Bài viết về chủ đề "xử lý hành vi rửa tiền"

XỬ LÝ HÀNH VI RỬA TIỀN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về xử lý hành vi rửa tiền
Luật Phòng chống rửa tiền số 07/2012/QH13

Luật Phòng chống rửa tiền số 07/2012/QH13

Luật Phòng chống rửa tiền số 07/2012/QH13 quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền.

Chi tiết >>