Phạm tội đánh bạc nhiều lần có được hưởng án treo không?
|

Phạm tội đánh bạc nhiều lần có được hưởng án treo không?

Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được Tòa án áp dụng đối với người phạm tội bị phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, xét thấy không cần bắt họ phải chấp hành hình phạt tù.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí