Bài viết về chủ đề "vận tải biển"

VẬN TẢI BIỂN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về vận tải biển
Bộ Luật Hàng hải Việt nam số 95/2015/QH13

Bộ Luật Hàng hải Việt nam số 95/2015/QH13

Luật Hàng hải Việt nam số 95/2015/QH13 quy định về hoạt động hàng hải, bao gồm các quy định về tàu biển, thuyền viên, cảng biển, luồng hàng hải, cảng cạn, vận tải biển, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, bảo vệ môi trường, quản lý nhà nước về hàng hải và các hoạt động khác

Chi tiết >>

Luật Hàng hải số 40/2005/QH11

Luật Hàng hải số 40/2005/QH11

Luật Hàng hải số 40/2005/QH11 - Quy định về hoạt động hàng hải, bao gồm các quy định về tàu biển, thuyền bộ, cảng biển, luồng hàng hải, vận tải biển, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải

Chi tiết >>