Bài viết về chủ đề "xử lý vi phạm về môi trường"

XỬ LÝ VI PHẠM VỀ MÔI TRƯỜNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về xử lý vi phạm về môi trường
Tội huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản

Tội huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản

Tội huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản, cụ thể như sau:

Chi tiết >>