Viên chức chuyển sang công chức cần điều kiện gì?
|

Viên chức chuyển sang công chức cần điều kiện gì?

Pháp luật quy định về viên chức hiện nay là một trong những cơ sở pháp lý quan trọng cho hoạt động tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức một cách khách quan công bằng và hiệu quả trên thực tế. Vậy Luật viên chức hiện nay quy định như thế nào về việc tuyển dụng viên chức? Sau khi được tuyển dụng làm viên chức thì có được chuyển sang làm cán bộ không? Bạn có thể tham khảo nội dung mà Luật Minh Gia tư vấn dưới đây:

Chi tiết
Làm việc theo chế độ hợp đồng có được xếp lương theo hệ số không? Đối tượng nào được xét đặc cách công chức?
|

Làm việc theo chế độ hợp đồng có được xếp lương theo hệ số không? Đối tượng nào được xét đặc cách công chức?

Hiện nay, tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có sự áp dụng không thống nhất về việc xếp lương đối với đối tượng làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, đa số các đơn vị đều áp dụng xếp lương theo hệ số ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP. Việc xếp lương như vậy có phù hợp quy định pháp luật không và đã đảm bảo quyền lợi của người lao động chưa? Luật Minh Gia giải đáp vấn đề này như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí