Bài viết về chủ đề "xử phạt vi phạm hành chính xây dựng"

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH XÂY DỰNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về xử phạt vi phạm hành chính xây dựng
Luật Xây dựng số 16/2003/QH11

Luật Xây dựng số 16/2003/QH11

Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 - Quy định về hoạt động xây dựng; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng, nội dung Luật như sau:

Chi tiết >>