Bài viết về chủ đề "xử lý chất thải"

XỬ LÝ CHẤT THẢI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về xử lý chất thải
Ưu đãi, hỗ trợ với công ty có hoạt động dịch vụ môi trường

Ưu đãi, hỗ trợ với công ty có hoạt động dịch vụ môi trường

Đối tượng được hưởng ưu đãi, hỗ trợ khi hoạt động kinh doanh, dịch vụ về bảo vệ môi trường? Danh mục hoạt động dịch vụ về bảo vệ môi trường? Trường hợp được hưởng ưu đãi thì được hưởng các chế độ ưu đãi cụ thể nào theo quy định pháp luật hiện hành?

Chi tiết >>