Thông tư - Thông tư liên tịch

Cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là các Thông tư, Thông tư liên tịch, bao gồm Thông tư mới ban hành và Thông tư đã hết hiệu lực để người dùng đối chiếu, tìm hiểu, nghiên cứu.
 
Thông tư 12/VBHN-BGTVT quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải

Thông tư 12/VBHN-BGTVT quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải

Thông tư 12/VBHN-BGTVT ngày 03 tháng 11 năm 2015 quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải (sau đây viết tắt là GCNKNCMHTHH) và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải (sau đây viết tắt là GCNVHĐHTHH)

Chi tiết >>

Thông tư 11/VBHN-BGTVT công bố vùng nước cảng biển và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng

Thông tư 11/VBHN-BGTVT công bố vùng nước cảng biển và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng

Thông tư 11/VBHN-BGTVT ngày 03 tháng 11 năm 2015 công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2015

Chi tiết >>

Thông tư 09/VBHN-NHNN hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng về chính sách phát triển thủy sản

Thông tư 09/VBHN-NHNN hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng về chính sách phát triển thủy sản

Thông tư 09/VBHN-NHNN hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2015

Chi tiết >>

Thông tư 09/VBHN-BGTVT hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh

Thông tư 09/VBHN-BGTVT hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh

Thông tư 09/VBHN-BGTVT ngày 22 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh. Nội dung như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 08/VBHN-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

Thông tư 08/VBHN-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

Thông tư 08/VBHN-NHNN ngày 23 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 12 năm 2015

Chi tiết >>

Thông tư 08/VBHN-BGTVT Ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

Thông tư 08/VBHN-BGTVT Ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

Thông tư 08/VBHN-BGTVT ngày 19 tháng 10 năm 2015 Ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay như sau

Chi tiết >>

Thông tư 06/VBHN-NHNN hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của NHNN

Thông tư 06/VBHN-NHNN hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của NHNN

Thông tư 06/VBHN-NHNN ngày 07 tháng 09 năm 2015 hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 09/2015/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non

Thông tư 09/2015/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chi tiết >>

Thông tư 08/2015/TT-NHNN quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Thông tư 08/2015/TT-NHNN quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Ngày 30 tháng 06 năm 2015, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam.

Chi tiết >>

Thông tư 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP quy định chi tiết các tội phạm về ma túy

Thông tư 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP quy định chi tiết các tội phạm về ma túy

Ngày 14 tháng 11 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP

Chi tiết >>

Thông tư 08/2015/TT-BYT hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm

Thông tư 08/2015/TT-BYT hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm

Ngày 11 tháng 05 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm:

Chi tiết >>

Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-TTCCP  hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra

Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-TTCCP hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra

Ngày 25 tháng 11 năm 2015, Tổng Thanh tra Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra.

Chi tiết >>

Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BXD-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn

Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BXD-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn

Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng.

Chi tiết >>

Thông tư 07/2015/TT-BVHTTDL-BNV  hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phòng Văn hoá và Thông tin

Thông tư 07/2015/TT-BVHTTDL-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phòng Văn hoá và Thông tin

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh); Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện)

Chi tiết >>

Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT hướng dẫn thực hiện thống nhất các quy định về việc khám bệnh, chữa bệnh

Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT hướng dẫn thực hiện thống nhất các quy định về việc khám bệnh, chữa bệnh

Ngày 19 tháng 10 năm 2015, Để thực hiện thống nhất các quy định về việc khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước đối với người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc, học sinh trường giáo dưỡng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 07/2015/TT-BNV tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Thông tư 07/2015/TT-BNV tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày 11 tháng 12 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 06/VBHN-BGTVT hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam

Thông tư 06/VBHN-BGTVT hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam

Ngày 16 tháng 6 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam

Chi tiết >>

Thông 06/2016/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội

Thông 06/2016/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội

Ngày 14 tháng 01 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Chi tiết >>

Thông tư 06/2015/TT-BXD hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng

Thông tư 06/2015/TT-BXD hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng

Ngày 30 tháng 10 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 06/2015/TT-BVHTTDL uy định trình tự, thủ tục tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam

Thông tư 06/2015/TT-BVHTTDL uy định trình tự, thủ tục tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam

Ngày 08 tháng 07 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để trưng bày, triển lãm trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật; trình tự, thủ tục cho phép triển khai sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ làm đạo cụ.

Chi tiết >>