Tuyển dụng đặc biết đối với viên chức được quy định như thế nào?
|

Tuyển dụng đặc biết đối với viên chức được quy định như thế nào?

Viên chức đã có thời gian công tác 10 năm tại đơn vị sự nghiệp công lập sau khi thôi việc có được tham dự kỳ thi tuyển viên chức không? Nếu nộp hồ sơ tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp công lập khác thì thời gian làm việc trước đó của viên chức có được xem xét tuyển dụng đặc biệt hay không? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí