 
Thông tư số: 53/2014/TT-BTNMT quy định nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản vào Bảo tàng Địa chất năm 2014.

Thông tư số: 53/2014/TT-BTNMT quy định nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản vào Bảo tàng Địa chất năm 2014.

Thông tư số: 53/2014/TT-BTNMT quy định nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản vào Bảo tàng Địa chất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành năm 2014.

Chi tiết >>

Thông tư số: 53/2014/TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia năm 2014.

Thông tư số: 53/2014/TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia năm 2014.

Thông tư số: 53/2014/TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành năm 2014.

Chi tiết >>

Thông tư số: 52/2014/TT-BTNMT quy định về phân cấp trữ lượng và cấp tài nguyên nước khoáng, nước nóng thiên nhiên năm 2014.

Thông tư số: 52/2014/TT-BTNMT quy định về phân cấp trữ lượng và cấp tài nguyên nước khoáng, nước nóng thiên nhiên năm 2014.

Thông tư số: 52/2014/TT-BTNMT quy định về phân cấp trữ lượng và cấp tài nguyên nước khoáng, nước nóng thiên nhiên do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành năm 2014.

Chi tiết >>

Thông tư số: 52/2014/TT-BTC quy định mức thu, nộp, sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường năm 2014.

Thông tư số: 52/2014/TT-BTC quy định mức thu, nộp, sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường năm 2014.

Thông tư số: 52/2014/TT-BTC quy định mức thu, nộp, sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành năm 2014.

Chi tiết >>

Thông tư số: 52/2014/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 11/2012/TT-BGTVT về tiêu chuẩn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên tối thiểu tàu biển Việt Nam năm 2014.

Thông tư số: 52/2014/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 11/2012/TT-BGTVT về tiêu chuẩn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên tối thiểu tàu biển Việt Nam năm 2014.

Thông tư số: 52/2014/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT về tiêu chuẩn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên tối thiểu của tàu biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành năm 2014..

Chi tiết >>

Thông tư số: 51/2014/TT-BTC quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đường bộ trạm thu phí cầu Bến Thủy và cầu Bến Thủy II năm 2014.

Thông tư số: 51/2014/TT-BTC quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đường bộ trạm thu phí cầu Bến Thủy và cầu Bến Thủy II năm 2014.

Thông tư số: 51/2014/TT-BTC quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đường bộ trạm thu phí cầu Bến Thủy và cầu Bến Thủy II do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành năm 2014.

Chi tiết >>

Thông tư số: 51/2014/TT-BGTVT công bố vùng nước các cảng biển và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận năm 2014.

Thông tư số: 51/2014/TT-BGTVT công bố vùng nước các cảng biển và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận năm 2014.

Thông tư số: 51/2014/TT-BGTVT công bố vùng nước các cảng biển và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành năm 2014.

Chi tiết >>

Thông tư số: 50/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự năm 2014.

Thông tư số: 50/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự năm 2014.

Thông tư số: 50/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành năm 2014.

Chi tiết >>

Thông tư số: 50/2014/TT-BGTVT quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa năm 2014.

Thông tư số: 50/2014/TT-BGTVT quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa năm 2014.

Thông tư số: 50/2014/TT-BGTVT quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành năm 2014.

Chi tiết >>

Thông tư số:  48/2011/TT-BNNPTNT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng năm 2011.

Thông tư số: 48/2011/TT-BNNPTNT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng năm 2011.

Thông tư số: 48/2011/TT-BNNPTNT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành năm 2011.

Chi tiết >>

Thông tư số:  47/2014/TT-BYT hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống năm 2014.

Thông tư số: 47/2014/TT-BYT hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống năm 2014.

Thông tư số: 47/2014/TT-BYT hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành năm 2014.

Chi tiết >>

Thông tư số: 47/2014/TT-BTC hướng dẫn Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg về quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại năm 2014.

Thông tư số: 47/2014/TT-BTC hướng dẫn Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg về quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại năm 2014.

Thông tư số: 47/2014/TT-BTC hướng dẫn Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg về quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành năm 2014.

Chi tiết >>

Thông tư số: 47/2014/TT-BGTVT về vùng nước các cảng biển thuộc Đồng Nai, Bình Dương và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai năm 2014.

Thông tư số: 47/2014/TT-BGTVT về vùng nước các cảng biển thuộc Đồng Nai, Bình Dương và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai năm 2014.

Thông tư số: 47/2014/TT-BGTVT về vùng nước các cảng biển thuộc Đồng Nai, Bình Dương và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành năm 2014.

Chi tiết >>

Thông tư số: 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý website thương mại điện tử năm 2014.

Thông tư số: 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý website thương mại điện tử năm 2014.

Thông tư số: 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý website thương mại điện tử do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành năm 2014.

Chi tiết >>

Thông tư số: 46/2014/TT-BYT  hướng dẫn quy trình kiểm dịch y tế năm 2014.

Thông tư số: 46/2014/TT-BYT hướng dẫn quy trình kiểm dịch y tế năm 2014.

Thông tư số: 46/2014/TT-BYT hướng dẫn quy trình kiểm dịch y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành năm 2014.

Chi tiết >>

Thông tư số: 46/2014/TT-BTNMT  quy định về xây dựng, ban hành văn bản  pháp luật thuộc phạm vi quản lý  của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2014.

Thông tư số: 46/2014/TT-BTNMT quy định về xây dựng, ban hành văn bản pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2014.

Thông tư số: 46/2014/TT-BTNMT quy định về xây dựng, ban hành văn bản pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành năm 2014.

Chi tiết >>

Thông tư số: 46/2014/TT-BTC Quy định về việc thi, quản lý, cấp và thu hồi Thẻ thẩm định viên về giá năm 2014.

Thông tư số: 46/2014/TT-BTC Quy định về việc thi, quản lý, cấp và thu hồi Thẻ thẩm định viên về giá năm 2014.

Thông tư số: 46/2014/TT-BTC Quy định về việc thi, quản lý, cấp và thu hồi Thẻ thẩm định viên về giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành năm 2014.

Chi tiết >>

Thông tư số: 45/2014/TT-BTC hướng dẫn về thu, nộp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính, hạch toán, kế toán đối với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2014.

Thông tư số: 45/2014/TT-BTC hướng dẫn về thu, nộp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính, hạch toán, kế toán đối với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2014.

Thông tư số: 45/2014/TT-BTC hướng dẫn về thu, nộp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính, hạch toán, kế toán đối với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành năm 2014.

Chi tiết >>

Thông tư số: 45/2014/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn quốc gia về khí thải mức 3 đối với xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp mới năm 2014.

Thông tư số: 45/2014/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn quốc gia về khí thải mức 3 đối với xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp mới năm 2014.

Thông tư số: 45/2014/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn quốc gia về khí thải mức 3 đối với xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp mới do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành năm 2014.

Chi tiết >>

Thông tư số: 45/2012/TT-BGTVT về kiểm tra chất lượng kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy năm 2012.

Thông tư số: 45/2012/TT-BGTVT về kiểm tra chất lượng kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy năm 2012.

Thông tư số: 45/2012/TT-BGTVT về kiểm tra chất lượng kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành năm 2012.

Chi tiết >>