Bài viết về chủ đề "yêu cầu mua lại cổ phần"

YÊU CẦU MUA LẠI CỔ PHẦN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về yêu cầu mua lại cổ phần
Rút vốn và chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

Rút vốn và chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

Hỏi: Tôi vào làm việc tại Công ty TNHH 1TV XYZ từ tháng 10 năm 2010, sau 1 năm thử việc tôi được ký hợp động có thời hạn là 3 năm, đến tháng 11 năm 2014, tôi tiếp tục ký tiếp hợp đồng làm việc có thời hạn.

Chi tiết >>