Bài viết về chủ đề "xử lý kỷ luật đối với công chức"

XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về xử lý kỷ luật đối với công chức
Nghị định 34/2011/NĐ-CP về xử lý kỷ luật đối với công chức

Nghị định 34/2011/NĐ-CP về xử lý kỷ luật đối với công chức

Nghị định số 34/2011/NĐ-CP về xử lý kỷ luật đối với công chức bao gồm: thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật; việc áp dụng hình thức kỷ luật; thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với công chức có hành vi vi phạm pháp luật.

Chi tiết >>